Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Tilliten sjunker och klimatbelastningen går åt fel håll

Nu är den årliga uppföljningen av vår regionala utvecklingsstrategi klar. Du kan läsa den på vår webb eller anmäla dig till veckans RUS-forum och få en dragning. I år heter rapporten Läget i länet. När jag läste rapporten fastnade jag särskilt för två indikatorer - den om mellanmänsklig tillit och den om länets klimatbelastning.

Mellanmänsklig tillit

Denna indikator mäter tilliten mellan människor och har undersökts både bland niondeklassare och gymnasieelever i årskurs två. Resultaten visar en dramatisk minskning i tilliten. För gymnasieelever har tilliten sjunkit från cirka 54 procent år 2017 till 34 procent år 2023. Detta är en alarmerande utveckling som tyder på ökande klyftor och ett samhälle som dras isär, vilket hotar samhällskontraktet.

Klimatbelastning

Tidigare år har vi sett positiva trender mot våra långsiktiga klimatmål, mycket tack vare pandemins effekter. Tyvärr visar de senaste mätningarna att vi nu rör oss i fel riktning igen, med ökande klimatbelastning. Detta är oroande då vi inte håller den nödvändiga takten för att nå våra klimatmål.

Vad kan vi göra?

Det är uppenbart att vi står inför betydande utmaningar. Jag uppmanar dig att läsa rapporten noggrant och diskutera den i din organisation. Fundera på hur vi gemensamt kan skapa utvecklingskraft för att möta dessa utmaningar. Vi behöver samverka för att vända negativa trender och bygga ett starkare, mer hållbart samhälle.

Årets rapport i korthet

Läget i länet ger en övergripande bild av hur vi ligger till i förhållande till de mål och ambitioner som satts upp i vår RUS. Den beskriver

 • Nuläget i förhållande till RUS-målen: Hur ser situationen ut just nu jämfört med våra uppsatta mål?
 • Framsteg och utmaningar: Vilka framsteg har vi uppnått och vilka utmaningar står vi inför?
 • Områden som kräver särskild insats: Här har vi identifierat fyra områden där det finns stora gap mellan mål och nuläge:
  • Inkludering: Alla människor ska känna tillit, trygghet och tillhörighet. De ska kunna påverka sin livsmiljö, forma sina liv och bidra till samhället.
  • Barn och unga: Alla barn och unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Alla ska klara sin skolgång.
  • Grön omställning: Örebro län ska ha en konkurrenskraftig, cirkulär samt klimat- och miljömässigt hållbar ekonomi. Utsläppen av växthusgaser minskar men för långsamt.
  • Kompetensförsörjning: Örebro län ska ha en väl fungerande kompetensförsörjning och kompetensutveckling som ökar möjligheterna att på ett effektivt sätt möta våra samhällsutmaningar och omställningar i näringslivet och på arbetsmarknaden

I rapporten beskrivs också specifika åtgärder som föreslås för att möta dessa utmaningar. För den intresserade finns det dessutom en bilaga med statistik för alla indikatorer som ger en detaljerad bild av utvecklingen.

 

Varmt välkommen med på RUS-forum!

Petter Arneback Hjulström
regional utvecklingsdirektör

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 maj 2024