Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi

Mellan år 2016-2019 drev Fastighetsnätverket och Region Örebro län tillsammans projektet Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi. Nu är projektet avslutat och projektmålen har överträffats.

Film som sammanfattar projektets viktigaste resultat.

Projektet Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi startades 2016 med Region Örebro län som projektägare. Det övergripande syftet med projektet har varit att skapa en regional plattform för erfarenhetsutbyte, där Fastighetsnätverket fungerat som nav för kunskapsspridning och aktiviteter.  

Genom projektet har fastighetsägare kunnat lära sig att driva ett mer systematiskt energiledningsarbete med det primära målet att hitta energitjuvar i fastigheter, kapa driftkostnader och spara pengar. Men också att dela med sig av erfarenheter. Många goda exempel stannar annars inom den egna organisationen.

Projektet har inspirerat andra att göra en förändring, genom inspirerande exempel och åtgärder från andra företag som valt att energieffektivisera sina organisationer. När exempelvis Örebrobostäder (ÖBO) lyckades spara drygt 40 procent el i sina hyresfastigheter spred vi resultatet till andra fastighetsägare i Örebro.

Projektets resultat

I projektet identifierades en potential för energieffektivisering på 3 000 MWh, vilket var långt över projektets mål på 540 MWh. Faktiskt utfall uppgick till 446 MWh/år och projektets mål har överträffats efter en fullständig uppföljning av samtliga utvecklingsprojekt. 

I slutrapporten har vi samlat alla projektets viktigaste resultat: 

Finansiärer

Loggolimpa.png

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 februari 2023