Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Läget i länet - RUS-forum

Varje år följer vi upp målen som finns i den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Vad säger årets uppföljning om nuläget i länet? Hur påverkar händelser i omvärlden den regionala utvecklingen? Hur kraftsamlar vi för att förflytta oss närmre målen?

Uppföljning av utvecklingsstrategin

Susanne Rosendahl och Sabri Danesh presenterar uppföljningen.

Susanne Rosendahl, utvecklingsledare och Sabri Danesh, analytiker, inledde forumet med att presentera den rapport som de gjort för att följa upp målen som finns i RUS.

Uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin, RUS har identifierat tre områden där Örebro län har utmaningar och där behöver vi kraftsamla. Det är områden där det finns stora gap mellan nuläge och önskvärt läge, där utvecklingen går för långsamt för att nå målen eller går åt fel håll. 

Inom de här områdena behöver länet göra stora positiva förflyttningar för att nå de önskvärt lägena beskrivna i RUS. De är: Inkludering, Barn och unga, Grön omställning. Klicka på rubrikerna för att läsa mer om respektive område.

I Örebro län finns stora socioekonomiska skillnader mellan olika grupper och olika geografiska områden. Det leder till ojämlika livsvillkor.

- Vi ser en tydlig trend i samhället som innebär att skillnaderna mellan olika grupper ökar. Vi ser det både inom och mellan kommuner i länet, säger Sabri Danesh.

Ojämn sysselsättningsgrad

Sysselsättningsgraden anger andelen sysselsatta personer av befolkningen i åldern 20-64  år. Jämfört med riket ligger vi på ungefär samma nivåer när det gäller inrikes födda, men lägre när det gäller utrikes födda. Vi har även ett stort antal unga vuxna som varken arbetar eller studerar.

- Något av det vi gjort i länet för att öka sysselsättningsgraden är att utveckla fler yrkesvuxutbildningar och kombinationsutbildningar inom SFI utifrån det regionala arbetslivets behov, så att arbetsgivare kan rekrytera fler med rätt kompetens.

Kraftsamling inkludering

Målet är att alla människor ska känna tillit, trygghet och tillhörighet. De ska kunna påverka sin livsmiljö, forma sina liv och bidra till samhället.

Kraftsamlingen handlar om att riva hinder för utsatta grupper för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden.

Länsgemensam plattform: saknas i dagsläget.

Örebro län har länge haft en låg måluppfyllelse i grund- och gymnasieskolan i nationella jämförelser och färre ungdomar än i riket når behörighet till gymnasieskolan.

- Andelen elever som slutfört gymnasieutbildning inom fyra år ökar. Det är framförallt kvinnors andel som ökat jämfört med föregående år. Det är en indikator med positivt resultat.

Barnfattigdom

I uppföljningen har vi även tittat på andelen barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer (där inkomsten är mindre än 60 procent av medianinkomsten i riket). Andelen ökade från omkring 22 procent åren 2014-2016 till 24,8 procent 2021.

- Andelen i hela riket har också ökat på liknande sätt men inte lika mycket som i Örebro län där andelen från början var högre men dessutom ökat mer.

Det är stora skillnader mellan kommunerna i länet, i Hällefors lever 44 procent av barnen i ekonomiskt utsatta familjer jämfört med 15 procent i Lekeberg.  

Kraftsamling barn och unga

Målet är att alla barn och unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Alla ska klara sin skolgång.

Kraftsamlingen handlar om att stärka lokalt agerande och gemensamt lärande mellan olika samhällsaktörer för att barn och unga ska få bra förutsättningar att leva ett gott liv.

Länsgemensam plattform: Plattform för kraftsamling barn och unga

Både hushåll och företag har blivit mer energieffektiva och där ser länet ut att kunna nå målet till 2023. Utsläppen av växthusgaser minskar dock för långsamt för att det målet ska vara möjligt att nå.

- Vi behöver fortsätta arbeta för en omställning av näringslivet för att skapa konkurrenskraft.

- En grön omställning av vårt län kommer ge både konkurrenskraft och attrahera de spetskompetenser som vill arbeta i framtidsbranscher och i de företag som erbjuder konkurrenskraftiga hållbara tjänster och produkter, avslutade Susanne Rosendahl.

Kraftsamlingar grön omställning

Målet är att Örebro län ska ha en konkurrenskraftig, cirkulär samt klimat- och miljömässigt hållbar ekonomi.

Kraftsamlingen handlar om att

  • utveckla innovationer för en grön omställning.
  • öka implementeringen av kända lösningar för en snabbare grön omställning.

Länsgemensamma plattformar: innovationsstödsystemet och energi- och klimatrådet

Starkt näringsliv med många utmaningar

Johan Södergren, utvecklingsledare, presenterade en alldeles färsk konjunkturrapport för länet.

