Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Calendar
Logo for the website Logo for the website

Mat för hälsa och hållbarhet

En konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar och bidrar till fler jobb och hållbar tillväxt i hela Örebro län. Det är målet för den regionala handlingsplanen som grundar sig i den nationella livsmedelsstrategin som regeringen tagit fram.

 

Handlingsplan för strategin

 

En nationell livsmedelsstrategi 

Regeringen har tagit fram en nationell livsmedelsstrategi för att se till att svensk mat blir mer konkurrenskraftig, skapar hållbar tillväxt, jobb och värden för hela samhället. Den anger en riktning på det arbete om ska göras inom området fram till 2030.

Ansvaret för att genomföra den nationella livsmedelsstrategin har fördelats till regional nivå där varje regions behov, utmaningar och specialiseringar ska styra innehållet i arbetet. I Örebro län ligger ansvaret hos Länsstyrelsen i Örebro och Region Örebro län och vi har tillsammans tagit fram en regional handlingsplan – Mat för hälsa och hållbarhet. Handlingsplanen ska göra det tydligt hur vi i Örebro län bidrar till de nationella målen i livsmedelsstrategin. Detta genom att på olika sätt gynna en ökad hållbar produktion och konsumtion av livsmedel i vårt län.

Fyra handlingsområden för att nå målen

  • Konkurrenskraft, konsument och marknad
  • Regler och villkor
  • Offentlig konsumtion och upphandling
  • Innovation och samverkan

Länsstyrelsen ansvarar för de två första och Region Örebro län de två senare. Båda parter i samverkan med varandra och med andra aktörer.

Samarbete med Agro Örebro

Agro Örebro är länets huvudsakliga plattformsaktör som driver näringslivsfrågor utifrån Livsmedelshandlingsplanen. Detta görs på uppdrag av och med finansiering av Region Örebro län. Agro Örebro är också en samverkande mötesplats som ska främja, konkurrenskraft, attraktionskraft och kompetenskraft för lantbruks och  för lantbruks- och livsmedelsföretag i Örebro län. En viktig del är även samverkansinitiativ med andra utvecklingsaktörer inom samma område, i andra regioner, nationellt och inom EU.

 

Contacts

Mikael Jorstig

Utvecklingsledare: Innovationer och entreprenörskap

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 15, 2021