Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Örebro läns kulturplan 2024-2027

Örebro läns kulturplan 2024-2027 är en gemensam handlingsplan för kulturutveckling i länet.

Kulturplanen i korthet

Örebro läns kulturplan är en handlingsplan till den mer visionärt inriktade regionala utvecklingsstrategin (RUS). Örebro läns kulturplan 2024-2027 är länets fjärde kulturplan.

Vision

Enligt den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ska Örebro län samskapa för

 • ett rikt, dynamiskt och fritt kulturliv
 • ett kreativt och pulserande kulturliv för alla
 • ett attraktivt och hållbart län.

Mål

Övergripande mål för kulturplanen 2024-2027 är därför

 • att utveckla den kulturella infrastrukturen i Örebro län
 • att öka delaktigheten i länets kulturliv med fokus på barn och unga samt personer med sämre socioekonomiska livsvillkor
 • att stärka kulturens kraft genom samverkan.

För att uppnå målen i kulturplanen har Region Örebro län följande kulturpolitiska prioriteringar 2024–2027:

Utveckla den kulturella infrastrukturen i Örebro län

 • Skapa goda förutsättningar för de professionella aktörer som Region Örebro län ansvarar för genom uppdragen i kulturplanen. Prioriterade aktörer är:
  • Örebro läns museum
  • Länsteatern Örebro
  • Länsmusiken i Örebro (i samverkan med huvudägaren Örebro kommun)
 • Skapa goda förutsättningar för kulturföreningar och folkbildningen i syfte att stärka tillgången till kultur i hela länet.
 • Avsätta särskilda medel för att finansiera löner för medverkan och utställning vid utställningar till professionella bild- och formkonstnärer enligt MU-avtalet. Medel ska gå att söka av länets utställningsarrangörer.
 • Fortsätta utveckla förutsättningarna för den professionella filmen i Örebro län utifrån att filmområdet i länet är underutvecklat. Idag saknas en regelbunden professionell konstnärlig filmproduktion.
 • Stödja professionella kulturskapares och andra professionella kulturaktörers möjlighet att verka fritt i Örebro län trots risk att utsättas för hat och hot. Det möjliggör en mångfald av kulturuttryck och stärker demokratin.
 • Verka för att fler kommuner i Örebro län ska vara fristäder för professionella kulturskapare, eller på andra sätt stötta professionella kulturskapare som är fristadskonstnärer i länet.
 • Skapa en konstområdesövergripande dialoggrupp med professionella kulturskapare från de olika konstområdena för löpande dialog kopplat till kultursamverkanmodellen. Vid skapandet av denna grupp kommer Region Örebro län att utgå från KLYS rekommendationer.
 • Fortsätta utveckla professionell dans genom den nya plattformen Danspunkt Örebro län. Den etableras i samverkan med Askersunds kommun, Degerfors kommun, Hällefors kommun och Örebro kommun. Syftet är att möjliggöra produktion och visning av professionell dans i hela länet.
 • Utveckla Region Örebro läns arbete med litteraturen som konstform. Detta utifrån att litteraturen saknar en fungerande infrastruktur och är ett underutvecklat kulturområde i länet.
 • Utveckla den regionala biblioteksverksamhetens stöd till Örebro läns folkbibliotek vad gäller det demokratifrämjande uppdraget (enligt bibliotekslagen § 2).
 • Arbeta med arrangörsutveckling och residensverksamhet för att stärka de olika kulturuttrycken i hela länet samt öka möjligheterna för professionella kulturskapare att verka i länets olika kommuner.
 • Stärka kultur på landsbygden för ett levande kulturliv utanför länets större kommuner och tätorter.
 • Kartlägga de Kulturella Kreativa Näringarnas utbredning i syfte att skapa en strategi för fortsatt utveckling i hela länet. En del i utredningen syftar till att utreda möjligheterna för Region Örebro län att ge ekonomiskt stöd till enskilda kulturskapare.
 • Stärka kunskaperna om upphovsrätten inom de olika kulturområdena.
 • Vid medelsfördelning sträva efter en jämställd fördelning mellan kvinnor och män samt en jämlik fördelning mellan länets kommuner.
 • Söka externa medel som exempelvis EU-medel för att stärka Region Örebro läns resurser till kulturutveckling samt internationella, interregionala och regionala samarbeten.

Öka delaktigheten i länets kulturliv med fokus på barn och unga samt personer med sämre socioekonomiska livsvillkor

Aktörer med regionala verksamhetsmedel ska tillsammans:

 • stärka förutsättningar för barn och unga att ta del av och själva skapa kultur
 • stärka förutsättningar för personer med sämre socioekonomiska livsvillkor att ta del av och själva skapa kultur.

