Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Sammanfattade resultat dialoger inför ny kulturplan

Här hittar du sammanfattade resultat av de dialoger och den enkät som genomfördes april-augusti 2022 och hösten 2022 . Dialogerna har handlat om de olika kulturområdena, samverkan med kommuner och mellan kultur och andra samhällsområden.

Dialogen genomfördes som ett digitalt möte den 1 juni med cirka 100 deltagande från olika kulturområden.

Deltog gjorde personer som påverkar länets kulturliv i sitt yrke eller genom ideellt arbete. Exempelvis professionella kulturskapare eller andra kulturaktörer (offentligt finansierad, som egen företagare inom kulturella kreativa näringar, kulturpedagog, inom museum, arkiv eller Länsstyrelsen), tjänstepersoner inom någon av länets kommuner (på en förvaltning, inom bibliotek, kulturskola, arrangörsverksamhet eller liknande), representanter för kulturföreningar, studieförbund eller folkbildningen, utbildningsanordnare (universitet, folkhögskola, gymnasium eller annan utbildning).

Deltagarna fick anmäla sig till ett kulturområde för att diskutera tre frågor i mindre grupper (2-4 personer).

Frågor

 • Vilka är de stora utmaningarna för ditt kulturområde 2024-2027 om syftet är att kulturområdet ska fungera på bästa sätt?
 • Upplever du att ditt kulturområde är med och gör Örebro län till en mer attraktiv plats att besöka eller bo i? Om ja; hur är ditt kulturområde med och stärker länets attraktivitet? Beskriv på vilket sätt och gärna med konkreta exempel.
 • Upplever du att ditt kulturområde är med och stärker hållbarheten i Örebro län? Om ja; hur bidrar ditt kulturområde till ett mer hållbart samhälle? Beskriv hur och gärna med konkreta exempel.

Vid fråga 1 bestod grupperna av deltagare som valt samma kulturområde.

Vid fråga 2 blandades grupperna och bestod av personer från olika kulturområden. Samma gruppindelning behölls vid fråga 3.

Resultat

Utmaningar och exempel på attraktivitet och hållbarhet inom de olika kulturområdena från dialogen den 1 juni och enkäten (öppen 2 juni-2 augusti) finns sammanfattade nedan.

Resultatet från dialogen kommer att användas för att skapa gemensamma samverkansmål för de olika kulturområdena i kommande kulturplan samt för att visa goda exempel på hur kulturen bidrar till att skapa ett attraktivt och hållbart län.

Utmaningar
 • Arbete för barnrätt på och genom folkbiblioteken.
 • Att skapa förståelse för bibliotekets roll och attraktivitet i ett demokratiskt samhälle samt vikten av bibliotek för lokalsamhällets utveckling.
 • Samverkan med andra aktörer kommunalt, regionalt, nationellt. Exempelvis samverkansprojektet Bergslagsbibblan, skola och familjecentraler.
 • Det digitala utanförskapet i samhället och bibliotekens kostnader för e-tjänster.
 • Främja läsning särskilt för barn och unga. Minskade läs- och skrivkunskaper hos barn och unga. Främja läsning för att stärka demokratin.
 • Behov från de i bibliotekslagen prioriterade grupperna ska påverka bibliotekens tjänsteutbud.
 • Likvärdig biblioteksservice i hela länet.
 • Likvärdig skolbiblioteksverksamhet i hela länet.
 • Avvägningarna mellan nationell, regional och kommunal infrastruktur.
Utvalda exempel attraktivitet
 • Biblioteken är kulturcentra med mycket lägre tröskel för ovana besökare och för besökare där ekonomin är ett hinder för annan kulturkonsumtion.
 • Biblioteken är mötesplatser där man lär känna andra människor, kan delta i evenemang och bli delaktig i lokalsamhället - allt detta sätt att trivas och rota sig där man bor.
 • Utbud. Litteratur/berättelser i olika format. Kulturevenemang för alla åldrar. Information, kunskap, bildning.
Utvalda exempel hållbarhet
 • Att bedriva folkbiblioteksverksamhet kan vara att genomföra FN:s hållbarhetsmål i praktiken, om biblioteken och deras huvudmän vill det och ger resurser till det. Själva biblioteksidén bygger på att genomföra cirkulär ekonomi, det vill säga ett gemensamt ägande av kunskap i form av till exempel böcker. Det skulle också kunna utökas till exempelvis verktygsbibliotek.
 • Demokratisk och social hållbarhet är själva kärnvärdet i biblioteksverksamhet.

