Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Fossilfritt 2030 - Rena resan

Det är modernt, miljösmart och hälsosamt att resa hållbart! Rena resan var ett projekt som ska bidra till att det hållbara resandet ökar och att utsläppen av koldioxid minskar. Projektet ska stötta offentliga organisationer i arbetet med att främja nya beteenden och förändrade resmönster. Vid projektets slut ska fler människor välja cykel, gång eller kollektivtrafik för sina transporter.

      

 

Vi vill få fler att välja cykel, gång eller kollektivtrafik i stället för bil. För att nå målen arrangeras olika aktiviteter inom projektet. 

f

En elcykel kan ersätta bilen på sträckor upp till en mil eller två, och en vikcykel kan kombineras med kollektivtrafik för hållbar pendling på längre sträckor. Genom att låta människor få prova elcykel och vikcykel gratis hoppas vi få fler att upptäcka fördelarna med att ställa bilen och ta cykeln i stället. 

Prova på elcykel

Så gjorde vi

Projektet lät anställda och studenter vid Örebro universitet, som pendlar med bil, låna en elcykel under två veckor. Prova på-perioderna var under hösten 2021 och våren 2022. Totalt fick ett 80-tal studenter och anställda prova att byta bilen mot elcykel. 

Resultat

  • Av dem som testade elcykel var 97 procent nöjda med testperioden, enligt den enkät som deltagarna fick fylla i efteråt.
  • På frågan om vad de största fördelarna med elcykel angav de många att den är bekväm, smidig och snabb. Andra fördelar som lyftes fram i enkäten är att elcykeln är miljövänlig och billig i drift.
  • 73 procent av testcyklisterna uppgav efter provperioden att de hade ändrat eller skulle ändra sina resvanor och ta cykeln i stället för bilen. Resterande svarade att de funderar på att ändra sina resvanor och cykla mer. 
  • Det testcyklisterna upplever som en utmaning med elcykeln är att den är dyr att köpa, stöldrisken är stor och att batteriet kan vara tungt att bära runt på.

  • I snitt cyklade de 81 testcyklisterna 74 kilometer per person under testperioden. Skulle de alla fortsätta cykla i samma omfattning ger det en koldioxidbesparing på 20 ton per år – motsvarande tre varv runt jorden med bil. 

Prova på vikcykel

Genom att kombinera kollektivtrafik med cykel kan vi få till hållbart resande på större pendlingsavstånd. Vikcykeln kan användas både första och sista sträckan för pendlingen, det vill säga från hemmet till hållplatsen eller stationen samt från hållplatsen eller stationen till arbetsplatsen.

Till skillnad andra lösningar, såsom elscootrar, erbjuder vikcykeln träning. Dessutom minimeras risken för stöld vid hållplatsen eller stationen eftersom resenären har cykeln med sig på bussen eller tåget. 

Så gjorde vi

De fem prova på-perioderna för vikcykel var under april-juni samt september-oktober 2022. Vid varje testperiod fick tio personer låna en var sin vikcykel i en månad. Testpersonerna fick även låna ett kollektivtrafikkort så att de kunde kombinera vikcykel med tåg och/eller buss.

Resultat

I utvärderingen som deltagarna fyllt i efter provperioden uppger flera att de vill fortsätta med en egen vikcykel, skaffa en cykel att ställa på stationen, investera i en elcykel för att cykla längre sträckor eller fortsätta resa med tåg och buss. Bara några enstaka deltagare kan tänka sig att gå tillbaka till bilpendling igen.

Collage med personer som cyklar på olika typer av cyklar: vanlig cykel, elcykel, vikcykel, lastcykel

Cykeltestet Styr din egen väg

Dagens cykelutbud gör det enklare än någonsin att susa fram på cykel, men alla kanske inte har hittat rätt modell för sin pendlingsvardag. Därför har projektet Rena resan tagit fram ett cykeltest för den som vill styra sin egen väg.

I dag finns cyklar som kan förenkla pendlarlivet radikalt. Vikcyklar som kan vikas ihop och ställas under skrivbordet, lastcyklar som enkelt kan frakta 80 kilo och elcyklar som gör uppförsbackarna till ett rent nöje.

För vanebilister kan det vara svårt att ha koll på vilka nya cykellösningar som finns. Därför har Rena resan gjort ett cykeltest som ger en fingervisning om vilken cykel som skulle kunna passa för pendlingen.

– Dagens utbud av cyklar gör det möjligt att resa på nya sätt. Det här testet är ett roligt sätt att få koll på cykelmodeller och inspireras till nya sätt att pendla, säger Mirja Mattsson, tidigare projektledare för Fossilfritt 2030 – Rena resan.

Här hittar du cykeltestet. Vilken cykeltyp är du?

Lastcykelguiden

En digital guide där du kan läsa om olika typer av lastcyklar. Vi genomförde intervjuer med över 100 cyklister som använder lastcykel eller cykelkärra. Guiden är fylld med tips och citat om cykeltyper och livet med lastcykel.

Här hittar du guiden och testet.

