Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vi stärker innovationsförmågan i Region Örebro län

Region Örebro län bidrar till att stärka innovationsförmågan i regionen på många nivåer och på olika sätt. Det handlar om allt från enskilda projekt till långsiktiga initiativ för att samla regionens aktörer.

Innovationer

Vi är övertygade om att innovation är en av de viktigaste faktorerna för att skapa en bättre framtid för Örebro län. Region Örebro län arbetar på flera nivåer och på olika sätt för att bidra till att stärka länets innovationsförmåga. Det sker både genom insatser i enskilda projekt och genom långsiktiga initiativ för att samla regionens aktörer. Under det regionala utvecklingsansvaret samordnar vi länets aktörer för att tillsammans arbeta mot gemensamt uppsatta mål, det gör vi bland annat genom vårt regionala innovationsbolag RÖIAB.

Smart Specialisering

I Örebro län tror vi på kraften i samverkan för att driva innovation och skapa en hållbar framtid. Genom vår strategi för smart specialisering fokuserar vi insatser och resurser till områden där vi redan har starka förutsättningar, där vi tillsammans kan skapa en ännu större positiv effekt, oavsett om vi talar om det privata näringslivet, den offentliga sektorn eller vårt civila samhälle. Vi vill skapa en region där det är lätt att starta och driva företag, där det finns en god tillgång till kompetens och där nya idéer kan förverkligas. Genom samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle kan vi tillsammans öka Örebro läns innovations- och attraktionskraft. 

Vår innovationsstrategi 

Autonoma, digitaliserade och intelligenta produktionssystem

I Örebro län ser vi stor potential i artificiell intelligens (AI) för att driva innovation och skapa en hållbar framtid och vi arbetar aktivt på flera fronter för att främja användningen av AI i länet. Tillsammans med Örebro universitet har vi skapat samverkansplattformen AI Impact Lab.

AI Impact Lab erbjuder en rad olika tjänster och aktiviteter för att stödja aktörer som vill använda AI i sin verksamhet, med särskilt fokus på AI-lösningar för att effektivisera produktion och minska miljöpåverkan, förbättra diagnostik, behandling och prevention av sjukdomar samt för att effektivisera och digitalisera offentlig sektor och näringsliv. Här samlas med andra ord aktörer från akademi, näringsliv och offentlig sektor för att dela kunskap, driva innovationsprojekt och skapa nya samarbeten.

Läs mer om AI Impact Lab här.

Livsmedel i skärningen mellan hållbarhet, hälsa, miljö och måltid

Genom att satsa på livsmedel som en smart specialisering kan Region Örebro län utnyttja befintliga resurser och kompetenser för att främja innovation, hållbarhet och hälsa inom livsmedelsindustrin. Region Örebro län medfinansierar Agro Örebro som är en samverkande mötesplats som ska främja konkurrenskraft, attraktionskraft och kompetenskraft för lantbruks- och livsmedelsföretag. Utöver det medfinansierar vi även Örebro universitets samverkansplattform mat och hälsa som arbetar för att hållbart producerad mat med hälsofördelar ska vara konsuments förstahandsval. Region Örebro läns arbete med mat och hälsa bidrar till gemensam kunskapsutveckling och innovation för att på olika sätt gynna en ökad hållbar produktion och konsumtion av livsmedel i vårt län.

Läs mer om Agro Örebro här.

Nationell livsmedelsstrategi

Parallellt med det lokala arbetet för vi dialog om hur vi i regionen bidrar till de nationella målen i livsmedelsstrategin. Under 2024 kommer en uppdaterad livsmedelsstrategi från regeringen. Uppdateringen fokuserar på att säkra svensk livsmedelsberedskap, främja svenskproducerade varor och öka konkurrenskraft i hela livsmedelskedjan. Den gör att vi behöver arbeta med att stärka självförsörjningsgraden i vår region. Läs mer om den nationella livsmedelsstrategin 2.0 här.

Innovationsteamet

Här får du individuellt anpassade råd om hur du kan komma vidare med din idé/innovation. Innovationsrådgivning handlar dels om att tidigt få en orientering av sin idé inom ett visst område och därefter behovsanpassad kontinuerlig rådgivning. Det innebär vägledning och råd på sikt och i den aktuella fasen men det ligger på idébäraren eller verksamheten att ansvara för genomförandet av praktiska aktiviteter.

Det finns andra funktioner i samhället som erbjuder innovationsrådgivning men den är oftast inte anpassad till offentlig sektor, medicinsk kunskap eller komplexa vårdmiljöer.

Innovationsrådgivning via Innovationsteamet är därför ett komplement med fokus på detta.

Läs mer om rådgivningen här.

Övriga aktörer och nätverk

Partnerskapet för Sociala Innovationer

Testbädden Innomera 

Om projektet Innomera

Kontakter

Matilda Eriksson

Utvecklingsledare: Näringsliv och innovationer

Olle Jonsson

Utvecklingsledare: Innovation och entreprenörskap

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 april 2024