Utmaningar
 • Det behöver vara enklare att försörja sig inom bild och form-området. Exempelvis: inget obetalt arbete, öka intäkter, bli bättre på att ta betalt, följa MU-avtalet, höja verksamhetsbidrag så att det inte urholkas, se över fördelning av medel inom samverkansmodellen.
 • Förbättra förutsättningarna att verka som konstnär inom bild och form-området i Örebro län. Exempelvis genom ateljéstöd, fler uppdrag, utställningsplatser, verkstäder och arbetsplatser samt fler mötesplatser och platser för samverkan och bättre marknadsföring.
 • Stärk museet som plats för bild och form i hela Örebro län.
 • Att nå icke-kulturvana. Exempelvis: män, personer som bor i utsatta områden, andra etniska grupper än svenskar, personer som inte bor i städer, språkminoriteter och personer med funktionsnedsättning.
 • Verka för att unga konstnärer utbildar sig och stannar kvar i Örebro län: förbättra möjligheten för högre konstutbildningar i länet. Se till att Örebro konstskola finns kvar.
 • Att stärka konstens egenvärde i samhället.
 • Att få människor att engagera sig ideellt i konstföreningar.
 • Övrigt: Att återfå publiken i samma eller högre nivå som före pandemin, mer kultur i skolan och stärk konstpedagogiken i länet.
Utvalda exempel attraktivitet
 • Konstutbudet i länet är en stor attraktionskälla. Utan kultur vore Örebro län en trist plats att bo på. Kulturkvarteret, Open Art, Konsthallen, Ställberg, Konst på hög, Konstfrämjandet, med mera.
 • Kultur är oerhört viktigt för att göra en plats attraktiv! /…/ Vid [en workshop] fick deltagarna uppgiften att ʺskapa en så oattraktiv plats/stad som möjligtʺ. Svaren då var: ʺstäng biblioteken, lägg ner all konsertverksamhet och andra kulturevenemangʺ. Så svaret är självklart: Kultur och mötesplatser är bland det viktigaste som finns för att göra en plats attraktiv.
Utvalt exempel hållbarhet
 • Det är otroligt viktigt att människor oavsett bakgrund får möjlighet att vara kreativa, få ett sammanhang och utveckla sina specialintressen utan att bli sedda som ett problem. En del beteenden som ses som icke önskvärda och till och med samhällsfarliga är ibland ett sätt att hitta sammanhang och bekräftelse genom en handling som lika gärna hade kunnat vara en kulturyttring i stället. /…/ Kreativitet är ju det vi behöver mer av för att överleva som samhälle.

Utmaningar
 • Det finns inte förutsättningar för alla i Örebro län att ta del av dans. Viktigt att nå hela länet och alla barn och unga i skola och på fritid oavsett var i länet någon bor.
 • Dans som konstform behöver värderas högre, spridas och bli mer känt som konstområde för allmänheten.
 • Att få fler professionella danskonstnärer och yngre danskonstnärer att bosätta sig, stanna kvar och verka i länet. Underlätta för yngre danskonstnärer att etablera sig i länet.
 • Bättre ekonomiska förutsättningar, och fler arbetsmöjligheter för danskonstnärer i länet.
 • Frigöra resurser och utveckla en fungerande infrastruktur för den professionella dansen i länet. Etablera en långsiktig och stabil samverkan mellan olika slags aktörer som institutioner, scener, skolor, kommuner och regionen. Skapa möjlighet att utvecklas i sitt yrke exempelvis genom att erbjuda fortbildning för danspedagoger.
 • Fortbildning för danspedagoger och andra berörda aktörer inom dansen.
 • Annat: Inkludera fler olika former av dans, inte bara den professionella dansen, i dansarbetet i länet. Pedagogisk verksamhet är viktig.
Utvalda exempel attraktivitet
 • Att ha ett pulserande kulturliv är helt avgörande för ett läns attraktivitet, ju fler kreativa människor som är aktiva, desto mer vitalitet, liv, energi. Dansen är en spännande och relativt oupptäckt konstform som det finns ett ökat intresse från allmänheten att ta del av. Dansen behöver därför ha en självklar plats i det kulturella utbudet.
 • Nyskapande dans bidrar med nya tankesätt och perspektiv på olika frågor som berör unga. Att visa dans är ett sätt att reflektera kring aktuella frågor på ett känslomässigt plan  /…/
Utvalda exempel hållbarhet
 • Att som danskonstnär kunna etablera sig på en mindre ort under en längre period minskar resandet. Och motverkar centralisering av skapandet, det vill säga att det mesta inom dans produceras på större orter och sedan turnerar runt om i landet istället för lokal produktion.
 • Att utöva dans (även uppleva dans) har stora positiva effekter på hälsan och bidrar på så sätt till mänsklig hållbarhet.

