Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Ny kulturplan 2024-2027

Nuvarande kulturplan slutar gälla 2023 och en ny behöver tas fram i samverkan med länets kommuner, kulturverksamheter/kulturskapare och det civila samhället inom kulturområdet. Du kan vara med och påverka den nya kulturplanen!

För att möta de behov som finns i länet och skapa delaktighet tar Region Örebro län fram kulturplanen i dialog med dig som påverkar länets kulturliv i ditt yrke eller genom ideellt arbete. Det vill säga kulturinstitutioner, professionella kulturskapare, kommunala tjänstepersoner, kulturföreningar, studieförbund och andra kulturaktörer i länet.

Var med och påverka

Det finns flera sätt du kan vara med och påverka kulturplanen som ska gälla för 2024-2027:

 • Delta i dialogen som hölls den 1 juni 2022 med fokus på de olika kulturområdena. 
 • Skicka in synpunkter i den enkät som var öppen 2 juni-2 augusti 2022.
 • Skicka in synpunkter på de texter som beskriver de olika kulturområdena.

Här kan du läsa mer om vad en kulturplan är

Målning av flerfärgade händer

Genomförda dialoger

Den 1 juni hölls ett digitalt möte där länets kulturaktörer hade möjlighet att komma med synpunkter inför Örebro läns nya kulturplan.

Målgrupp

Region Örebro län tar fram kulturplanen i dialog med dig som påverkar länets kulturliv i ditt yrke eller genom ideellt arbete. Exempelvis som

 • professionell kulturskapare eller annan kulturaktör (offentligt finansierad, som egen företagare inom kulturella kreativa näringar, kulturpedagog, inom museum, arkiv eller Länsstyrelsen)
 • tjänsteperson inom någon av länets kommuner (på en förvaltning, inom bibliotek, kulturskola, arrangörsverksamhet eller liknande)
 • representant för en kulturförening, ett studieförbund eller folkbildningen
 • utbildningsanordnare (universitet, folkhögskola, gymnasium eller annan utbildning)

Resultatet från dialogen kommer att användas för att skapa mål för de olika kulturområdena i kommande kulturplan samt för att visa goda exempel på hur kulturen bidrar till att skapa ett attraktivt och hållbart län.

Sammanfattade resultat dialog kulturområden

Mellan den 2 juni-2 augusti 2022 kunde du som vill komma med förslag till kommande kulturplan svara på en webbenkät.

Enkäten var också till för dig som inte hade möjlighet att närvara på dialogen den 1 juni. Eller för dig som ville svara för fler kulturområden än dialogen gav möjlighet till. 

Svaren från enkäten kommer att användas för att skapa mål för de olika kulturområdena i kommande kulturplan samt för att visa goda exempel på hur kulturen bidrar till att skapa ett attraktivt och hållbart län.

Resultaten från enkäten finns redovisade tillsammans med resultaten från dialogen den 1 juni 

Kommuner

För att möta de behov som finns i länets tolv kommuner har vi också genomfört övergripande dialoger inom Specifika samverkansrådet för kultur.

I samverkansråden för kultur är länets kommuner representerade med både politiker och tjänstepersoner ansvariga för kulturfrågor i den egna kommunen.

Dialogerna hölls den 8 och 22 april 2022.

Resultatet kommer att användas för att att skapa gemensamma samverkansmål i kommande kulturplan.

Sammanfattade resultat från dialoger om regional-kommunal samverkan

Andra samhällsområden

Kulturen behöver samverka med andra samhällsområden för att vara med och skapa ett hållbart och attraktivt län.

En dialog med representanter från andra samhällsområden inom Region Örebro län, som hälsa, turism, näringsliv och samhällsplanering hölls den 8 juni.

Deltog gjorde sakkunninga tjänstepersoner, främst representanter från förvaltningen Regional utveckling, Region Örebro län.

Resultatet kommer att användas för att att skapa gemensamma samverkansmål i kommande kulturplan.

Sammanfattade resultat från dialog med andra samhällsområden

Resultat genomförda dialoger

Här kan du läsa sammanfattade resultat av genomförda dialoger.

Kulturnämnden har beslutat om följande inriktningar som särskilt viktiga att fokusera under perioden 2024-2027:

 • Ett livskraftigt och fritt professionellt kulturliv med en mångfald av kulturyttringar och stärkt arrangörskap i hela länet
 • Kultur som skapar delaktighet genom civilsamhället
 • Social sammanhållning genom ökat kulturdeltagande med fokus på sämre socioekonomiska förhållanden samt barn och unga
 • Kultur som en väsentlig del i en attraktiv och hållbar samhällsutveckling där utvecklingen av kultur och hälsa samt av kulturella kreativa näringar är central
 • Digital utveckling och innovationer i länets kultur
 • Stärkt internationell, interregional och mellankommunal samverkan

Tidplan och process

Övergripande tidplan

Flödesschema från höst 2021 till höst 2023

Processen i korthet

 

Höst 2021

Vår och höst 2022 

Vår 2023

Höst 2023

Uppstart

Dialoger och skrivfas 1

Skrivfas 2 och remissperiod

Politiska beslut

 • Projektgrupp formas
 • Metod och tidplan tas fram
 • Politisk inriktning tas fram av Region Örebro läns kulturnämnd
 • Dialoger med länets kulturaktörer, kommuner, civilsamhälle och andra samhällsområden i april-juni
 • Skrivfas i samråd med alla ovanstående aktörer
 • Planen skrivs i samråd med kulturnämnden
 • Slutliga bearbetningar under remissperioden
 • Politiska beslut i Region Örebro län under augusti-oktober
 • Örebro läns kulturplan skickas till Kulturrådet i november

 

Har du frågor angående dialogmötet, kontakta Josephine Hedlund.

Har du frågor gällande skrivprocessen och framtagandet av kulturplanen, kontakta Lena Adem.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 augusti 2022