Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Varför har vi en kulturplan?

Sedan 2012 är Region Örebro län en del av den nationella kultursamverkansmodellen som i korthet innebär att regionen fördelar statliga medel till särskilt utvalda kulturområden och kulturaktörer.

För att Region Örebro län ska kunna ingå i modellen behövs en aktuell kulturplan.

Vad är en kulturplan?

Kulturplanen beskriver hur regionen tillsammans med olika samverkansparter ska utveckla kulturområdet. Den pekar ut övergripande prioriteringar och utvecklingsområden. Kulturplanen är Region Örebro läns underlag till Statens kulturråd för fördelning av de statliga kulturmedlen.

Kulturplanen beslutas politiskt av Region Örebro län innan den skickas till Statens kulturråd. Kulturplanen revideras och följs upp årligen.

Det är Region Örebro läns kulturnämnd som är ansvarig politisk instans för kulturfrågor.

Hur tar vi fram kulturplanen?

Region Örebro län tar fram kulturplanen i dialog med kulturinstitutioner, kommuner, professionella kulturskapare, civilsamhället samt andra samhällsområden utifrån den regionala utvecklingsstrategin.

Nationella kulturpolitiska mål

De nationella kulturpolitiska målen är vägledande för den regionala kulturpolitiken:

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

För att uppnå målen ska kulturpolitiken:

 • Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor.
 • Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse.
 • Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.
 • Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan.
 • Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Den regionala kulturplanen har de nationella målen som utgångspunkt.

Lagar som innehåller bestämmelser inom kulturområdet är: Bibliotekslagen, Museilagen, Kulturmiljölagen och Arkivlagen.

Samverkan möjliggör ett rikt kulturliv

Varje år fördelar Kulturrådet ungefär 1,6 miljarder kronor i statligt stöd till 20 regioner och ungefär 240 kulturverksamheter. Men Kultursamverkansmodellen är så mycket mer än ett statligt bidrag.

Se filmen om hur samverkan mellan stat, region och verksamhet ger förutsättningar för ett rikt och utvecklat kulturliv i hela landet. Kajsa Ravin, generaldirektör för Kulturrådet, och Rikard Åslund, kulturchef Region Östergötland, med flera berättar mer.

Förklarande video om kultursamverkansmodellen

Att förklara kultursamverkansmodellen och processen bakom är inte alltid enkelt. Kulturrådet har tagit fram en animerad informationsfilm för att på ett enkelt och översiktligt sätt visa grunderna i vad kultursamverkansmodellen är.

Fri att använda

Filmen är till för alla som i något sammanhang kan tänkas behöva förklara hur kultursamverkansmodellen översiktligt fungerar. Den kan också med fördel fungera som en introduktion till fördjupande samtal om modellen.

Modellen i korthet

Modellen betonar samspelet mellan den statliga, regionala och kommunala kulturpolitiken och styrs av Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet (2010:1919). Fördelningen av statsbidraget ska bidra till att uppnå de nationella kulturpolitiska målen och att genomföra arbete enligt kulturplanen.

De statliga medlen omfattar cirka 40 % av den totala budgeten som Region Örebro län fördelar inom samverkansmodellen.

Bidragsgivningen inom kultursamverkansmodellen finns för att främja en god tillgång för länets invånare till:

 • professionell teater-, dans- och musikverksamhet
 • museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
 • biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
 • professionell bild- och formverksamhet
 • regional enskild arkivverksamhet
 • filmkulturell verksamhet
 • främjande av hemslöjd