Utmaningar
 • Att få unga att bli intresserade av filmmediet och utvecklas inom området.
 • Stärka skolbio i Örebro län.
 • Svårt att få ekonomin att gå ihop inom biografverksamheten i Örebro län. Vad lockar besökarna? Hur höjs attraktionskraften? Viktigt med offentliga medel.
 • Det är viktigt med ökad finansiering av filmproduktion i Örebro län, där regionala medel är en viktig förutsättning för att fler filmproduktioner ska äga rum i länet.
 • Viktigt att etablera fungerande nätverk som stöd inom den professionella filmen i Örebro län. Utan nätverk med olika kompetenser går det inte att skapa film i länet eller distribuera ut filmen nationellt och internationellt. Unga talanger har svårt att stanna och får ingen inspiration att vidareutvecklas. Det är viktigt att utveckla infrastrukturen inom filmområdet.
 • Filmområdet har låg status i samhället. Film ses som en fritidsaktivitet, inte som ett yrke.
 • Viktigt med utbildning och vidareutbildning inom filmområdet i Örebro län, så att länet kan behålla och attrahera professionella filmare.
 • En stor utmaning är att få publiken att hitta tillbaka till svensk film.
Utvalt exempel attraktivitet
 • Professionell filmproduktion lockar besökare och kan därför hjälpa till att utveckla besöksindustrin. Maria Lang-filmerna, som gjordes för tio år sedan, har lockat ett stort antal turister till Nora. Professionell filmproduktion för TV och bio gör att det görs filmer som ses av många, både nationellt och internationellt. Vilket kan öka länets attraktionskraft.
Utvalt exempel hållbarhet
 • Filmområdet bidrar absolut till olika typer av hållbarhet. Film har alltid använts till att lyfta svåra ämnen och frågor och är det medie som har haft störst genomslag. Genom filmen får vi viktiga dokumentärer, naturliv, samhällsreflektioner, utsatthet, orättvisor med mera. Allt kan lyftas med film och filmmediet påverkar alla våra sinnen och känslor. Det kulturella filmskapandet är livsviktigt. Där sociala medier, reklam och snabbkonsumerad media är en bidragande del till mycket ohälsa är den kulturella filmen en positiv kraft både i filmskapandeprocessen när man samarbetar mot gemensamma mål samt när man ser bra reflekterande filmer.

