Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Slutrapporten för Rena resan är klar

Publicerad: 2024-01-29 12:00

En kvinna går på ett tåg med en vikcykel i handen

Projektet Fossilfritt 2030 – Rena resan var ett samverkansprojekt mellan de tre regionerna Örebro, Sörmland och Östergötland, samt Biodriv Öst. Projektets mål var att minska utsläppen av växthusgaser genom att stötta och påverka invånare till att förändra resesätt och öka kunskapen kring hållbara resor hos invånarna. Projektet inleddes 2019 och avslutades under 2023.

Insatserna i projektet sattes för att påskynda den omställning som behövs för att nå 2030-målet inom transportsektorn. Det långsiktiga målet för Fossilfritt 2030 - Rena resan är att andelen hållbara persontransporter i östra Mellansverige ska vara minst 30 procent år 2030.

Det här har vi jobbat med

Projektet har arbetat med aktiviteter uppdelade i sju övergripande delar för att nå projektets mål:

  • Extern kommunikation och spridning
  • Regional och storregional samverkan
  • Platskampanjer
  • Beteendekampanjer
  • Alternativa resesätt
  • Fysisk nudge
  • Flexibla arbetssätt

Projektet har varit lyckat och betydelsefullt på både kort och lång sikt. Samtliga delmål har helt eller delvis uppnåtts och totalt har projektet bidragit till en minskning av 6996 ton koldioxidekvivalenter.

Aktiviteter lever vidare

Projektet har arbetat kreativt för att ta fram, pröva och utveckla metoder för att påverka målgruppens benägenhet att välja cykel och kollektivtrafik framför bil. Flertalet aktiviteter lever nu vidare och har tagits över av lokala aktörer. Detta tack vare goda resultat från testperioder och bra underlag för fortsatt arbete.

Bland annat kommer Sörmlandstrafiken fortsätta genomföra kollektivtrafikkampanjen, Länstrafiken i Örebro fortsätter kampanjen
kombinerat resande med vikcykel och kollektivtrafik och Karlskoga kommun har framgångsrikt implementerat lastcykel som alternativ till tjänstebilen för kommunens verksamheter.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 januari 2024