Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

EUlogo_centrerad_RGB för skärm.jpg

Tillsammans banar vi väg för framtidens fordonsflotta! Örebro läns energi- och klimatråds transportnätverk har deltagit i det nationella projektet ReDriv under 2022-2023. Nu har projektet lanserat Drivmedla.se - en digital plattform för ladd- och tankinfrastruktur.

Projektet ReDriv har arbetat för att främja utveckling och utbyggnad av fossilfri ladd- och tankinfrastruktur. Denna utbyggnad är viktig för att transportsektorn ska nå klimatmålet på 70 procents minskning av utsläpp av växthusgaser till år 2030. Projektet är nu i mål och resultatet är en digital plattform: Drivmedla.se

Drivmedla.se är en öppen plattform som visar ladd- och tankstationer med fossilfria alternativ, både befintliga och planerade. Det finns även möjligheter att lämna önskemål om utbyggnad av infrastruktur och prognoser för omställning.

Klicka här för att komma till Drivmedla.se!

Initiativet till projektet ReDriv är ett resultat av det arbete som pågår inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, där 22 av Sveriges mest utsläppstunga branscher tagit fram branschspecifika färdplaner. En gemensam utmaning i dessa färdplaner är den omställning som krävs i transportsektorn.

Fossilfritt Sverige, ett nationellt regeringsinitiativ för att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland, initierade projektet ReDriv, ett unikt samverkansprojekt nationell medverkan, med regionala utvecklingsaktörer från hela 11 län samt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Syfte

Huvudsyftet med ReDriv var att stötta och påskynda transportsystemets omställning till fossilfria alternativ. Nyckeln låg i att underlätta för just ökad kunskap och att få utbuds- och efterfrågesidan att mötas kring utbyggnad och behov av ladd- och tankstationer med fossilfritt drivmedel. En annan viktig del var att underlätta för näringsliv och politiker på lokal, regional och nationell nivå att få tillgång till bra underlag för att fatta strategiska beslut. Allt för att minska hindren för omställning.

Finansiärer och projektdeltagare

Projektet fick stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och leddes av Peak Innovation i samarbete med Region Örebro län, VTI, Region Kronoberg, Länsstyrelsen Kronoberg, Region Dalarna, Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Kalmar, Region Kalmar län, Coompanion, Miljöfordon Sverige, Energikontor Norr, Länsstyrelsen Skåne, Göteborgsregionens kommunalförbund, Länsstyrelsen Norrbotten och Region Gotland.

ReDriv startade 1 januari 2022 och avlutades 31 oktober 2023.

Loggor för alla deltagare i ReDriv

Kontakter

Linda Svensson

Utvecklingsledare hållbara transporter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 februari 2024