Utmaningar
 • Kulturarvssektorn behöver uppvärderas. Det behövs till exempel mer resurser till Örebro läns museum så att de kan verka på en bra nivå och arbeta med kulturmiljö, samlingar, utåtriktad verksamhet i sina lokaler och i hela länet.
 • Samverkansmodellen missgynnar finansieringsmässigt vissa delar av kulturarvssektorn.
 • Att få fler att engagera sig inom kulturarvsarbetet genom civilsamhället, exempelvis genom att utveckla formerna för arbetet.
 • Att göra kulturarvsområdet relevant i vår samtid utan att ge avkall på kärnuppdrag.
 • Utveckla samverkan mellan institutioner och civilsamhälle inom kulturarvsområdet. Samverkan behöver också stärkas mellan olika kulturområden och andra aktörer. Ofta arbetas det i stuprör, där var och en gör sitt. Men det är tillsammans vi blir starka. Vi måste uppmärksamma att vi är beroende av varandra på alla nivåer för det samhälle vi lever i.
 • Den digitala utvecklingen inom kulturarvsområdet. Det finns kompetensbrist inom kulturarvssektorn inom IT- och systemkunskap. Önskemål om digitalisering, digitalt tillgängliggörande, appar och andra tekniska lösningar sätter fingret på en kompetens som inte finns inom organisationerna. En stor fråga för arkivsektorn är behovet att utveckla e-arkiv. Ytterligare en fråga handlar om att fortsätta den digitala utveckling som kom igång under pandemin men som nu ska ske vid sidan av ordinarie arbete.
 • Det är viktigt att stärka kulturmiljöarbetet i länet, att vårda och värna Örebro läns kulturmiljöer.
 • Annat: Det är viktigt att främja besöksnäringen i Örebro län genom kulturarvet. Det är viktigt att bevara olika hantverkskunnanden genom museerna i länet. Kulturarvet hotas genom politiska beslut kopplade till samhällsutbyggnaden.
Utvalda exempel attraktivitet
 • Välbevarade kulturmiljöer ger en attraktiv stad och landsbygd som många vill bo i. Bidrar till att regionen har många besöksmål i form av kulturmiljöer. Kulturarv ger mening till platser och skapar band till historien.
 • Ett engagemang kring kulturmiljöer och -landskap i ens närområde skapar gemenskap och stärker känslan av identitet och trygghet för boende på platsen - var än man kommer från eller är född. Att veta mer om platsen där man bor skapar trygghet och förankring i ens vardag. /…/ Kan också skapa vilja att engagera sig i platsens utveckling, till exempel samhällsplanering.
 • Arkiv är en samhällsfunktion. Känsla av kontinuitet, att kunna söka svar bakåt, att kunna kolla upp, av tillhörighet och samhällets stabilitet. Arkiv bidrar med sitt innehåll och kunskap till platsers identitet, till upprätthållande av demokratin.
Utvalt exempel hållbarhet
 • Kulturarv bidrar till mänsklig - eller kulturell - hållbarhet. Kulturarvsaktörer kan bidra med perspektiv på vår egen tid genom att berätta om det förflutna. Dessa perspektiv öppnar upp för andra sätt att se på hur vi själva lever. På så sätt kan man visa att vi har valmöjligheter - vi måste inte konsumera så mycket som vi gör i vår tid till exempel. Det finns andra sätt att leva ett gott liv. Ställer vi om vårt sätt att handla i vardagen genom att tänka och reflektera kring våra materiella begär kan vi kanske göra skillnad? Det måste börja på insidan.
 • Socialt ansvarstagande: kulturarvsbranschen representerar de mjuka värdena i samhället och många är de praktikanter, lönebidragare och arbetstränande personer som fått tillbaka sin arbetsförmåga och/eller sitt mående hos oss på arkiven och museerna i regionen. Detta skriver vi sällan in i våra verksamhetsberättelser. Kukturarvsbranschen gör en samhällsinsats som få andra organisationer!
 • Arkivet arbetar medvetet för att samhällets mångfald ska vara representerat i det som sparas och bevaras. Vi arbetar medvetet att täcka hela regionen i våra artiklar och i vår programläggning (minskad ojämlikhet och fredliga och inkluderande samhällen) liksom en jämn fördelning mellan kön (jämställdhet). Arkiven bidrar till en känsla av samhällets ryggrad och trygghet (god hälsa och välmående).