Region Örebro län ska i samverkan med civilsamhället, länets kommuner och andra politikområden inom regional utveckling:

 • stärka förutsättningar för barn och unga att ta del av och själva skapa kultur
 • stärka förutsättningar för personer med sämre socioekonomiska livsvillkor att ta del av och själva skapa kultur
  • Region Örebro län ska i samverkan med Örebro läns kulturskolor öka möjligheten för barn och unga med sämre socioekonomiska livsvillkor att ta del av kulturskolans kulturutbud.
 • aktörer med regionala verksamhetsmedel ska skapa förutsättningar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av och själva skapa kultur
 • stärka barn och ungas möjligheter att göra sina röster hörda vid beslut som rör kultur inom Region Örebro län.

Stärka kulturens kraft genom samverkan

 • Stärka arbetet med kultur och hälsa genom samverkan mellan bland annat utvecklingsledare hos Region Örebro län, länets kommuner, civilsamhället och andra viktiga aktörer.
 • Stärka samverkan inom musikområdet för bland annat ökad genrebredd i länet. Viktiga parter är främjandeverksamheten inom musik, länets kommuner, civilsamhället och det professionella kulturlivet.
 • Arbetet med medie- och informationskunnighet (MIK). Fokusområden är: spelkunnighet, yttrande- och informationsfrihetskunnighet, filmkunnighet och digital kunnighet.
 • Ta fram en strategi för Region Örebro läns arbete med spelkultur.
 • Stärkt arbete för kultur kopplat till nationella minoriteter genom ökad samverkan med andra regioner.
 • Samverkan med utbildningsanordnare, andra regioner och länder ska stärkas.

Regional–kommunal samverkan

Länets kommuner har inom det specifika samverkansrådet för kultur enats med Region Örebro län om följande gemensamma övergripande inriktningar att samverka kring 2024–2027. De ligger väl i linje med de tre övergripande utvecklingsmålen för kulturplanen.

 • Stärka förutsättningarna och det systematiska arbetet för att alla barn i länet ska få tillgång till kultur i skolan och på fritiden. Viktiga delar i arbetet är ökad samverkan mellan kultur och skola samt stärkt samverkan mellan länets kulturskolor.
 • Stärka arbetet med kultur och hälsa i länet. Att arbeta med kultur genom förebyggande och hälsofrämjande insatser. Unga och äldre pekas ut som viktiga grupper. En väsentlig del av arbetet är ökad samverkan mellan kultur samt vård och omsorg.
 • Utveckla och stärka samverkan mellan länets kommuner samt utöka samverkan med den regionala främjandeverksamheten och kulturinstitutionerna. Fokus är att stärka den kulturella infrastrukturen.
 • Stärka arbetet med breddat deltagande och inkludering i kulturlivet genom fokus på personer med sämre socioekonomiska livsvillkor.
 • Stärka utvecklingen av kulturella kreativa näringar i länet

Region Örebro läns samverkan mellan kultur och andra politikområden

Region Örebro läns samverkan mellan kultur och andra politikområden
Följande inriktningar för samverkan har tagits fram i dialog mellan områdena inom regional utveckling hos Region Örebro län. Nedan finns de prioriteringar för samverkan med andra politikområden som gäller för 2024–2027.

Kultur och miljö
 • Undersöka vilka delar av kulturen som kan bidra till det regionala hållbarhetsarbetet kopplat till miljö och klimat, cirkulär ekonomi och Agenda2030.
Barn och unga (kultur i skolan och på barns fritid)
 • Stärka arbetet med kultur i skolan och på barns fritid med fokus på Örebro läns socioekonomiska utmaningar.
Kultur och Näringsliv/Turism
 • Stärka Kulturella Kreativa Näringar vilket skapar positiva effekter för kulturturismen i Örebro län.
Kultur och Samhällsplanering
 • Stärka kunskaperna om och samverkan kring gestaltad livsmiljö, bild och form, kulturella kraftfält och kulturutveckling i stad och landsbygd. Kulturmiljöperspektivet är en del i detta.
Kultur och hälsa
 • Fortsatt samverkan kring kultur och hälsa sprida kultur till grupper som lider av ohälsa i syfte att nå en god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län.

Uppdrag och mål

Uppdrag och mål för länets kulturinstitutioner, främjandeverksamheter och övriga kulturproducenter som finansieras av Region Örebro län hittar du på www.regionorebrolan.se

Här listas samtliga aktörer med regional finansiering:

Kulturinstitutioner

Örebro län har fyra regionala kulturinstitutioner inom kultursamverkansmodellen:

Samtliga är belägna i centrala Örebro, men med hela regionen som verksamhetsområde.

Främjandeverksamheter

Region Örebro län är huvudman för utvecklingsledare inom områdena

Örebro läns museum är huvudman för

Örebro läns bildningsförbund är huvudman för en

Föreningen Scenit är huvudman för en verksamhetsutvecklare inom

Samtliga arbetar med främjandeverksamhet på regional nivå och ingår, tillsammans med en representant för länsmusiken, i Nätverket för regional kulturutveckling som samordnas av Region Örebro län.

Övriga kulturproducenter

Övriga aktörer som finansieras helt eller delvis inom kultursamverkansmodellen är:

Det finns också aktörer som får regionala verksamhetsmedel, utan att ingå i samverkansmodellen:

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 22 februari 2024