Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Energi- och klimatrådet

Örebro läns energi- och klimatråd ska bidra till att öka takten i klimatomställningen. I rådet ingår näringsliv, kommuner, universitet och branschorganisationer. Rådet bildades våren 2021 och leds gemensamt av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

Energi- och klimatrådets medlemmar står i en trappa och ler mot kameran

Målet är att rådets arbete ska leda till faktiska aktiviteter och projektidéer som ska kunna starta och drivas inom rådets fokusgrupper. 

Rådet kan ses som en arena för att öka takten i klimatomställningen och samtidigt öka förutsättningarna för ett fossilfritt och konkurrenskraftigt län.

Med rådet vill vi skapa en plattform med möjligheter att

  • vara en pådrivande kraft i länets arbete för att förverkliga energi- och klimatprogrammets vision och mål
  • i samverkan bryta ner nationella färdplaner på regional nivå
  • arbeta fram tvärsektoriella strategiska och prioriterade aktiviteter för att öka takten i omställningen mot ett fossilfritt och konkurrenskraftigt län
  • vara arena för idé- och erfarenhetsutbyte mellan aktörer från näringsliv, offentlig förvaltning och branschorganisationer.

Energi- och klimatrådets arbete utgår från Örebro läns energi- och klimatprogram som tagits fram gemensamt av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

Inom rådet finns tre fokusområden:

  • Fossilfria transporter
  • Fossilfritt och robust energisystem
  • Klimatneutral produktion och konsumtion

De tre fokusområden är en spegling av den samlade bilden av Sveriges klimatpolitiska handlingsplan, mål och aktiviteter i länets energi- och klimatprogram samt den samlade bilden av de nationella färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft från Fossilfritt Sverige.

Fokusgrupperna leds av representanter från regionen, länsstyrelsen eller om möjligt personer från rådsmedlemmarnas organisationer. Syftet är att vara pådrivande, samordnande och ta fram förslag på konkreta satsningar som rådet föreslås ta ställning till. Fokusgrupperna kan också driva rådets beslutade projekt och aktiviteter.

 

Medlem i projektet ReDriv

Örebro läns energi- och klimatråd har via Transportnätverket gått med i projektet ReDriv: ett projekt som samlar relevanta aktörer i Sverige för att utveckla en nationell digital tjänst/plattform för ladd- och drivmedelsinfrastruktur.

Logo_ReDriv.jpg

Transportnätverkets behov

Transportnätverket har behov av en samlad tidslinje som visar utvecklingen av vilket drivmedel som passar var och när samt till vilket typ av fordon. Tidslinjen bör inkludera samtliga drivmedelsalternativ: el, biogas, vätgas, HVO, etanol. Tanken är att tidslinjen ska underlätta kravställning, planering och inköp för att gynna en utveckling till fossilfria transporter.

Förhoppningen är en karta där leverantörer och beställare kan se vilka drivmedel och transportslag som kan användas på olika platser idag och i framtiden. Kartan bör visa vilka drivmedelsalternativ som är rimliga i olika delar av landet men även sett över olika tidsspann, samt hur infrastrukturen ser ut för drivmedel både nuläge, beslutad och planerad infrastruktur.

Plattformen bör även ha möjlighet att lägga in information om kända och planerade regler och styrmedel. Vilket i sin tur ger underlag för att utifrån nationella och europeiska regler och styrmedel tydliggöra vilka drivmedel som kan vara aktuella när i tid. Ett ytterligare behov är att kunna kommunicera beräknat energibehov utifrån prognostiserade antal fordon/drivmedel för olika delar av länet/landet.

Om projektet ReDriv

Initiativet till projektet ReDriv är ett resultat av det arbete som pågår inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Inom arbetet med Fossilfritt Sveriges har 22 av Sveriges mest utsläppstunga branscher tagit fram branschspecifika färdplaner. En gemensam utmaning i dessa färdplaner är den omställning som krävs i transportsektorn.

Projektet leds av Peak Innovation i samarbete med VTI, Region Kronoberg, Länsstyrelsen Kronoberg, Region Dalarna, Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Kalmar, Region Kalmar län, Coompanion, Miljöfordon Sverige, Energikontor Norr, Länsstyrelsen Skåne, Göteborgsregionens kommunalförbund, Länsstyrelsen Norrbotten och Region Gotland. ReDriv startade 1 januari 2022 och avlutas 31 oktober 2023.
 
Alla loggor samlade liggande.jpg

Dialog för klimatledande upphandling

Under hösten genomför Transportnätverket dialogmöten med köpare och säljare av transporter. På dialogmötena kommer vi att diskutera hur upphandling och kravställning kan bidra till att minska klimatpåverkande utsläpp från transporter och gynna utvecklingen av hållbara transporter i länet.

Dialog förs även om hur upphandling kan gynna de aktörer som har lösningar för transporter med minskad klimatpåverkan och utvecklingen av en fossilfri transportsektor.

Målet är att kunna göra tydliga och framåtsyftande kravställningar som leder till fossilfria transporter.

Transportnätverkets arbete görs i samarbete med relevanta aktörer i länet samt med Kalmar län i en förstudie. Förstudien syftar till att visa på möjligheten att ställa högre krav på hållbarhet vid upphandling. Inom upphandling och försäljning av transporter behövs nya kravställningar för att gynna de aktörer som satsar på hållbara alternativ och på lösningar med låg klimatpåverkan. Dagens tillvägagångsätt vid upphandling sätter ramar som inte gynnar en hållbar utveckling, och som är låst i gamla affärsmodeller. Resultatet av förstudien ska redovisas i januari 2023.

 

EUlogo_vänsterställd_RGB för skärm.jpg

 

Bild för projektet.png

Kontakter

Linda Svensson

Utvecklingsledare klimatstrategi

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 mars 2023