Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Solel och varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer

Intresset för förnybar energi har ökat i Örebro län och det installeras allt fler solceller. Samtidigt måste de som installerar solceller ta hänsyn till värden i bebyggelsen, såsom kulturvärden. 

Energikontoret driver projektet Solel och varsamhetskrav i olika bebyggelsemiljöer så att solelsutbyggnaden kan genomföras utan att det går ut över bevarandevärden i bebyggelsen. Genom projektet vill vi därför öka kunskap och samverkan mellan olika yrkesgrupper.

Vi riktar oss till solcellsleverantörer- och installatörer, personer som hanterar byggärenden på länets kommuner, antikvarier samt politiker och andra personer i ledande ställning. 

Projektet pågick under åren 2021 och 2022.

Projektets mål är en ökad samexistens mellan solcellsanläggningar och varsamhetskrav i Örebro län.

Övergripande ska projektet bidra till att etableringen av solelproduktion i Örebro län blir väl anpassad samtidigt som kulturhistoriska värden bevaras. 

  1. Vi ökar kunskapen hos flera olika yrkesgrupper genom att anordna seminarium med föreläsningar och panelsamtal. Vi informerar om olika solcellslösningar på marknaden, skapar förståelse för bygglovsprocesser och reder ut juridiska aspekter.
  2. Vi tar fram en handbok som sammanfattar vilka solcellslösningar och alternativ som finns på marknaden idag, för att användas av bygglovshanläggare som underlag i beslutsprocessen. Vi tar också fram en vägledning kring vad som kan gälla när ett bygglov krävs, och hur man kan tänka för att öka sannolikheten att få sätta solceller.
  3. Vi har etablerat ett nätverk för att skapa bättre samverkan och ökad kunskap mellan olika yrkesroller, och som ska bidra till en bättre samsyn vid bedömningen av bygglovsärenden. I nätverket deltar representanter från kommuner, länsstyrelse och solcellsbranschen.
  4. Vi ökar kunskap hos politik och ledning genom att lyfta resultat från projektets gång för att visa på vidare åtgärder som behöver tas högre upp.

Intresset för solel växer och den installerade solelseffekten ökar stadigt varje år i Örebro län. Det är därför sannolikt att antalet installationer kommer att fortsätta öka framöver. 

Från den 1 augusti 2018 finns det inget generellt krav på bygglov för att installera solcellspaneler. Undantag är vissa områden och byggnader som är särskilt värdefulla. Solcellstekniken utvecklas dock hela tiden och det är nu möjligt att ha installationer som smälter in mer i byggnadens estetik. Till exempel finns det solpaneler som ser ut som vanliga takmaterial. 

Ställningstaganden för under vilka förutsättningar en solcellsinstallation kan tillåtas behöver uppdateras. Vi på Energikontoret vill redan nu ta ett helhetsgrepp kring frågan, för att underlätta det framtida arbetet med bygglovshandläggning av solcellsinstallationer.

Projektet finansieras av Energimyndigheten och genomförs i samarbete med länsstyrelsen i Örebro län, Samhällsbyggnad Bergslagen och Solisten. Andra deltagare genom referensgruppen är Svensk Solenergi, Örebroporten, Statens Fastighetsverk och Örebro kommun.

Förutom rollen som projektledare bidrar Energikontoret med en bred kompetens inom energi- och klimatfrågor samt ett nätverk med andra aktörer. Nätverket kan vara till nytta såväl under projekttiden som för spridning av projektets resultat.

Får betar i en hage med solceller på marken

Kontakter

Felicia Elmström

Utvecklingsledare energi- och klimatrådgivning

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 december 2023