Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

I Örebro län måste vi arbeta brett för att minska våra utsläpp från trafiken. Vi behöver vidta åtgärder för nya resvanor och arbeta med tekniska lösningar. Vi behöver också använda nya drivmedel som el och biogas.

Landsväg

Ändrade resvanor

Vi behöver ha fler som cyklar och går, fler som åker kollektivt och fler som samåker. Milen i bil behöver bli färre till år 2030. För att uppnå det behövs 5 000 fler cyklar och 5 000 fler elcyklar i vårt län.

Nya drivmedel och 9 000 färre personbilar

Vi behöver 48 000 fler elbilar och 45 000 fler gasbilar samtidigt som vi behöver minska antalet bensinbilar med 64 000 och antalet dieselbilar med 38 000 fordon. (Totalt 9 000 färre personbilar.)

Nya drivmedel och 1 000 färre lätta lastbilar

Vi behöver 7 000 fler gasdrivna lätta lastbilar och 8 000 färre dieseldrivna lätta lastbilar. (Totalt 1 000 färre lätta lastbilar.)

 

Prioritera förnybara drivmedel

Alla förnybara drivmedel behövs för att ersätta fossila drivmedel. Vid prioritering av drivmedel har hänsyn tagits till miljö- och samhällsmål. Men också till de lokala förutsättningarna för produktion av drivmedel. (Formulera om!)

Så prioriterar ni drivmedlen:

  1. El, vätgas och biogas
  2. Etanol
  3. Biodiesel
  4. Fossila drivmedel med låginblandning av förnybara drivmedel

Personbilar

För personbilar rekommenderas biogas, el eller vätgas i första hand. I andra hand kommer etanol (E85). Som tredje alternativ kommer biodiesel. Tillgången på vätgas- och etanolbilar är dock begränsad i dagsläget.

Skåpbilar och hantverksbilar

För denna grupp av fordon rekommenderas biogas eller el som drivmedel.

Arbetsmaskiner

För små arbetsmaskiner är förstahandsvalet el om det finns och andrahandsvalet biodiesel. För stora arbetsmaskiner är förstahandsvalet
biodiesel, eftersom det i dagsläget finns ont om alternativ.

Bussar

För bussar som kör kortare sträckor är biogas, el och vätgas förstahandsalternativet. För bussar som kör längre sträckor är biogas förstahandsvalet.

Fordon för renhållning och distribution

För renhållningsfordon finns det främst ett utbud av biogas. För distributionslastbilar finns biogas och etanol (ED95). Eldrivna modeller är på gång och vätgasmodeller kommer på längre sikt.

Anläggningstransporter

Välj biogas eller el i första hand, etanol (ED95) i andra hand och biodiesel i tredje hand. Tillgängligheten för el kan dock vara begränsad.

Fjärrlastbilar

Primärt är flytande biogas ett prioriterat drivmedel. I andra hand kan etanol (ED95) väljas. Biodiesel kommer i tredje hand. För flytande biogas och etanol kan tillgängligheten dock vara begränsad.

 

Kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare för tips, råd och hjälp kring olika drivmedel.

Målet är att reducera utsläppen av växthusgaser från inrikestransporter med 70 procent till 2030 jämfört med år 2010. De senaste 20 åren har utsläppen från transporter minskat med cirka 22 procent.

För att lyckas nå målen till 2030 måste utsläppen i Sverige minska med åtta procent varje år. Under 2019 minskade utsläppen med cirka två procent.

Kontakter

Katja Hagström

Utvecklingsledare cirkulär ekonomi samt fossilfria drivmedel

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 februari 2023