Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Fastigheter

För att kunna nå de nationella och regionala energi- och klimatmålen behöver vi alla bidra och göra energieffektiva val. Från och med år 2021 ska alla nya fastigheter och lokaler vara nära-nollenergibyggnader och vi driver ett stort arbete för att hitta hållbara åtgärder inom den här sektorn.

olika fastigheter

 

En tredjedel av vår regions totala energianvändning går till bostäder, lokaler och service. Det finns stora möjligheter att använda energin på ett mer effektivt sätt inom fastighetsbranschen.

Målen är utmanande, men inte omöjliga och de för med sig möjligheter. Kraven gör exempelvis att fler arbetstillfällen skapas och att kostnaderna för energi i byggnader minskar.

Energianvändningen i bostäder och lokaler är ett viktigt område för oss. Vi arbetar för att få till en fossilfri uppvärmning, renovering mot nollenergihus och ett fortsatt arbete med nybyggnation och energieffektiva lokaler för service.

Det är viktigt att vi fortsätter informera, utbilda och lära oss av olika branscher och fastighetsägare. Tillsammans kan vi vara en del av lösningen i arbetet för en mer hållbar framtid!

siluett av en stad

Energikontoret har många goda samarbeten med flera aktörer på både regional och nationell nivå. Vi tror på samarbete eftersom slutresultatet oftast blir bättre. När vi arbetar tillsammans kan vi utforska, ställa de rätta frågorna och komma till nya insikter. Här är några av Energikontorets samarbetspartners, kopplat till sektorn fastigheter: 

Fastighetsnätverket är till för dig som arbetar med energi- och miljöfrågor i fastighetsbranschen. Du kan vara förvaltare, drifttekniker, konsulter, arkitekter, bostadsrättsföreningar, installatörer eller VD. Nätverket drivs under föreningsliknande former och består idag av medlemmar från hela länet.

Genom nätverket skapar vi en plattform för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling. Vi genererar utvecklingsprojekt utifrån medlemmarnas önskemål och bidrar till att implementera nya, hållbara lösningar i fastighetsbranschen.

Fastighetsnätverket utgör även strateginod vilket innebär ett fördjupat samarbete med Energimyndigheten för att tillsammans bidra till nationellt mål om en halverad energianvändning till år 2030.

Niklas Jakobsson är koordinator för Fastighetsnätverket i Örebro län och leder samarbetet med Energimyndigheten.

Läs mer på Fastighetsnätverkets webbplats eller följ oss på Linkedin!

Tillsammans gör vi mer!

 

Vårt samarbete inom Östra Mellansverige ska bidra till en koldioxisnål ekonomi inom sektorn fastigheter och service. Just nu drivs flera projekt för att minska utsläppen av koldioxid och underlätta omställningen till ett mer hållbart samhälle. 

Nu ska fler fastighetsägare i Östra Mellansverige minska sina klimatutsläpp. Arbetet för mer hållbara byggnader bedrivs bland annat genom projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige, som pågår mellan år 2020-2023. 

För att kunna bidra till de globala målen inom Agenda 2030 och de nationella målen om minskad klimatpåverkan, behövs effektiv kunskapsspridning om teknik, metodik och lönsamhet ur ett helhetsperspektiv. Regionala plattformar är ett viktigt redskap för detta ändamål. Om fastighetsägare, förvaltare och bostadsrättsföreningar kan dela kunskaper och erfarenheter, finns stor potential till utökat lärande. Projektet vill främja hållbart byggande både inom nyproduktion och för befintliga byggnader.

Tidigare projekt fungerar som föregångare

2016 initierade Region Örebro län ett samverkansprojekt vid namn Samverkan för hållbara byggnader i en koldioxidsnål ekonomi, som löpte fram till december 2019. Genom projektet har vi vidareutvecklat en långsiktig samverkansstruktur. Regionala fastighetsägare har fått kunskap om bland annat byggande, förvaltning och renovering av fastigheter – med bästa energiprestanda och med låg klimatpåverkan i fokus.

Nu tar vi med oss lärdomar och erfarenheter från det tidigare projektet in i det nya projektet Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i Östra Mellansverige. Projektet ska omfatta hållbarhetsfrågor ur ett bredare perspektiv, arbeta med mer uppsökande verksamhet och ha mer anpassad kommunikation. Därigenom tror vi att fler fastighetsägare kommer göra fler energieffektiviserande åtgärder.

Nya aktiviteter och utökade samarbeten

I projektet ingår aktiviteter som utökad digitalisering och mer miljövänliga materialval. I projektet ingår också hur byggnader kan utgöra samhällsnytta genom exempel effektbalansering av fjärrvärme och elnät.

Nytt för detta projekt är även att utöka samarbetet till hela Östra Mellansverige: Energikontoret Östergötland och Energikontoret i Mälardalen. Projektet har beviljats stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

Energikontoret i Örebro samverkan också med flera av Energimyndighetens nätverk och då framförallt LÅGAN. Genom samarbete och gemensamma projekt bidrar Energikontoret till att stimulera att fler lågenergibyggnader byggs och renoveras.

Mer information om LÅGAN

Kontakter

Stefan Jonsson

Utvecklingsledare fastigheter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 juni 2024