Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Alla hållbara förnybara alternativ kommer att behövas om vi ska klara omställningen till en fossilfri transportsektor.

Det råder i dag en stor samsyn kring att det inte finns något drivmedelsslag som ensamt kan ersätta all fossil bensin och diesel på ett hållbart sätt. Dessutom måste en stor andel av vårt bilåkande ersättas med gång, cykling och kollektivtrafik.

Vilket förnybart alternativ som är bäst i varje enskild situation beror på en rad olika faktorer och alla alternativ har sina styrkor och svagheter. Det handlar inte om att hitta det rätta alternativet, utan om att använda rätt lösning på rätt plats. 

Så här prioriteras drivmedlen:

  1. Biogas, el och vätgas

  2. Etanol

  3. Biodiesel

  4. Fossila bränslen med inblandning av förnybara drivmedel

Drivmedelsprioriteringen finns beskriven i handlingsplanen Så når vi hållbara transporter i Örebro län, skriven av Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro. Vid prioriteringen har vi tagit hänsyn till utsläpp av växthusgaser men också andra miljö- och samhällsmål. 

 

Biogas är metan och produceras via rötning av till exempel matrester, av­loppsslam och gödsel. När biogas används som drivmedel kallas den fordonsgas. Fordonsgas kan även bestå av naturgas samt olika blandningar av biogas och naturgas. Intresset för flytande fordonsgas har ökat den senaste tiden eftersom den har längre räckvidd än vanlig fordonsgas.

Biogas har flera andra positiva effekter, bland annat minskade utsläpp av luftföroreningar. Rester från biogasproduktionen kan dessutom spridas på åkermark i stället för konstgödsel och bidrar på så sätt till att näringsämnen återgår till jorden. Dessutom kan biogas bidra till minskad övergödning och ökad resursåtervinning samt kanske minskad försurning.

För- och nackdelar med biogas

+ God infrastruktur i södra Sverige

+ Ingen eller låg merkostnad vid inköp

+ Lägre drivmedelspris än bensin

+ Låga utsläpp (miljözon klass 3)

+ Produktion av avfall

+ Återföring av näringsämnen till jorden

 

- Tankmöjligheterna är bäst på större orter

- Motorn är inte lika effektiv som i dieselbil

- Mängden råvara är begränsad

Elfordon kan delas upp i rena elfordon samt laddhybrider, som delvis drivs av en förbränningsmotor och ström från batterier. Elhybrider, också kallade mildhybrider, omfattas inte här eftersom de inte kan laddas, då elen i dessa kommer från bensin eller diesel.

Elfordon är oftare dyr­are i inköp, men eftersom elen är billig kan det fortfarande vara kost­nads­effektivt i längden att köpa ett elfordon. Elfordon har mer påverkan än en diesel- eller bensinbil på miljön när den produceras, på grund av batterierna. Men eftersom utsläppen är så låga när elfordonen används så släpper en elbil ut en femtedel av mängden växthusgaser som en dieselbil per mil.

En laddhybrid har minskad miljöpåverkan vid många korta resor där el kan användas och normalt är räckvidden på elen cirka 4-8 mil. Rena elbilar har normalt en verklig räckvidd på cirka 20–40 mil. Det är även viktigt att elen som används produceras från förnybara källor och det gör en stor andel av den svenska elen.

För- och nackdelar med rena elfordon

+ God infrastruktur i stora delar av Sverige

+ Lättkörda och lättskötta fordon

+ Billigt drivmedel som kan vara helt förnybart

+ Låga utsläpp och lite trafikbuller

+ Tidsvinst när du inte behöver tanka

+ Bonus vid nyinköp

 

- Dyrare fordon och begränsad räckvidd

- Snabbladdning endast vid större vägar och orter

- Begränsad räckvidd

För- och nackdelar med laddhybrider

+ Du kan nyttja förbränningsmotorn om du inte kan ladda

+ Det finns ett brett utbud av fordon

+ Driftskostnaden är låg vid många korta körningar såsom arbetspendling

+ Du får normalt en bonus vid nyinköp

 

- Fordonet måste laddas ofta för minskad miljöpåverkan och ekonomi

- Fordonen är dyrare än fossildrivna fordon

- Det finns normalt ingen möjlighet till snabbladdning

Elfordon kan också drivas av bränsle­celler. Det vanligaste drivmedlet för bränsle­celler är vätgas, som kan produ­ceras med förnybar energi. I dag finns det ett fåtal fordonsmodeller med vätgas, men fler modeller är på gång.

Vätgas­fordon ger inga utsläpp under färden mer än vatten. Dessutom går tankningen snabbare än vid laddningen av ett rent elfordon. Liksom andra elmotorer är bränslecellsmotorn effektivare än förbrännings­motorer. För att vätgasen ska minska utsläppen av växthusgaser måste den vara produ­cerad av förnybara alternativ. I dag finns det dock bara fyra vätgasmackar i Sverige, men projekt är på gång för att bygga fler tankstationer.

För- och nackdelar med vätgas

+ Låga utsläpp och lite trafikbuller

 

- Få fordon

- Liten infrastruktur i Sverige i dag

Infrastrukturen för etanol är väl utbyggd i hela Sverige, men etanolanvändningen har minskat på grund av förändrade skatte­regler. Etanol har en stor fördel eftersom den lätt kan tillverkas lokalt och ger en minskning i utsläpp av luftföroreningar.

Svensk etanol produceras till största delen av vete och majs, men kan produceras av i stort sett alla kolhydrater. Etanol kan blandas med bensin, antingen genom höginblandning (E85, samt E75 vintertid) eller genom låginblandning. Etanol kan även nyttjas i nära hundraprocentig form i anpassade dieselmotorer för tunga fordon (ED95).

För- och nackdelar med etanol 

+ Mycket god infrastruktur

+ Enkelt att konvertera fordon

+ Liknande drivmedelspris som för bensin

+ Bra ur beredskapssynpunkt

+ Enkelt att minska utsläpp i befintlig fordonspark

 

- Begränsat antal fordon

- Produceras mest av grödobaserade råvaror som kan behövas till mat

De varianter av biodiesel som används i dag är HVO och FAME. Fördelen med HVO är att den är lik fossil diesel medan FAME är mer lik matolja.

Eftersom HVO är mycket lik fossil diesel, kan användas i befintliga dieselmotorer och kan blandas i fossil diesel med små eller inga förändringar av motorn. Du behöver dock ha fordonstillverkarens godkännande för att garantierna ska gälla om du tankar fordonet med 100 procent HVO (HVO100). Hög­inblandad FAME brukar benämnas som B100.

HVO kan tillverkas av olika råvaror. I Sverige används tallolja, men en stor del av den HVO som används här är importerad. Importerad HVO kan vara producerad av palmolja och PFAD, en biprodukt från palmolje­till­verkningen. Men eftersom efterfrågan på PFAD har ökat kan det göra att användningen av HVO i Sverige skulle kunna bidra till avverkning av regnskog för produktion av PFAD.

För- och nackdelar med HVO

+ Fungerar för arbetsmaskiner

+ Kan använda existerande infrastruktur

+ Har en energieffektiv motor

+ Kan enkelt minska utsläpp i befintlig fordonspark

 

- Begränsad av tillgång på hållbara råvaror för produktion

- Mer utsläpp till luften än andra förnybara drivmedel

- Höjd fordonsskatt på många personbilar

Kontakter

Linda Svensson

Utvecklingsledare hållbara transporter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 januari 2024