Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vi fortsätter att arbeta för hållbar utveckling i hela Örebro län

Petter Arneback Hjulströms krönika 

Vi fortsätter att arbeta för hållbar utveckling i hela Örebro län

Det är en bekymmersam tid när det gäller Region Örebro läns ekonomi. Inom Regional utveckling har vi fått i uppdrag av våra politiker att ta fram besparingsförslag för att få en ekonomi i balans. I vårt åtgärdsarbete har vi tittat på vad som är absolut viktigast för att kunna utföra vårt kärnuppdrag: att bidra till hållbar utveckling i Örebro län.

En del goda initiativ och verksamheter behöver vi tyvärr trycka på paus för i dagsläget. Samtidigt försöker vi göra vad vi kan för att stödja utveckling och omställning i företag, civilsamhälle och offentlig förvaltning för att länet på bästa möjliga sätt ska klara de magra åren och stå bättre rustade för framtiden.

De förslag på besparingsåtgärder som tjänstepersoner tagit fram ska nu presenteras i nämnder och styrelse. Beslut fattas sedan i november och december. Förslagen handlar dels om interna effektiviseringar i form av t.ex. minskade verksamhetsmedel och indragning av vakanta tjänster, dels om externa åtgärder t.ex. minskade bidrag och stöd till externa organisationer. För kollektivtrafiken ses även trafikutbudet över för att  kunna få en ekonomi i balans.

Även om våra anslag minskar kommer vi att fortsätta utvecklingsarbetet med stark kraft. Men du som brukar vara med på våra nätverksträffar och konferenser kommer kanske att få fler inbjudningar till digitala samlingar än fysiska. Du som jobbar i en organisation som får verksamhetsstöd av oss kanske kommer att få räkna med att finansiera delar av verksamheten på annat sätt. Vi får gång på gång påminna oss om att vi kan göra mycket för den första kronan även om vi inte kan göra det vi räknat med för den sista.

Håll i och håll ut, som vi lärde oss under pandemin!

Petter Arneback Hjulström
regional utvecklingsdirektör

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 oktober 2023