Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Sugen på solceller? Kolla med din kommun!

Publicerad: 2023-05-08 15:12

Frågan kring solcellsinstallationer är viktigare än någonsin, men att göra det rätt är inte alltid lätt. Mer solel i länet är någonting som hela samhället vinner på, men frågan är svår och en målkonflikt kan uppstå mellan installation av solceller och bevarandet av andra samhällsvärden. Hos din kommun kan du få den hjälp du behöver för att gå tillväga på rätt sätt vid installation av solel.

Solceller på tegeltak

 

Intresset för att installera solel i Örebro län fortsätter att öka där såväl privatpersoner som företag ser över alternativ för att installera solel (källa: Energimyndigheten). För att installera solel behöver man följa särskilda lagar och regler. Dessa föreskrifter kan påverka hur du som privatperson eller företag får installera solel på din fastighet. Det är därför viktigt att ha en förståelse för vad en installation av solel innebär och medför. Region Örebro län har tillsammans med Samhällsbyggnad Bergslagen (Lindesbergs, Nora, Ljusnarsbergs och Hällefors kommuner), Länsstyrelsen i Örebro och Solisten AB genomfört projektet Solel och varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer. Syftet med projektet har varit att öka kunskapen kring olika värden och hur man ska ta hänsyn till dessa när man ska installera solceller.

Varsamhetskravet gäller alltid

Vid all typ av förändring av fastighet tillkommer varsamhetskravet. Varsamhetskravet står beskrivet i Plan- och bygglagens 8 kap. 17§ och innebär att all typ av ändring av fastighet ska göras med varsamhet mot byggnadens karaktärsdrag och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga samt konstnärliga värden. Varsamhetskravet blir aktuellt när du som privatperson eller företag vill bygga ut din fastighet eller genomföra större förändringar på fastighetens yttre. Precis som vid en utbyggnad av ytterligare ett rum till fastigheten så innebär installation av solel en förändring av fastigheten där varsamhetskravet blir relevant.

Sedan några år krävs inte bygglov för solelsinstallationer som inte går emot bevarandevärden för fastigheten. Det betyder att installation av solel blivit bygglovsbefriande i de fallen de inte strider mot lagen vilket innebär att kostnaden och tiden för handläggning av ärenden minskat för att underlätta processen kring installation av solel. Det är dock alltid rekommenderat att vända sig till sin egen kommun för att få veta mer om de eventuella bevarandevärden som du kan behöva ta hänsyn till för din fastighet.

Diskret utformning

Installation av solel medför en fysisk förändring som kan påverka såväl fastighetens gestaltning som områdets karaktär. Hus kan synas olika från gatan, parker samt kringliggande byggnader. Solceller kan exempelvis blänka på ett sätt som kan uppfattas direkt störande och på lång sikt medföra stora problem för omgivningen. Det är viktigt att den slutgiltiga utformningen av en solcellsanläggning upplevs som diskret samt i enlighet med fastigheten för att solcellerna inte ska utmärka sig och påverka såväl fastigheten som områdets gestaltning och karaktär. Örebro läns kommuner samt Länsstyrelsen Örebro län finns till för att hjälpa dig att få en bättre helhetsbild för vad din potentiella solcellsanläggning innebär och medför.

Genom projektet Solel och varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer tog Region Örebro län tillsammans med Länsstyrelsen Örebro län, Samhällsbyggnad Bergslagen samt konsultföretaget Solisten fram en handbok kopplat till varsamma installationer av solel. Handboken har titeln Varsamma solcellsinstallationer och vänder sig till alla som funderar på att installera solceller och ska fungera som en vägledning kring hur man bör tänka vid utformning och placering. Handboken ger exempel på alternativ när en vanlig traditionell takanläggning inte är möjlig. Läs handboken här. 

Inspelad paneldiskussion

Projektet Solel och varsamhetskrav anordnade även ett webbinarium där en panel diskuterade frågor kopplat till solel, varsamhetskrav och den eventuella målkonflikten som kan uppstå. Klicka här för att se webbinariet.

Tillsammans tar vi ytterligare steg mot en hållbar omställning. En omställning som uppmuntrar installation av solel och som även värderar, beaktar och ta tillvara på de viktiga samhällsvärden som finns, för historiens, samtidens och framtidens skull.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 maj 2023