Utmaningar
 • Mer samverkan i syfte att stärka och sprida litteraturen som konstform. Till exempel genom poddar, musik, film, teater, men även samarbeten på olika nivåer, mellan professionella och amtörer. Det kan också handla om stöd vid boksläpp, nätverk för olika slags samverkan och gemensamt skrivande.
 • Att skapa möjligheter och förutsättningar för alla i samhället att skriva, till exempel genom skrivkurser utan kostnad och andra sätt att nå skrivande personer med olika bakgrunder (etnisk mångfald). Det är också viktigt att fortsätta främja läsning för barn, unga och vuxna.
 • Att främja återväxt inom litterärt skapande, exempelvis genom att satsa på utbildning. En viktig plats för unga är skolan och skolbibliotek. Det är svårt att nå ut i skolorna i länet med författarsamtal och litteratur då kultur inte prioriteras av skolan.
 • Det behövs förutsättningar för att sprida och uppmärksamma den litteratur som skapas i länet, både lokalt och nationellt, exempelvis genom media, stöd att placera ut böcker på landets bibliotek. Det är även viktigt att uppmärksamma länets författare på olika sätt.
 • Skapa fler och mer attraktiva litterära mötesplatser i hela länet, både i landsbygd och stad, permanenta och tillfälliga, större och mindre.
 • Det behövs mer resurser för att kunna skapa en stark litterär infrastruktur i länet.
 • Det är viktigt att etablera stöd inom olika delar av det litterära systemet, till exempel stöd till författare och skrivande personer (vid sökning av bidrag, mentorskap, utgivning och genom olika slags nätverk). Det behövs också fler verksamma förlag i länet som satsar på lokala författare och platser där böcker säljs. En annan viktig del för den litterära infrastrukturen är en bred litterär utgivning i länet, med olika genrer.
Utvalda exempel attraktivitet
 • Författarbesök på skolor, sjukhus, äldreboenden och så vidare är exempel på hur kulturen (i det här fallet litteraturen) kan stärka andra delar av samhället.
 • Litteraturens lördag, som brukar anordnas i november, är ett exempel på ett positivt event för Region Örebro län. Det pratas om det även i litteratur- och förlagskretsar i andra delar av landet vet jag – att det är utmärkande för Örebro att de lyfter litteraturen – och nu i det nya Kulturkvarteret blev det ju en riktigt fin och välbesökt bokmässa!
Utvalda exempel hållbarhet
 • Ja, jag upplever att jag genom att skriva böcker för barn, samt när jag träffar dem, inspirerar dem till läsning och eget skrivande. Det bidrar till mänsklig hållbarhet, både i och utanför regionen.
 • Ja, social och mänsklig hållbarhet gynnas genom de författarkvällar som anordnas gratis på våra bibliotek. Det är inkluderande evenemang för alla.
 • Tänker på den inre hållbarheten, psykisk och fysisk hälsa och litteraturens kraft när det kommer till att både främja och hjälpa.
 • Utan seriös litteratur där viktiga frågor lyfts fram blir kulturen urvattnad och kortsiktig. Hållbarhet, social, mänsklig, klimatmässig och så vidare, kräver eftertanke och seriös debatt. Det kan viktig litteratur i hög grad förmedla.

