Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Calendar
Logo for the website Logo for the website

Regional fysisk planering

Region Örebro län arbetar för en hållbar utveckling av hela länet. I uppdraget ingår att vara remissinstans när kommuner ska anta nya översiktsplaner. Under 2021 prioriterar vi tre områden:

 • Det ska vara möjligt att bygga bostäder i hela länet.
 • Elproduktion och elanvändning behöver bli hållbar och fungera även när transportsektorn elektrifieras.
 • Tillgången till jordbruks- och skogsmark behöver säkras.

 

Hur många arbetsplatser når du från ditt hem? Det är den enskilt viktigaste parametern för värdet på en bostad. Och en väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett attraktivt och växande län. Därför arbetar Region Örebro län med bostäder och bostadsbyggande som strategisk samhällsplanering.

I gruppen FÖL* samverkar vi kring mark- och vattenanvändningsfrågor som berör flera kommuner eller har en regional aspekt. Vi utbyter erfarenheter och omvärldsbevakar. Gruppen består av länets tolv kommuner, Region Örebro län och Länsstyrelsen.

Det informella FöL fattar inga beslut och påverkar alltså inte den formella samverkansstrukturen i länet. 

* Forum för fysisk planering med regional bäring i Örebro län 

De sju länen i östra Mellansverige (ÖMS) fungerar allt mer som en gemensam marknad för arbete, utbildning och bostäder. ÖMS undersöker och sprider kunskap om förutsättningarna för att öka integreringen mellan länen.

De regioner som ingår i ÖMS-samarbetet är Gävleborg, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland. Även Mälardalsrådet ingår i samarbetet.

Under 2021 kretsar arbetet kring att fördjupa bilden av förutsättningarna för funktionell integrering, genom att  bland annat studera hur distansarbete och förändrade resvanor kan påverka utvecklingen.

ÖMS 2050

Genom nära samverkan kan ÖMS-regionerna dra nytta av varandras styrkor för att utvecklas optimalt. Regionerna i östra Mellansverige publicerade 2018 sin gemensamma strategi under namnet ÖMS 2050.


Den strategiska inriktningen i ÖMS 2050 innebär att:

 • integrera arbets-, utbildnings- och bostadsmarknaderna.
 • för en koncentrerad, tät och sammanhållen bebyggelse i de bästa lägena för kollektivtrafik.
 • länka samman de regionala huvudorterna genom tvärförbindelser.
 • stärka ÖMS internationella kopplingar och förbindelser med andra storstadsregioner som Helsingfors, Oslo och Öresund.
 • säkra en resurseffektiv och hållbar godsförsörjning.

Kraftförsörjning

ÖMS har tagit fram en rapport om situationen för kraftförsörjning i östra Mellansverige.

Rapporten ger en sammanfattande bild av situationen för kraftförsörjning inom ÖMS och kopplingen till den svenska kraftförsörjningen ur ett Agenda-2030 perspektiv[JJRuF1] . Det råder inte någon elbrist i Sverige men elnätet behöver uppdateras för att klara nya förhållanden för produktion, distribution och konsumtion. Det gäller även Örebro län.

Två frågor som rapporten behandlar är:

 • Bör utmaningarna inom kraftförsörjning hanteras storregionalt eller länsvis?
 • Påverkar frågor om kraftförsörjning regionernas möjlighet att arbeta med sitt regionala utvecklingsuppdrag?


Region Örebro län arbetar med att skapa förutsättningar för ökad produktion av förnybar el inom länet. Det gör vi bland annat genom att ta fram en så kallad solbruksplan. Planen ska visa möjliga gynnsamma lägen för etablering av solparker. Rätt placerade kan dessa bidra till att minska de begränsningar som kraftnätet har idag.

Nodstadsrapporten: På väg mot en mer integrerad bostads-, utbildnings- och arbetsmarknad i östra Mellansverige

De sju regionerna i ÖMS fungerar allt mer som en gemensam marknad för arbete, utbildning och bostäder. Förbindelserna mellan Stockholm, de regionala stadskärnorna i Stockholms län samt de större städerna (här kallade nodstäder) i östra Mellansverige har en särskild betydelse för att stärka sambanden. De utvecklas framförallt i de starka pendlingsstråken till och från Stockholm, men också mellan närliggande större städer i dessa stråk.

En stärkt hållbar konkurrenskraft är målet med det storregionala samarbetet i östra Mellansverige. Vi ser effektiv resursanvändning och samverkan som våra verktyg. För att nå målet behövs en väl utvecklad fysisk och digital infrastruktur. Det behövs också en kollektivtrafik som binder ihop städerna i respektive län. På så sätt kan människor bo på ett ställe och arbeta eller studera på ett annat i östra Mellansverige. Rapporten tar upp betydelsen av en hållbar förtätning och regionförstoring, för såväl invånare som universitet, högskolor och näringsliv.

Slutsatser i rapporten:

 • Det är viktigt för nodstäderna att utveckla det egna näringslivet och skapa attraktiva lägen för att stärka rollen som regionala tillväxtcentrum.
 • En avgörande del i utvecklingsarbetet har varit att bygga i kollektivtrafiknära lägen.
 • I stort sett alla nodstäder har tillgång till högre utbildning, såsom egen högskola eller eget universitet.
 • Ytterligare en gemensam styrka är att städerna kompletterar varandra när det gäller olika kompetenser och specialistområden på arbetsmarknaden.

Nodstadsrapporten blev klar samtidigt som covid-19 bröt ut och konjunkturen försvagades. Några av slutsatserna behöver därför studeras utifrån den senaste tidens erfarenheter och i dialog med kommunerna.

Nodstäderna i dessa regioner är Stockholm, Södertälje, Flemingsberg, Barkarby-Jakobsberg, Kista-Sollentuna-Häggvik, Arlanda-Märsta, Uppsala, Gävle, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Nyköping, Norrköping och Linköping.

 

 

Storregionala samverkan ökar inom östra Mellansverige

Tre fjärdedelar av befolkningsökningen i östra Mellansverige (ÖMS) sker på platserna med bäst tillgänglighet till kollektivtrafik och tåget är snabbare än bilen från regionens samtliga s.k. nodstäder till Stockholm. Det visar uppföljningen av samverkan kring planering i östra Mellansverige.

Regionerna i östra Mellansverige har en tät samverkan för att dra nytta av varandras styrkor och kunna utvecklas optimalt till en gemensam marknad för arbete, utbildning och bostäder. ÖMS 2050 är vår gemensamma strategi. 

Tecknade människor som bildar ett hjärta. I förgrunden text: Uppföljnings ÖMS 2050

Did the content help you?

Last updated: Monday, April 26, 2021