Resultat

Vi nådde 98 000 personer via kampanjen i sociala medier. Över 200 personer hämtade hem guiden i pdf-format och 175 personer startade testet.

Vintercykling

Vintern 2022-2023 lanserade vi fyra filmer som slår hål på "myterna" om varför man inte kan cykla på vintern. Filmerna publicerades på sociala medier tillsammans med en länk till en tävling där man kunde vinna en goodie bag med prylar som kan underlätta vintercyklingen. Närmare 400 personer tävlade om våra goode bags och filmerna sågs av tusentals personer på Youtube, Instagram och Facebook.

Se våra filmer om vintercykling

Markmålning i starka färger på cykelbana i Örebro

Virusfritt, hälsosamt och roligt. Att cykla till jobbet är ett klokt val på flera sätt. Inom projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan jobbar vi bland annat med att förändra något i den fysiska miljön så att alternativ till bilen ska bli mer tydliga. Här har vi använt konst på cykelbanan för att öka intresset för cykling.

På flera håll i landet arbetar kommuner och regioner med olika sorters förändringar i den befintliga fysiska miljön, så kallade fysiska nudgar, för att öka det hållbara resandet. I mitten av maj lät projektet Rena resan markmålningar växa fram på ett cykelstråk i centrala Örebro.

Samarbete med Open Art

För att hitta intressanta konstnärer som arbetar med stora målningar i stadsmiljö har projektet valt att samverka med konstutställningen Open Art, som har stor erfarenhet av konst på gator och torg. Valet föll på konstnärsduon Jessie & Katey, som bor och verkar i Baltimore, USA. De har skapat stora mural- och markmålningar ihop under tio år och har hittat ett gemensamt visuellt språk där de inspireras av mönster i naturen och vävda textilier. Deras verk finns nu på två ställen på cykelstråket mellan Örebro stadskärna och stadens universitet.

Ett verk på distans

Konstnärerna har skapat verken på distans, på grund av rådande restriktioner och projektets ambitioner att minska utsläpp från resor. Konstnären Anya Blom, som bor och verkar i Örebro län, anlitades för att realisera konstnärsduons verk på plats.

Se våra filmer om markmålningen i Örebro

Bildcollage med bilder på olika typer av lastcyklar - en som ser ut som en lastbil samt en med släpkärra

I Karlskoga kommun har två verksamheter testat hur lastcyklar kan användas istället för bilar.

De båda verksamheterna tillhör arbetsmarknadsenheten. En av verksamheterna transporterar tvätt till brukare inom hemvården och den andra tömmer soptunnor i centrala Karlskoga på uppdrag av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Provperioden var hösten 2021 till sommaren 2022.

Hur jobbar Fossilfritt 2030 – Rena resan för att öka antalet cyklister?

Det är inte bara ny infrastruktur och underhåll av cykelbanor som krävs för att få fler att cykla. Vårt sätt att resa är ofta en vanesak. Den som brukar använda bil till jobbet har bilen som förstahandsval även för andra resor, oavsett längd på resan. Till exempel visar resvaneundersökningar att de flesta bilresor är under fem kilometer – bilresor som många gånger skulle kunna ersättas med cykelresor. Därför behöver vi jobba med att bryta och byta vanor.

I projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan jobbar vi därför med olika delprojekt som kan påverka våra vanor:

  • Testperioder med elcykel och vikcykel.
  • Cykelkampanjer i sociala medier där exempelvis tävlingar och tester ingår.
  • Förändringar i den fysiska miljön för att uppmärksamma fördelarna med att cykla.
  • Test med lastcyklar i kommunal verksamhet.
  • Nya arbetssätt inom företag och organisationer för att öka det hållbara resandet.

Utöver olika delprojekt arbetar projektet för att öka samarbetet kring hållbart resande i kommuner och organisationer i östra Mellansverige.

Vem betalar?

Den största finansiären är EU, genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Andra finansiärer är tre regioner i östra Mellansverige: Örebro, Sörmland och Östergötland. Regionernas finansiering kommer från de så kallade 1:1-medlen. Det handlar om statliga medel som fördelas ut av regionerna till olika typer av projekt. Pengarna ska inte användas till ordinarie verksamhet i regionerna.

Utöver detta bidrar även BioDriv Öst, länsstyrelsen i Östergötland, länsstyrelsen i Örebro, Örebro universitet och flera kommuner i de tre länen med finansiering i form av kontanta medel eller arbetsinsatser i projektet. Arbetsinsatserna räknas om till något som kallas bidrag i annat än pengar.

Projektägare är Region Örebro län. Samverkansparter är Region Sörmland, Region Östergötland och Biodriv Öst.

Projektet får stöd av Tillväxtverket genom den Europeiska regionala utvecklingsfonden samt från samverkansparterna Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Biodriv Öst.

Ytterligare finansiärer inom Örebro län är Karlskoga kommun, Kumla kommun, Örebro kommun, länsstyrelsen i Örebro län samt Örebro universitet. Övriga kommuner i länet deltar i projektet genom nätverk.

Se våra filmer

Kontakter

Jessica Jeppson

Kommunikatör

Linda Svensson

Utvecklingsledare hållbara transporter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2024