Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Möjligheter med internationell samverkan

Att samverka internationellt ger möjligheter till projektfinansiering och tillgång till nätverk och lärande. Att mötas internationellt kan ge inspiration och nya insikter som i sin tur kan bidra till verksamhetsutveckling på olika sätt. Internationell samverkan kan handla om allt från att exempelvis delta i studiebesök och träffa liknande verksamheter i andra länder, till att vara en del i och driva ett internationellt projekt tillsammans med flera andra organisationer.

Europakarta med utströdda fotografier. Foto: Pexels Leah Kelley

The CultureEU funding guide

Information om finansieringsmöjligheter inom 21 olika EU-finansierade program och instrument finns samlade i EU-kommissionens nya finansieringsguide CulturEU. Guiden är till för att aktörer enkelt ska hitta den finansiering som passar just deras kulturverksamhet bäst.

Läs mer om CulturEU - Central Sweden

Region Örebro län är sedan många år internationellt aktiv inom kultur och civilsamhälle. Under 2021 och framåt ska Område kultur och ideell sektor öka sitt engagemang i internationella nätverk och projekt.

Kultur

Ett internationellt utbyte sker bland annat genom länets kulturinstitutioner och residensverksamhet inom dans samt bild och form. Region Örebro län har sedan 2014 ett internationellt stipendium som stödform för att stimulera samverkan utanför rikets gränser.

Vi blir ofta inbjudna som föreläsare på konferenser och webbinarier. Vi deltar löpande i ansökningar till EU's olika program, till exempel till Kreativa Europa, Europa för medborgarna och Erasmus+, Horisont Europa och Interreg för att öka det europeiska samarbetet och erfarenhetsutbytet.

Vill du veta mer om internationell samverkan?

Är du kulturaktör i Örebro län och vill veta mer om nätverk, projekt och finansiering inom EU? Region Örebro län ska under 2022 se över möjligheterna att anordna en inspirationsdag med fokus på att stärka kunskaperna om internationell samverkan.

I slutet av 2021 genomförde Region Örebro län en enkätundersökning riktad till dem som arbetar med kultur i Örebro län. 

Det kom in svar från drygt 30 kulturaktörer från länet. Av dem verkar drygt 60 procent i Örebro kommun. Majoriteten är egna företagare som arbetar med bild och form. Relativt många arbetar också med kultur för barn och unga, teater, kulturarv och litteratur.

Det som intresserar är mer kunskap om möjligheten till finansiering, samverkansmöjligheter, inspiration/goda exempel samt kunskap om befintliga nätverk och kontakter.

Civilsamhälle

I mer än 20 år har Region Örebro län varit medlem i REVES, en organisation med medlemmar från hela Europa med syfte att stötta den sociala ekonomin.

Region Örebro län är representerad i EU-kommissionens europeiska expertgrupp för social ekonomi och socialt företagande. Region Örebro län deltar också aktivt i att etablera ett gemensamt europeiskt kompetenscentrum inom ramen för Tematisk plattform för social ekonomi samt är aktiv i europeiska projekt om liknande frågor.

Fakta

  • Region Örebro län arbetar för att påverka EU:s politik i en riktning som gynnar länet.
  • Det mesta av arbetet sker tillsammans med Region Örebro läns internationella utvecklingsledare samt i samarbete med Region Örebro läns EU-kontor Central Sweden, med säte i Bryssel.