Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Biblioteksplan för Region Örebro län

Biblioteksplanen visar prioriteringar för biblioteksverksamheter med Region Örebro län som huvudman. Dessa delas in i tre huvudkategorier: regional biblioteksverksamhet, sjukhusbibliotek och folkhögskolebibliotek. Planen visar hur Region Örebro län avser att uppfylla kraven i bibliotekslagen.

Biblioteksplanen är ett verktyg för dialog och samverkan med statliga biblioteksmyndigheter, med länets kommuner och med Örebro universitet.

Biblioteksplan för Region Örebro län 2020–2023 är framtagen av Region Örebro län i dialog med representanter för folkbiblioteken, regionens folkhögskolor och sjukhusbibliotek och utgår från den regionala utvecklingsstrategin.

Biblioteksplanen har beslutats politiskt av Region Örebro län.

Gemensamma mål för Region Örebro läns biblioteksverksamheter

Kvalitetsmålet

Biblioteksverksamheterna inom Region Örebro län ska

  • sträva efter att ge sina användare en så hög kvalitet i sitt tjänsteutbud som möjligt med de medel som ställs till förfogande.

Tillgänglighetsmålet

Biblioteksverksamheterna inom Region Örebro län ska

  • ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar, erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.
  • åtgärda fysiska hinder för åtkomst till bibliotekens lokaler.
  • se till att digitala, och andra, bibliotekstjänster ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Samverkansmålet

Biblioteksverksamheterna inom Region Örebro län ska

  • sträva efter att identifiera samverkansområden och samverkanspartners så att tjänsteutbudet blir mer tillgängligt för användarna samtidigt som det ökar verksamheternas effektivitet och hållbarhet.

Contacts

Petra Jansson

Utvecklingsledare: Kultur och civilsamhälle

Did the content help you?

Last updated: Thursday, January 26, 2023