Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Projektfinansiering

Har du en projektidé? Vi kan finansiera projekt som bidrar till att nå målen i regionala utvecklingsstrategin (RUS) Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län.

Vägen från idé till projekt

1. Du kontaktar oss

Mejla eller ring och bolla din idé med oss! Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Förändringslogik är en enkel modell som ska underlätta att planera, styra, följa upp och utvärdera projekt för utveckling och förändring. I modellen beskriver du:

Modellen gör det också enklare att integrera hållbarhetsaspekter i planeringen.

3. Vi träffas och pratar om idén

När du skickat in Förändringslogiken bokar vi ett möte där du får utveckla din idé.

4. Du skriver en ansökan

Vi stöttar dig när du ska skriva en ansökan om projektmedel.

5. Ansökan handläggs hos oss

Vi bedömer projektet utifrån riktlinjer, inriktningsbeslut samt hur det kan bidra till att nå målen i RUS.

6. Projektet beviljas pengar

Regionala tillväxtnämnden beslutar om projektet beviljas pengar eller inte.

Vi tar emot och beslutar om ansökningar löpande.

Inom ramen för nedanstående inriktningar är medfinansiering till EU prioriterat och även innovativa lösningar för att lösa samhällsutmaningarna. Till exempel kan digital teknik och kompetens bidra till att hitta lösningar för bland annat minskad miljö- och klimatpåverkan, klimatanpassning, social sammanhållning och demografisk utveckling.

Vi prioriterat projekt som ansöker om medfinansiering så här:

Projekt som främjar en utveckling av näringslivet som är långsiktig och hållbar:

Inom följande områden: Insatser som bidrar till förbättrad samverkan mellan akademi och små och medelstora företag. Förbättrade förutsättningar att nyttja digitaliseringens möjligheter. Affärsutvecklingsinsatser som innefattar kunskap, rådgivning, coachning, internationalisering och tillgång till olika nätverk. Kapitalförsörjning i tidiga skeden. Utveckling av utbildningar som matchar näringslivets behov, stärka företagens förmåga i kompetensförsörjningsarbetet.

Projekt som bidrar till att skapa en långsiktig och hållbar omställning av Örebro län

Inom följande områden: Främja energieffektiviseringsåtgärder. Främja förnybar energi. Utveckla smarta energisystem. Smarta nät och  smart lagring på lokal nivå. Främja övergången till en cirkulär ekonomi.

Projekt som bidra till att Örebro län bli ett mer attraktivt län att bo, leva, besöka och verka i

Inom följande områden: Destinationsutveckling. Ökad tillgänglighet till arbetsmarknad och studier till och inom arbetsmarknadsregionen (digitalt och fysiskt). Utveckla och attrahera kompetens som bidrar till att befintliga företag och verksamheter kan växa. Projekt med inriktning på minskad bostadssegregation (investeringar kan dock inte finansieras).

Projekt som bidrar till att rusta barn och unga

Inom följande områden: Projekt som bidrar till att fler fullföljer och avslutar sin grundläggande utbildning i hela länet och att måluppfyllelsen i grund- och gymnasieskolan ökar, att fler klarar gymnasiet samt att skillnader mellan olika grupper minskar.

Projekt som bidrar till ett minskat utanförskap

Inom följande områden: Projekt som bidrar till att förbättra förutsättningarna för fler att uppnå egen försörjning. Projekt som bidrar till normbrytande arbetssätt för att fler ska komma i arbete och bryta segregation på arbetsmarknaden. T.ex. insatser som bidrar till förbättrad samverkan mellan utbildningsanordnare och små och medelstora företag. Utveckla stödstrukturer som främjar lärande, inkludering och mångfald. Direkta stödinsatser till enskilda individer kan inte finansieras.

Utöver dessa prioriteringar är förstudier generellt intressanta inom alla områden i den regionala utvecklingsstrategin, RUS.

 

Det finns ingen rangordning mellan de olika områdena.

Projekt som beviljats projektmedel från och med hösten 2019 kan redovisa digitalt i Min ansökan, se instruktion nedan.

Vi betalar ut beviljat stöd i efterskott när du skickat in ansökan om utbetalning.

Var tredje månad skickar du en lägesrapport tillsammans med en ekonomisk redovisning. Det vi vill ha är en separat projektredovisning i form av huvudbok och resultaträkning av de faktiska kostnaderna och intäkterna för projektet.
 
Projektets kostnader ska vara upparbetade och betalda inom projektperioden. I övrigt ska redovisning av kostnader uppfylla kraven enligt Anvisningar för ansökan.

Kontakta oss

Frågor om vägen från idé till projekt

Mirela Redzic

Utvecklingsledare

Frågor om utbetalning och redovisning

Gordana Danqi

Administratör ekonomi

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 januari 2023