Utmaningar
 • Musikaktörer inom samverkansmodellen (Länsmusiken och främjandeverksamhet musik) ska verka i hela länet, inte enbart i centrala Örebro kommun. Alternativt ska samverkansmedlen fördelas till flera aktörer i länet.
 • Stärk de ekonomiska förutsättningarna och trygghetssystemen för professionella musiker i Örebro län. Svårighet att leva på sin musik, behov av trygghetssystem och stärkta arbetsvillkor. Ett problem är att hobbyutövare tar mindre betalt och konkurrerar ut professionella. En annan svårighet är att musiker saknar kompetens inom viktiga områden som marknadsföring, bokföring och olika digitala lösningar. Det finns till exempel behov av nischade agenter/streamingproducenter.
 • Det är en brist på arrangörer och samverkan mellan de arrangörer som finns. De som finns behöver koordineras bättre genom exempelvis nätverk.
 • Samverkan över regiongränserna.
 • Viktigt att säkra återväxten i branschen. Pandemin har medfört att viktiga aktörer för det professionella musiklivet har lämnat branschen.
 • Studieförbund och föreningar är viktiga aktörer inom musikområdet. Det är viktigt att inte offentliga bidrag dras ned, det är därmed viktigt med permanenta medel eller fleråriga satsningar.
 • Det är svårare att verka som professionell musiker och att arrangera professionell musik på landsbygden än i staden. Det finns därför mindre professionell kultur för barn och unga på landsbygden. Stärk möjligheterna för unga att ta del av och skapa musik i hela länet, till exempel genom en kulturskola som kan nå alla. Det är viktigt med tålamod och uthållighet när det gäller att nå musikovan publik på landsbygden och behålla den. Det gäller inte enbart hela länet utan även olika socioekonomiska grupper i befolkningen.
 • Bredda deltagandet/publiken inom musikområdet. Hur nås nya/svaga grupper?
 • Samverkansmodellens medel borde vara tillgängliga för fler inom musiken i Örebro län.
Utvalt exempel attraktivitet
 • Frågan kan vändas på: om det inte finns ett någorlunda attraktivt musikliv på en ort eller i ett område/bygd, så kommer orten/bygden/området för många inte framstå som särskilt attraktivt. På många håll finns det musik eller professionella musikkluster som gör platsen attraktiv för vissa, men ett breddat och mer kvalificerat musikutbud skulle öka attraktiviteten.
Utvalt exempel hållbarhet
 • Närvaron av musik är jätteviktig för många människor, både som utövandet, lyssnandet, det sociala sammanhanget med mera. Utan den meningsfulla fritiden, det individuella eller kollektiva kreativa skapandet, det sociala sammanhanget med mera, riskerar vi att människorna tappar i hälsa, engagemang och mycket annat. Det är inte hållbart.
 • Ett flertal musik-event och festivaler som vi producerat har haft teman som har med hållbarhet att göra. ʺVärlden Låterʺ Folk/Världsmusik-festival tillsammans med Karlskoga Folkhögskola var ett event som var ett integrationsprojekt där musik och dans från över 20 länder presenterades under två dagar. Alla världsdelar var representerade. Eventet hade cirka 3 000 besökare med ursprung från över 30 länder.

Utmaningar
 • Locka fler medlemmar till aktiva slöjdföreningar.
 • Det behövs två heltider slöjdkonsulenter inom samverkansmodellen.
 • Tillgång till analoga och digitala mötesplatser för slöjdare. Det finns även behov av öppna slöjdlokaler, till exempel skolslöjdsalar.
 • Marknadsföra slöjden och öka statusen för slöjden i samhället.
Utvalt exempel attraktivitet
 • Det finns flera lokala initiativ där slöjden är en del av till exempel en kulturslinga och på så sätt är med att skapa attraktivitet. Ljusstråk, Kulturglimtar, Mullhyttemarknaden, Larsmäss är exempel på arrangemang som har betydande inslag av slöjd och som lockar både länsbor och besökare från andra delar av landet.
Utvalt exempel hållbarhet
 • Slöjd innebär ett förhållningssätt till omvärlden, tingen och andra människor som handlar om tillvaratagande som är innerligt och långsiktigt. Slöjden kan ses som en motkraft till dagens masskonsumtion och höga resursförbrukande av jordens tillgångar.
 • Slöjden är i sin ʺnaturʺ hållbar, med korta kretslopp, med naturmaterial, materialen tas gärna på nära håll, i kommun, län eller Sverige.

