Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Calendar
Logo for the website Logo for the website

Internationellt samarbete

Samarbete med aktörer i andra länder, både i Europa och internationellt, behövs för att utveckla kulturen och civilsamhället i länet. Därför arbetar Område kultur och ideell sektor aktivt för att länets aktörer ska öka sin förståelse och dra nytta av internationella nätverk, partnerskap och plattformar samt av EU:s program och fonder.

Vill du veta mer om nätverk, projekt och finansiering inom EU? - svara senast den 21 november

Vill du veta mer om internationell samverkan?

Är du kulturaktör i Örebro län och vill veta mer om nätverk, projekt och finansiering inom EU?

Att samverka internationellt ger möjligheter till projektfinansiering och tillgång till nätverk och lärande. Att mötas internationellt kan ge inspiration och nya insikter som i sin tur kan bidra till verksamhetsutveckling på olika sätt. Internationell samverkan kan handla om allt från att exempelvis delta i studiebesök och träffa liknande verksamheter i andra länder, till att vara en del i och driva ett internationellt projekt tillsammans med flera andra organisationer.

Hjälp oss genom att svara på några frågor!

Just nu genomför Region Örebro län en enkätundersökning för att få veta mer om hur behov och intresse ser ut för internationell samverkan bland aktörer inom kulturområdet i Örebro län.

Genom att delta i vår enkätundersökning kan du hjälpa oss att utforma stödinsatser för internationell samverkan som motsvarar just dina/din verksamhets behov.

Din medverkan är viktig och tar bara några minuter

Det går bra att delta i vår undersökning oavsett om du redan har tidigare erfarenhet av internationell samverkan eller om du är helt ny i sammanhanget.

Genom att svara på några frågor hjälper du oss att få koll på vad just du/din organisation är nyfikna på och skulle ha nytta av:
Hur man får till ett möte med finansiärer? Att bli inspirerad och höra om goda exempel? Vill du veta mer om befintliga nätverk som arbetar inom samma område som dig/din organisation? Vill du ha stöd i att hitta nätverk och möjliga projektpartners?

Europakarta med utströdda fotografier. Foto: Pexels Leah Kelley

Region Örebro län är sedan många år internationellt aktiv inom kultur och civilsamhälle. Under 2021 ska Område kultur och ideell sektor öka sitt engagemang i internationella nätverk och projekt.

Civilsamhälle

I mer än 20 år har Region Örebro län varit medlem i REVES, en organisation med medlemmar från hela Europa med syfte att stötta den sociala ekonomin.

Region Örebro län är representerad i EU-kommissionens europeiska expertgrupp för social ekonomi och socialt företagande. Region Örebro län deltar också aktivt i att etablera ett gemensamt europeiskt kompetenscentrum inom ramen för Tematisk plattform för social ekonomi samt är aktiv i europeiska projekt om liknande frågor.

Kultur

Ett internationellt utbyte sker bland annat genom länets kulturinstitutioner och residensverksamhet inom dans samt bild och form. Region Örebro län har sedan 2014 ett internationellt stipendium som stödform för att stimulera samverkan utanför rikets gränser.

Vi blir ofta inbjudna som föreläsare på konferenser och webinarier. Löpande deltar vi i ansökningar till EUs olika program, till exempel till Kreativa Europa, Europa för medborgarna och Erasmus+, Horisont Europa och Interreg för att öka det europeiskt samarbete och erfarenhetsutbyte.

Fakta

Region Örebro län arbetar för att påverka EU:s politik i en riktning som gynnar länet.

Det mesta av arbetet sker tillsammans med Region Örebro läns internationella utvecklingsledare samt i samarbete med Region Örebro läns EU-kontor Central Sweden, med säte i Bryssel.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, November 11, 2021