Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Uppdrag och mål - Biblioteksutveckling

Den regionala biblioteksverksamheten, Biblioteksutveckling Region Örebro län, har i uppdrag att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

Det regionala uppdraget är

att genom Biblioteksutveckling Region Örebro län uppfylla de åtaganden i bibliotekslagen som handlar om att bedriva regional biblioteksverksamhet.

Regional biblioteksverksamhet ska tillsammans med andra offentligt finansierade biblioteksverksamheter:

 • verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. (2 §)
 • främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. (2 §)
 • ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning. (4 §)
 • ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska. (5 §)
 • delta i uppföljningen av hur de biblioteksplaner som antagits utformats och hur de används. (18 §)

Region Örebro län vill 2020–2023

 • att den regionala biblioteksverksamheten i ett postcorona-perspektiv utforskar nya metoder för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter inom biblioteksområdet, med särskilt fokus på demokrati, läs- och litteraturfrämjande, digitalisering och relevans.

Mål för den regionala biblioteksverksamheten enligt Biblioteksplanen

Den regionala biblioteksverksamheten ska

1. stödja folkbibliotekens arbete med mänskliga rättigheter, hållbarhet och demokrati.

DELMÅL

Tillsammans med folkbiblioteken ska den regionala biblioteksverksamheten

 • verka för att deltagandet vid allmänna val ökar
 • verka för att mänskliga rättigheter implementeras folkbiblioteksverksamheterna
 • stärka kunskapen om barnrättsfrågor

2. stödja folkbibliotekens arbete med digitaliseringens effekter.

DELMÅL

Tillsammans med folkbiblioteken ska den regionala biblioteksverksamheten

 • verka för ett minskat digitalt utanförskap
 • verka för att folkbibliotekens kunskaper ökar när de möter det digitala samhällets utmaningar

3. stödja folkbibliotekens arbete med relevans för sina kommuninvånare.

DELMÅL

Tillsammans med folkbiblioteken ska den regionala biblioteksverksamheten

 • arbeta för att basen för allmänhetens användning av, och deltagande i, folkbibliotekens tjänsteutbud ska bli bredare och kvaliteten ökar
 • utveckla samverkan inom och utanför biblioteksområdet

4. stödja folkbibliotekens arbete med läs- och litteraturfrämjande insatser.

DELMÅL

Tillsammans med folkbiblioteken ska den regionala biblioteksverksamheten

 • stimulera och stödja folkbibliotekens läs- och litteraturfrämjande arbete
 • stärka folkbibliotekens och andra aktörers arbete med biblioterapi i Örebro län

I verksamhetsberättelsen kan den som är intresserad ta del av hur Biblioteksutveckling Region Örebro län arbetat för att uppnå mål i Kulturplan för Örebro län och Region Örebro läns biblioteksplan.

2021

Här kan du bland annat hitta en sammanfattande beskrivning av arbetet under pandemin och en beskrivning av läget på länets folkbibliotek.

Enligt bibliotekslagen ska kommuner och regioner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Det är Kungliga Biblioteket som tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna som ska följa upp utformningen och användningen av biblioteksplanerna.

Det här jobbar vi med

Genom råd och fortbildning till folkbibliotekens verksamhetsansvariga och medarbetare stödjer den regionala biblioteksverksamheten kommunerna i länet i arbetet med att ta fram biblioteksplaner.

Den regionala biblioteksverksamheten deltar i Kungliga Bibliotekets årliga konferenser "Träffpunkt biblioteksplaner".

Kontakte

Eva Bernsten Bang

Utvecklingsledare: Bibliotek (barn och unga)

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Mittwoch, 1. Februar 2023