Utmaningar
 • Det är viktigt att inte offentliga bidrag dras ned, det är därmed viktigt med permanenta medel eller fleråriga satsningar som till exempel Scenkonst utanför tätort.
 • Sämre ekonomiska förutsättningar på grund av samhällsutvecklingen, exempelvis pandemin. Kostnader för teaterlokaler/scener och biljettpriser som är för låga. För lite medel för att upprätthålla professionell verksamhet såväl som amatörverksamhet.
 • Svårigheter att nå ut med teater till alla skolor i länet på grund av olika förutsättningar i våra kommuner. Samordning behövs.
 • Det saknas en mindre intim scen för 150 personer inom teaterområdet. Kulturkvarterets scen fungerar inte.
 • Enskilda frilansande scenkonstnärer/skådespelar behöver bättre ekonomiska förutsättningar att verka och leva i länet till exempel genom att starta teaterprojekt och/eller bättre möjligheter att söka olika slags projektmedel under hela året.
 • Stärka kulturens egenvärde och frihet.
 • Att skapa samverkan på olika sätt både inom och utanför regionen och med övriga konstformer.
 • Att skapa samverkansprojekt mellan teckenspråkig teater och teater för hörande i Örebro. Går det att skapa en teckenspråkig scen i Örebro?
 • Arbeta mer med teater och hälsa, särskilt när det kommer till hälsofrämjande insatser inom psykiatrin.
 • Breddat deltagande så att teatern når fler gruppen än vit medelklass, öka intresset för teater i samhället. Även exmpelvis teckenspråkig scenkonst.
 • Viktigt att nå ut med teater i hela länet, även på mindra platser, för det krävs fungerande scener. Det behövs större fokus på arrangörsutvecklilng, både nya nätverk och befintliga.
 • Studieförbund och föreningar är viktiga aktörer inom teaterområdet.
 • Det behövs utbildade ledare och lokaler inom amatörteatern. Pandemin har påverkat deltagandet inom amatörteaterföreningarna och publiken negativt. Förlustbidrag behövs.
Utvalt exempel attraktivitet
 • När det handlar om teaterkonst så är vår uppfattning att vi absolut är med och gör regionen mer attraktiv. Vi får uttryck för detta av vår publik hela tiden. Ofta hör vi från publik att det inte är sommar förrän man varit på Stadra Teater. Att Stadra är en av sommarens höjdpunkter. Detta handlar troligtvis också om vårt förhållningssätt till publiken, att vi gör allt för att de ska få en ordentlig upplevelse av ett teaterbesök här.
 • Att vi vågar se kulturens alla former som en rikedom. Inget är mer rätt än det andra. Att låta både det stora och påkostade och det lilla och enkla finnas. Låta tusen blommor blomma. Personligen brinner jag för det enkla och nära mötet. Att komma tillbaka till källan. När gästerna säger att det känns som att vara i Berlin eller Paris på Lilla Kvartersteatern, är det något äventyrligt och annorlunda som har skett.
 • Mer attraktivt för turism, där man under sommaren kan besöka olika teaterföreställningar i hela länet. (Amatörteatern står för de allra flesta sommarspel i länet) Teatern tar dig dessutom till olika spännande och ofta kulturhistoriska platser i länet.
Utvalt exempel hållbarhet
 • Kultur och hälsa är ett begrepp som är vedertaget och som det skett forskning kring. I vårt fall är teaterarbetet i olika former hälsobefrämjande, stimulerande och utvecklande bland annat för barn och ungdomar. Vi har otaliga exempel då man i vår konstform dels ska underordna sig kollektivet men samtidigt utvecklat sin roll och sin personlighet för att få maximalt uttryck. Det är en social skolning som handlar om att bygga människor och i förlängningen utvecklar ett demokratiskt samhälle.

Dialoger för samverkan mellan kommuner och region hölls med Specifika samverkansrådet för kultur den 8 april och 10 juni med tjänstepersoner (främst kulturchefer) i länets alla kommuner.

Under hösten 2022 har det specifika samverkansrådet för kultur enats om gemensamma inriktningar att samverka kring.

Inriktningar att samverka kring 2024-2027

 • Stärka förutsättningarna och det systematiska arbetet för att alla barn i länet ska få tillgång till kultur i skolan och på fritiden. En viktig del i arbetet är ökad samverkan mellan kultur och skola. Fortsatt arbete för samverkan mellan länets kulturskolor är ett annat område
 • Stärka arbetet med kultur och hälsa i länet. Fokusområden är psykisk ohälsa, funktionshinder, äldreomsorg och kultur som förebyggande. Unga och äldre pekas ut som viktiga grupper. En väsentlig del av arbetet är ökad samverkan mellan kultur och omsorgerna.
 • Utveckla och stärka samverkan mellan länets kommuner samt utöka samverkan med den regionala främjandeverksamheten och större kulturinstitutioner. Fokus är att stärka den kulturella infrastrukturen.
 • Stärka arbetet med breddat deltagande i kulturlivet genom fokus på personer med sämre socioekonomiska levnadsvillkor (inkludering).
 • Stärka utvecklingen av kulturella kreativa näringar i länet.

