Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Hållbar konsumtion och produktion är ett av de 17 globala målen i Agenda 2030. Samhällets produktion och konsumtion av olika varor och tjänster innebär stora växthusgasutsläpp lokalt, nationellt och globalt. En omställning till en hållbar konsumtion och produktion är därför mycket viktig för att klara våra regionala, nationella och europeiska klimatmål. Energikontoret driver på utvecklingen mot en hållbar produktion och konsumtion i en rad olika projekt.

I Sverige konsumerar vi långt över vad vår planet klarar av. Vår överkonsumtion leder till att vi ökar uttaget av naturens resurser, vilket får stora ekologiska konsekvenser. Omställningen till en hållbar konsumtion måste därför ske omgående. Vi behöver förändra våra beteenden och vår livsstil för att nå målen för hållbar konsumtion.

Nya varor och tjänster måste produceras på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. En hållbar produktion ska förbättra livskvaliteten för dem som lever i dag men också för kommande generationer. Att övergå till hållbar produktion kommer att kräva nya innovativa affärsmodeller.

Utifrån det globala målet har Sverige tagit fram en strategi för hållbar konsumtion, som ska underlätta för konsumenter att göra klimatsmarta val. Målet är att strategin ska bidra till en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion.

Hållbar konsumtion och produktion täcker flera arbetsområden på Energikontoret. Projekt inom förnybar energi, energieffektivisering och transporter tangerar alla målen mot en hållbar konsumtion och produktion.

Energikontoret arbetar både strategiskt och operativt med övergången till en cirkulär bioekonomi. Vi ger inspel till nationell och europeisk nivå om hur övergripande strategier på området kan utformas samt bevakar regelverk och stödsystem.

Cirkulär ekonomi och bioekonomi är två centrala begrepp för övergången till en hållbar konsumtion och produktion. Begreppen försöker definiera hur samhällen och företag kan arbeta utifrån nya modeller för att skapa en hållbar konsumtion och produktion.

Cirkulär ekonomi

Den cirkulära ekonomin står i kontrast till den linjära ekonomin och är en modell för hur produkter och material kan användas så länge som möjligt. I stället för att producera, konsumera och slänga ska vi i den cirkulära ekonomin minska avfallet och uttaget av nyproducerat material. Övergången till en cirkulär ekonomi betyder också att företagen måste utforma affärsmodeller utifrån ett cirkulärt system.  

Bioekonomi

En biobaserad ekonomi är en ekonomi baserad på material, kemikalier och energi som har sitt ursprung i förnybara biobaserade råvaror. Den biobaserade ekonomin ska ersätta den fossila ekonomin. Det går i dag att ersätta i princip alla fossila råvaror med biobaserade, men skogen, haven och jorden är känsliga ekosystem som kräver varsamhet.

Projekt

Arbetet med cirkulär ekonomi och bioekonomi är ett relativt nytt område för Energikontoret Region Örebro län. Vår förhoppning är att arbeta med fler projekt inom cirkulär ekonomi och bioekonomi de kommande åren.

Projektet Cirkulär ekonomi för ett mer resurseffektivt Östra Mellansverige

Under våren och sommaren 2020 samarbetade energikontoren i Örebro län, Östergötlands län och Mälardalen kring en förstudie inom cirkulär ekonomi. I förstudien kartlades hur stödsystemet ser ut runt den cirkulära ekonomin i de de tre länen och vilka insatser små och medelstora företag har gjort eller planerar att göra.

Kontakter

Katja Hagström

Utvecklingsledare cirkulär ekonomi och skogsfrågor

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 januari 2023