Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kartläggning coronapandemins effekter på kultur och civilsamhälle

Under 2020 genomförde Region Örebro län en kartläggning om hur pandemin påverkar kulturliv och civilsamhälle i länet. Resultatet finns att ta del av i två rapporter. En film sammanfattar hur länets professionella kulturliv har påverkats.

Hur länets professionella kulturliv har påverkats av coronapandemin

Lena Adem och Petra Jansson sammanfattar hur länets professionella kulturliv har påverkats av coronapandemin

Resultat av kartläggningen i korthet

Kartläggningen visar att verksamhet inom både kultur och civilsamhälle i länet har ställts in, flyttats fram eller ställts om, exempelvis genom digitala lösningar. Många verksamheter har påverkats negativt på grund av förlorade inkomster och det finns stort behov av stöd.

Inom det professionella kulturlivet efterfrågas stöd för inkomstbortfall, arbetsstipendier, köpta verk och digital utveckling.

Inom civilsamhället finns samhällsorganisationer som har genomfört stödjande insatser i och med pandemin. I vissa fall har organisationer till och med genomfört mer verksamhet än normalt.

Det finns frågor som inte kan besvaras eftersom pandemin fortfarande pågår, men resultatet från kartläggningen stämmer väl överens med undersökningar på nationell nivå.

Frågor inför framtiden

Viktiga frågor nu och framöver är att den otrygghet som nu råder i kulturbranschen kan komma att innebära problem för möjligheten att ta del av och skapa kultur. Detta eftersom kulturlivet är en komplex väv av offentligt finansierade, privata och ideella kulturaktörer, som alla är beroende av varandra.

Inom civilsamhället finns en farhåga om det kan bli svårt att få tillbaka medlemmar som försvunnit från föreningslivet på grund av pandemin, både ungdomar och svaga grupper i samhället, vilket kan påverka folkhälsan negativt då människor förlorar möjligheter till en aktiv fritid och sociala sammanhang.

Kontakter

Lena Adem

Strateg och analytiker

Petra Jansson

Utvecklingsledare: Kultur och civilsamhälle

Mona Hedfeldt

Utvecklingsledare: Civilsamhälle

Isak Bergström

Utvecklingsledare: Stöd och handläggning

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 28 december 2021