Kulturen samverkar med andra delar av Region Örebro län för att vara med och skapa ett hållbart och attraktivt län.

Inom förvaltningen Regional utveckling hos Region Örebro län finns följande områden: Energi och klimat, Kultur och ideell sektor, Näringsliv och turism, Trafik och samhällsplanering, Utbildning och arbetsmarknad samt Välfärd och folkhälsa. Områdena arbetar med att driva utveckling utifrån den regionala utvecklingsstrategin var för sig och tillsammans.

Den 8 juni hölls en dialog i form av en fysisk workshop med representanter från Region Örebro län inom relevanta områden.

Dialogen handlade om gemensamma målsättningar i nuvarande kulturplan och vart vi vill nå tillsammans 2024-2027.

Under hösten 2022 har dialogen fortsatt och inriktningar för samverkan mellan kultur och övriga områden har tagits fram och förankrats i ledningsgruppen för Regional utveckling, Region Örebro län.

Inriktningar för samverkan 2024-2027

Kultur och miljö

Strategisk inriktning för samverkan mellan Område kultur och ideell sektor och Energi och klimat 2024-2027 är:

 • Fortsätta samverka över områdesgränser för att undersöka om kultur kan bidra till det regionala hållbarhetsarbetet kopplat till miljö och klimat.

Barn och unga (kultur i skolan och på barns fritid)

Strategisk inriktning för samverkan mellan Område kultur och ideell sektor, Utbildning och arbetsmarknad, Välfärd och folkhälsa 2024-2027 är:

 • Samverka över områdesgränser så att arbetet med kultur i skolan och kultur på barns fritid stärker det regionala utvecklingsarbetet med socioekonomiska utmaningar i länet.

Kultur och Näringsliv/Turism

Strategisk inriktning för samverkan mellan Område kultur och ideell sektor och Näringsliv och turism 2024-2027 är

 • Föra dialog och samverka för att stärka Kulturella Kreativa Näringar och skapa positiva effekter för kulturturismen i Örebro län.

Kultur och Samhällsplanering

Strategisk inriktning för samverkan mellan Område kultur och ideell sektor och Samhällsplanering och infrastruktur 2024-2027 är:

 • Föra dialog och samverka kring gestaltad livsmiljö, kulturella kraftfält, cultural planning och kulturutveckling i stad och landsbygd.

Kultur och Kollektivtrafik

Strategisk inriktning för samverkan mellan Område kultur och ideell sektor och Samhällsplanering och infrastruktur 2024-2027 är:

 • Kartlägga, föra dialog, samt sprida information om hur kollektivtrafiken och skolskjuts kan vara ett stöd för att kulturen ska vara tillgänglig för barn och unga.

Kultur och Staben för digitalisering

Strategisk inriktning för samverkan mellan Område kultur och ideell sektor med Staben för digitalisering kring digitalisering 2024-2027 är:

 • Ingå i nätverket som Staben för digitalisering driver för att implementera den regionala digitala strategin.

Kultur och Fastighet

Strategisk inriktning för samverkan mellan Område kultur och ideell sektor och konsthandläggarna inom Fastighet 2024-2027 är:

 • Stärka samverkan mellan utvecklingsledarna för bild och form inom Område kultur och ideell sektor och konsthandläggarna inom Fastighetsområdet.

Kultur och hälsa

Strategisk inriktning för samverkan mellan Område kultur och ideell sektor och Välfärd och folkhälsa 2022-2027 är:

 • Fortsatt samverkan mellan kultur och välfärd och folkhälsa för att sprida kultur till grupper som lider av ohälsa samt att nå en god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län.

För att möjliggöra ungas inflytande i arbetet med kulturplanen har unga fått möjlighet att delta i idéverkstäder på fritidsgårdar och kulturskolor i länet under hösten 2022.

Region Örebro län arrangerade idéverkstäderna i samarbete med den nationella ideella föreningen Youth 2030.

Resultatet presenterar organisationen Youth 2030 i rapporten "Kultur är grunden för ett varmt samhälle".

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 november 2022