Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Projektfinansiering

Har du en projektidé? Vi kan finansiera projekt som bidrar till att nå målen i regionala utvecklingsstrategin (RUS) Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län.

Vägen från idé till projekt

1. Du kontaktar oss

Mejla eller ring och bolla din idé med oss! Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Förändringslogik är en enkel modell som ska underlätta att planera, styra, följa upp och utvärdera projekt för utveckling och förändring. I modellen beskriver du:

  • nuläget - hur det ser ut när ni startar,
  • börläge - vilken skillnad ni vill uppnå och
  • vilka insatser ni planerar att genomföra för att nå dit.

Modellen gör det också enklare att integrera hållbarhetsaspekter i planeringen.

3. Vi träffas och pratar om idén

När du skickat in Förändringslogiken bokar vi ett möte där du får utveckla din idé.

4. Du skriver en ansökan

Vi stöttar dig när du ska skriva en ansökan om projektmedel.

5. Ansökan handläggs hos oss

Vi bedömer projektet utifrån riktlinjer, inriktningsbeslut samt hur det kan bidra till att nå målen i RUS.

6. Projektet beviljas pengar

Regionala tillväxtnämnden beslutar om projektet beviljas pengar eller inte.

Projekt som ansöker om medfinansiering prioriterar vi utifrån följande rangordning:

  1. Ansökningar som avser medfinansiering till EU-projekt oavsett utvecklingsområde i Regional utvecklingsstrategi (RUS).
  2. Ansökningar inom 
    a. det prioriterade området Kompetensförsörjning och matchning.
    b. de prioriterade områdena Innovationskraft och specialisering samt Näringsliv och entreprenörskap.
  3. Ansökningar som bygger vidare på tidigare och/eller stödjer pågående satsningar.

Utöver dessa prioriteringar är förstudier generellt intressanta inom alla områden i den regionala utvecklingsstrategin, RUS.


Vi tar emot och beslutar om ansökningar löpande.

 

Projekt som beviljats projektmedel från och med hösten 2019 kan redovisa digitalt i Min ansökan, se instruktion nedan.

Vi betalar ut beviljat stöd i efterskott när du skickat in ansökan om utbetalning.

Var tredje månad skickar du en lägesrapport tillsammans med en ekonomisk redovisning. Det vi vill ha är en separat projektredovisning i form av huvudbok och resultaträkning av de faktiska kostnaderna och intäkterna för projektet.
 
Projektets kostnader ska vara upparbetade och betalda inom projektperioden. I övrigt ska redovisning av kostnader uppfylla kraven enligt Anvisningar för ansökan.

Kontakta oss

Frågor om vägen från idé till projekt

Lena Kihl

Utvecklingsledare

Mirela Redzic

Utvecklingsledare

Frågor om utbetalning och redovisning

Gordana Danqi

Administratör ekonomi

Hanna Fyrpil

Projektekonom

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021