Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Vårt uppdrag

Har du någon gång haft en stark kulturupplevelse? Du kanske har sett en gripande film, ett vackert konstverk eller låtit dig försvinna in i en spännande bok? Kultur är en grundläggande del av vår identitet och vi mår bra av att få uppleva och skapa kultur. Alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter till kulturupplevelser, att skapa kultur och att delta i föreningsliv och studieförbund. Kulturverksamheten är ett av Region Örebro läns kärnuppdrag. Att stärka förutsättningarna för civilsamhälle och social ekonomi är också en viktig uppgift för Region Örebro län.

Kultur och civilsamhälle - för en hållbar framtid

Kultur - för en hållbar framtid. Om Region Örebro läns uppdrag inom kultur

Civilsamhälle - för en hållbar framtid. Om Region Örebro läns uppdrag inom civilsamhälle

Med ett starkt och fritt kulturliv och civilsamhälle bidrar vi till en hållbar regional utveckling och ett attraktivt län både att leva i och besöka.

Så jobbar vi

Region Örebro län arbetar för att stärka länets professionella kulturliv och civilsamhälle på flera olika sätt.

Område kultur och ideell sektor, inom förvaltningen Regional utveckling, arbetar på uppdrag av kulturnämnden med att:

  • stödja och stärka kulturen genom att fördela statliga och regionala medel till olika kulturverksamheter.
  • stödja och stärka civilsamhället genom att fördela regionala medel till studieförbund och föreningsliv.
  • stödja, ta initiativ till och driva utvecklingsprojekt.
  • samverka genom olika nätverk regionalt, nationellt och internationellt.
  • bidra till kunskapsutveckling genom utredningar och omvärldsbevakning.
  • sprida kunskap genom att anordna kurser, utbildningar, workshops och konferenser.

Sedan 2012 är Region Örebro län en del av den nationella kultursamverkansmodellen som i korthet innebär att regionen fördelar statliga medel till särskilt utvalda kulturområden och kulturaktörer.

För att Region Örebro län ska kunna ingå i modellen behövs en aktuell kulturplan. Den ska vara framtagen i samverkan med länets kommuner och i samråd med det professionella kulturlivet och civilsamhället.

Region Örebro läns arbete inom kultur genomförs på uppdrag av kulturnämnden med kulturplanen och den regionala utvecklingsstrategin som övergripande styrdokument.

Vilka får pengar?

Region Örebro län fördelar statliga och regionala verksamhetsmedel till professionella kulturaktörer inom de kulturslag som ingår i kultursamverkansmodellen.

Region Örebro län är med och finansierar länets regionala kulturinstitutioner: Länsteatern i Örebro, Länsmusiken i Örebro, Örebro läns museum och ArkivCentrum. Hos Region Örebro län finns främjande verksamhet inom områdena bild och form, dans, film, litteratur, musik och teater samt stöd till folkbibliotekens samarbeten och utveckling.

Här kan du se vilka verksamheter som får statliga och regionala medel och läsa om deras uppdrag och mål

Region Örebro län ger även stöd till studieförbund, föreningar och utvecklingssatsningar. Region Örebro län delar också ut kulturstipendier och kulturpris.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, February 1, 2023