Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Finansiering

Vi är regionalt utvecklingsansvarig och har regeringens uppdrag att samordna det regionala utvecklingsarbetet. Utvecklingsinsatser och investeringar ska leda till hög och jämlik livskvalitet för länets alla invånare och till stark konkurrenskraft. Samtidigt får inte de planetära gränserna överskridas, eftersom både människors hälsa och den ekonomiska utvecklingen är beroende av att ekosystemen är i balans.

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf)

Regionalfonden (ERUF) ska bidra till investeringar i regional tillväxt och till sysselsättning i östra Mellansverige. Programmet utgår från gemensamma utvecklingsprioriteringar bestämda av östra Mellansverige - Västmanlands, Södermanlands, Uppsala, Örebro och Östergötlands län. 

Central Baltic

Inom ramen för Baltic Loop-projektet kommer Region Örebro län undersöka kapaciteten och nyttan med ett förbättrat stråk mellan Stockholm-Örebro-Oslo. Utvecklingen av Örebro län är på många sätt beroende av en smart, innovativ och hållbar transportinfrastruktur.

Projektfinansiering 

Har du en projektidé? Vi kan finansiera projekt som bidrar till att nå målen i regionala utvecklingsstrategin (RUS) - En attraktiv och pulserande region för alla.

Läs mer här.

Europeiska socialfonden (ESF), Östra Mellansverige

Målet är att minska skillnader i välstånd och levnadsstandard mellan EU:s medlemsländer. Det finns ett nationellt program och åtta regionala handlingsplaner.

ESF-rådets regionkontor i Östra Mellansverige arbetar mot företag och organisationer i hela Uppsala, Sörmland, Östergötland, Örebro och Västmanland län.

Till oss kan du vända dig om du har en idé om ett projekt, vill ha stöd och information då du ska ansöka om stöd till ditt projekt eller om du är igång och arbetar med ett ESF-projekt.

Läs mer om projekten här. 

Hållbar regional finansiering 1:1

Som regionalt utvecklingsansvarig beslutar Region Örebro län om användning av
statliga regionala utvecklingsmedel, anslag 1:1. Anslaget kan användas till olika
stödtyper i form av projektverksamhet, företagsstöd och stöd till kommersiell service.
Fördelning av anslag mellan de olika stödtyperna beslutas årligen av Region Örebro
läns Regionala tillväxtnämnd. Denna fördelning ska baseras på en analys över tidigare
års fördelningar samt en omvärldsanalys av hur behovet av de olika stödtyperna
förväntas se ut det kommande året.

Kontakter

Olle Jonsson

Utvecklingsledare: Innovation och entreprenörskap

Matilda Eriksson

Utvecklingsledare: Näringsliv och innovationer

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 april 2024