Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Projektet Fossilfritt 2030 - Fordon och drivmedel ska underlätta för offentliga organisationer och företag att ställa om till förnybara transporter och utveckla infrastruktur för laddning och förnybara drivmedel.

Vägar, fordon och drivmedel

I Örebro län står utsläpp från resor och transporter för cirka 40 procent av de klimatpåverkande utsläppen. För att minska utsläppen måste antalet personbilar minska med 9 000 fordon och antalet lätta lastbilar minska med 1 000 fordon. Dessutom måste drygt 100 000 av de resterande fordonen bytas ut mot el- eller biogasdrivna fordon.

Genom upphandling och inköp kan offentliga verksamheter i Örebro län styra mot mer hållbara alternativ för resor och transporter.

Fossilfritt 2030 - Fordon och drivmedel finansieras med medel från Tillväxtverket genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och projektägare är Biodriv Öst.

 

EUlogo_vänsterställd_RGB för skärm.jpg

 

Målet är att reducera utsläppen av växthusgaser från inrikestransporter med 70 procent till 2030 jämfört med år 2010. De senaste 20 åren har utsläppen från transporter minskat med cirka 22 procent.

För att lyckas nå målen till 2030 måste utsläppen i Sverige minska med åtta procent varje år. Under 2019 minskade utsläppen med cirka två procent.

Det är viktigt att öka möjligheterna att använda förnybara drivmedel i länets kommuner. Tillsammans kan vi minska utsläppen. 

Skapa ökad efterfrågan

Kommunen kan skapa efterfrågan genom att ställa krav vid offentlig upphandling. Exempel på områden där sådana krav kan ställas är vid upphandling av:

  • färdtjänst, skolskjuts och avfallshämtning
  • distribution av mat till skolor, tvätt- och städtjänster
  • egna fordon i kommunen och kommunala bolag.

Arbeta för ökad tillgång och infrastruktur

Ställ krav på laddinfrastruktur vid markanvisningsavtal. Kommunen kan verka för att etablera infrastruktur för förnybara drivmedel och laddning där behov finns, men ingen etablering ännu skett. Som kommun kan ni också arbeta för att så mycket organiskt avfall som möjligt används till produktion av biodrivmedel.

Kontakter

Katja Hagström

Utvecklingsledare cirkulär ekonomi och skogsfrågor

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 februari 2023