Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Ny kulturplan 2024-2027

Nuvarande kulturplan slutar gälla 2023 och en ny behöver tas fram i samverkan med länets kommuner, kulturverksamheter/kulturskapare och det civila samhället inom kulturområdet. Du kan vara med och påverka den nya kulturplanen!

För att möta de behov som finns i länet och skapa delaktighet tar Region Örebro län fram kulturplanen i dialog med dig som påverkar länets kulturliv i ditt yrke eller genom ideellt arbete. Det vill säga kulturinstitutioner, professionella kulturskapare, kommunala tjänstepersoner, kulturföreningar, studieförbund och andra kulturaktörer i länet.

Var med och påverka

Det finns flera sätt du kan vara med och påverka kulturplanen som ska gälla för 2024-2027:

 

Här kan du läsa mer om vad en kulturplan är

Välkommen till dialog 1 juni ny kulturplan

Mellan den 2 juni-2 augusti 2022 kan du som vill komma med förslag till kommande kulturplan svara på en webbenkät.

Enkäten är också till för dig som inte hade möjlighet att närvara på dialogen den 1 juni. Eller om du vill svara för fler kulturområden än dialogen gav möjlighet till. 

I enkäten har du möjlighet att

 • beskriva utmaningar du upplever finns inom ett valt kulturområde.
 • ge exempel på hur kulturen är med och skapar ett mer hållbart och attraktivt samhälle.

Skicka in dina synpunkter senast den 2 augusti.

Svaren från enkäten kommer att användas för att skapa mål för de olika kulturområdena i kommande kulturplan samt för att visa goda exempel på hur kulturen bidrar till att skapa ett attraktivt och hållbart län.

Resultat genomförda dialoger

Här kan du läsa sammanfattade resultat av genomförda dialoger.

Genomförda dialoger

Välkommen till ett digitalt möte där du har möjlighet att komma med dina synpunkter inför Örebro läns nya kulturplan!

Målgrupp

Region Örebro län fram kulturplanen i dialog med dig som påverkar länets kulturliv i ditt yrke eller genom ideellt arbete. Exempelvis som

 • professionell kulturskapare eller annan kulturaktör (offentligt finansierad, som egen företagare inom kulturella kreativa näringar, kulturpedagog, inom museum, arkiv eller Länsstyrelsen)
 • tjänsteperson inom någon av länets kommuner (på en förvaltning, inom bibliotek, kulturskola, arrangörsverksamhet eller liknande)
 • representant för en kulturförening, ett studieförbund eller folkbildningen
 • utbildningsanordnare (universitet, folkhögskola, gymnasium eller annan utbildning)
När och var?

Mötet hålls digitalt via Zoom den 1 juni klockan 16.00-18.30 (inklusive paus).

Sista anmälningsdag är förlängd till den 24 maj.

OBS! Erbjudandet om att de 100 först anmälda får en goodiebag gällde fram till den 8 maj.

Upplägg och resultat

Dialogmötet blandar information, gruppsamtal och dina inspel utifrån frågeställningar kopplade till kommande kulturplan.

I gruppsamtalen fokuserar vi på de olika kulturområdena. I anmälan väljer du vilket kulturområde du är intresserad av att framföra synpunkter kring. Flera personer från samma organisation kan delta på dialogen. Om ni önskar kan ni isåfall välja att delta i olika gruppsamtal.

Vi kommer att använda ett digitalt enkätverktyg för att samla in och sammanställa alla svar.

Synpunkter från dialogen kommer att analyseras och sammanställas. Resultatet presenteras i sammanfattande dokument som publiceras på webben. Inkomna synpunkter anonymiseras och kommer inte kunna kopplas till en enskild person eller organisation om du/ni inte har godkänt det.

Instruktioner

Vi kommer använda oss av Zoom för dialogen. Zoom är ett gratis webbaserat konferensverktyg. Om du inte redan har Zoom kan du ladda ned det här: zoom.us/download

Vi rekommenderar att du använder dator för mötet, eftersom det kommer att underlätta när du ska skriva in dina svar.

Har du frågor?

Har du frågor om dialogen? Kontakta Josephine Hedlund.

Välkommen med din anmälan!

Kommuner

För att möta de behov som finns i länets tolv kommuner har vi också övergripande dialoger inom samverkansrådet kultur, där alla länets kommuner finns representerade med både politiker och tjänstepersoner ansvariga för kulturfrågor i den egna kommunen.

Datum

8 april Samverkansråd kultur - chefsgrupp 

22 april Specifika samverkansrådet kultur - politiker

Andra samhällsområden

En dialog kommer att hållas för att diskutera kultur i relation till andra samhällsområden som hälsa, turism, näringsliv och samhällsplanering.

Datum

8 juni kl 10-12 - för sakkunninga tjänstepersoner, främst representanter från förvaltningen Regional utveckling, Region Örebro län

Här finns de första textutkasten för den nya kulturplanen 2024-2027 där vi beskriver de olika kulturområdena i länet.

Om du inte känner igen dig och vill lägga till eller ta bort något tar vi tacksamt emot dina synpunkter.

Skicka dina förslag till kultur@regionorebrolan.se. Ange i ämnesrubriken: ”Synpunkter text ny kulturplan”.

Bibliotek

Bild och form

Dans

Film

Kulturarv

Litteratur

Musik

Slöjd

Teater

Kulturnämnden har beslutat om följande inriktningar som särskilt viktiga att fokusera under perioden 2024-2027:

 • Ett livskraftigt och fritt professionellt kulturliv med en mångfald av kulturyttringar och stärkt arrangörskap i hela länet
 • Kultur som skapar delaktighet genom civilsamhället
 • Social sammanhållning genom ökat kulturdeltagande med fokus på sämre socioekonomiska förhållanden samt barn och unga
 • Kultur som en väsentlig del i en attraktiv och hållbar samhällsutveckling där utvecklingen av kultur och hälsa samt av kulturella kreativa näringar är central
 • Digital utveckling och innovationer i länets kultur
 • Stärkt internationell, interregional och mellankommunal samverkan

Tidplan och process

Övergripande tidplan

Flödesschema från höst 2021 till höst 2023

Processen i korthet

 

Höst 2021

Vår och höst 2022 

Vår 2023

Höst 2023

Uppstart

Dialoger och skrivfas 1

Skrivfas 2 och remissperiod

Politiska beslut

 • Projektgrupp formas
 • Metod och tidplan tas fram
 • Politisk inriktning tas fram av Region Örebro läns kulturnämnd
 • Dialoger med länets kulturaktörer, kommuner, civilsamhälle och andra samhällsområden i april-juni
 • Skrivfas i samråd med alla ovanstående aktörer
 • Planen skrivs i samråd med kulturnämnden
 • Slutliga bearbetningar under remissperioden
 • Politiska beslut i Region Örebro län under augusti-oktober
 • Örebro läns kulturplan skickas till Kulturrådet i november

 

Har du frågor angående dialogmötet, kontakta Josephine Hedlund.

Har du frågor gällande skrivprocessen och framtagandet av kulturplanen, kontakta Lena Adem.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 juli 2022