Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

RUS-forum

På 2022 års RUS-forum fick deltagarna höra vad som är nytt i nya utvecklingsstrategin och vad uppföljningen av strategin visat. Det bjöds också på omvärldsspaning på EU-, nationell och regional nivå.

Uppdaterad utvecklingsstrategi

Den 28 april antog regionfullmäktige en uppdaterad regional utvecklingsstrategi (RUS). Vad är nytt?

-"Att tänka nytt" är ett genomsyrande perspektiv, alltså något som ska prägla hela arbetet med att nå strategins mål. Annars är det en mindre uppdatering, berättar utvecklingsledare Susanne Rosendahl.

De övergripande målen som speglar de tre dimensionerna av hållbar utveckling står fast. Målet "god resurseffektivitet" har konkretiserats mer fler effektmål för miljömässig hållbarhet. Samtliga tio prioriterade områden ska nu bidra till alla tre dimensioner av hållbar utveckling.

- Vi har även uppdaterat formuleringar utifrån det som hänt i omvärlden, till exempel EU:s nya strukturfondsperiod och gröna giv, den nya nationella strategin och andra viktiga mål för hållbar utveckling.

Det nya i punktform

 • Ökade skillnader i samhället
 • Förändrad arbetsmarknad – distansarbete
 • Behov av omställning
 • Ökat fokus på digitalisering
 • Landsbygdernas betydelse
 • Trygghetsfrågor och krisberedskap
 • Hållbar utveckling är målet
 • Uppföljning ligger till grund för agerande

I en film berättar Susanne och hennes kollegor om det nya och processen med att ta fram den.  

Omvärldsspaning

Trender som påverkar det regionala utvecklingsarbetet

Malin Lindqvist, analytiker, målar upp några trender som påverkar den regionala utvecklingen. Hon delar upp dem i 

 1. Megatrender som driver andra trender
 2. Trender som är viktiga för vårt läns utveckling.

- Förutom trender påverkar oförutsedda händelser samhället. Det har vi sett både med coronapandemin och Ukrainakriget. Och fler kommer att komma, vi vet bara inte när eller vad det blir, säger Malin Lindqvist.

Det som blir tydligt är att kapacitet till omställning blir allt viktigare – att kunna arbeta agilt, ha kunskap om scenarioplanering, veta var vi ska rikta blicken för att se en förändring.

Se filmen där Malin Lindqvist berättar om trender och hur de påverkar oss som bor och verkar i Örebro län

På gång på nationell nivå

Malin Lindqvist fortsätter med en spaning om vad som är på gång i Sverige och som får påverkan på det regionala utvecklingsarbetet:

 • Val 2022
 • Ukrainakriget
 • Hållbar regional utveckling i hela landet
 • Stärkt uppdrag kompetensförsörjning
 • Nationell plan infrastruktur
 • Elektrifiering
 • Sammanhållningspolitiken

Omvärldsspaning med EU-perspektiv

Johanna Bond, kontorschef Central Sweden, to oss med på en omvärldsspaning med EU-perspektiv.

- I EU handlar allt om den gröna given som är mer än ett program - det är en omställning av hela EU:s ekonomi för en hållbar framtid, säger Johanna Bond.

Johanna talar om EU som global ledare och en klimatpakt. 

Uppföljning av arbetet med regional utveckling

Regionala utvecklingsstrategin beskriver både nuläget i länet och vårt önskvärda läge 2030 – då när alla insatser vi gjort tillsammans tagit oss till ett verkligt drömläge. Så hur ser det ut just nu? Malin Lindqvist och Susanne Rosendahl gör en analys hur nuläget i länet är i relation till de målsättningar som finns i RUS.

Hela uppföljningsrapporten finns som pdf-fil under rubriken Uppföljning: Hur går det för Örebro län?.

- I RUS-uppföljningen har vi identifierat tre stora gap mellan nuläge och önskvärt läge där vi behöver göra flera stora förflyttningar, alltså där vi behöver kraftsamla tillsammans, säger Susanne Rosendahl. 

- Vart och ett av de prioriterade områdena i RUS har tre strategiska inriktningar. De här kraftsamlingarna är som strategiska inriktningar på en RUS-övergripande nivå, där man tänker in alla samhällets dimensioner, förklarar Malin Lindqvist.

Inom de här tre områdena behöver vi kraftsamla de närmaste åren för att gå från vårt nuläge till önskvärt läge för Örebro län:

Ökad inkludering

Hur kan en mer jämlik utbildningsnivå skapas i länet och öka delaktigheten i samhället för en socialt hållbar utveckling?

Stärka barn och ungas förutsättningar att möta sin framtid

Hur kan vi tillsammans bidra till att fler fullföljer och avslutar sin grundläggande utbildning i hela länet? Att måluppfyllelsen i grund- och gymnasieskolan ökar? Att fler klarar gymnasiet samt att skillnader mellan olika grupper minskar?

Omställning till ett långsiktigt hållbart näringsliv och en cirkulär ekonomi

Hur kan en långsiktig och hållbar omställning av Örebro län skapas för att nå målet om att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland? Hur kan en utveckling av näringslivet som är långsiktig och hållbar främjas?

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 november 2022