- Vår analys visar på ett starkt näringsliv och en hög sysselsättning i länet. Det finns inga företag med över 20 anställda som har gått i konkurs i år. 

Möjligheter som rapporten lyfter fram är att penningpolitiken bidragit till minskat inflationstryck Vi ser stora möjligheter för företagen nu när inflationen är på väg ner och fler satsar på innovation. 

Svagheter är det osäkra läget och en svag krona. Hot som rapporten lyfter fram är ökat antal varsel och minskat nyföretagande. På längre sikt finns utmaningar kopplade till hållbarhetskrav och många småföretag upplever dessutom en tung regelbörda.

- I osäkra tider vill företagen ha sina leverantörer nära och det stärker det regionala näringslivet. Kompetensbristen är fortsatt den största utmaningen både på kort och på lång sikt. Men just nu är lönsanhetsutmaningen också en stor utmaning för de flesta företag.

Omvärldsspaning

Det är viktigt att följa och analysera förändringar i omvärlden för att kunna förhålla sig till trender och händelser men också för att kunna göra sina egna vägval.

Tio trender

SKR:s senaste analys spanar mot år 2035. Den vill hjälpa kommuner och regioner att förstå vad som påverkar deras verksamheters långsiktiga planeringsförutsättningar. Deltagarna fick se SKR:s film som beskriver fem spänningsfält samt tio trender, som på olika sätt kommer påverka kommuner och regioner

EU (och Örebro län) i en tid av osäkerhet

Gordon Hahn, utvecklingsledare, gav en omvärldsspaning med EU-perspektiv. I en osäker tid förändras många förutsättningar.

- Historiskt har EU ägnat sig åt förankrade långsamma beslut i regionernas Europa, men i framtiden blir det mer behovsstyrda, gemensamma beslut som fattas snabbare, spanar Gordon Hahn.

Under nästa år kommer vi se en anpassning av EU:s politik och förberedelser inför en utvidgning av unionen.

- Von der Leyen sa i klarspråk; Ukraina, Västra Balkan och Moldaviens framtid finns i unionen och hon menade att historien manar oss till handling för att fullborda unionen. Vilka konsekvenser får det för unionen när verkligen fattiga regioner är på väg in i gemenskapen?

När det gäller de prioriteringar som finns i Örebro läns RUS står de sig väl mot det som EU arbetar med. Stort fokus om omställning till ett grönt Europa men renässans för industripolitik och det sociala fokuset med sociala pelaren och 2024 blir det ett social summit.

-  Allt fler frågor av social karaktär kommer upp såsom arbetsrätt, mänskliga rättigheter, migration, kompetensförsörjning och folkhälsa/välmående.

Tre plattformar för gemensamt utvecklingsarbete

I Örebro län finns flera forum där vi arbetar med gemensamt utvecklingsarbete. På RUS-forum presenterades tre som har ett speciellt uppdrag att arbeta med länets utmaningsområden. Gemensamt för alla tre är att de organisationer som vill vara med i utvecklingsarbetet är välkomna med.

Plattform för kraftsamling barn och unga

Under  2023 har Regional utveckling gjort en kartläggning av insatser som redan görs i Örebro län.

- Tanken är att plattformen ska stärka lokala initiativ, verksamheter och projekt. Genom att mötas skapar vi ett gemensamt lärande och kan hitta olika former av samverkan, säger, Anders Trumberg, enhetschef Analys och strategi.

Innovationsstödssystemet i Örebro län

Innovationsrådet definierar innovation som förmågan att framgångsrikt ta fram och införa nya processer, tjänster och metoder som resulterar i betydande förbättringar av kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet.

- Vi arbetar aktivt med att skapa strategiska arenor som leds av olika andra aktörer än regionerna själva, säger Kristina Eklöf, områdeschef Näringslivsutveckling.

Fokus ligger på att medvetet och långsiktigt bygga upp aktörer utanför den egna organisationen som kan ta ett övergripande strategiskt ansvar för vissa utvecklingsområden.

Avgörande för att lyckas i detta arbete är att hitta en kombination av finansiering och styrning för aktörerna i nyckelarenorna.

Örebro läns energi- och klimatråd

Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län har i uppdrag att skapa förutsättningar för ett lyckat energi- och klimatarbete i länet. De har skapat ett råd med personligt inbjudna organisationer – där de diskuterar och bestämmer vad de vill arbeta med och vilka möjligheter de ser att arbeta tillsammans.

Sedan har rådet öppna fokusgrupper där det faktiska arbetet pågår som aktiviteter och projekt, säger Thérèse Hjelseth, områdeschef Energi och klimat.

Thérèse Hjelseth beskrev de tre fokusgrupper som finns just nu

  • Transportnätverket deltar i det nationella projektet ReDriv – plattform och utveckling av regional ladd- och drivmedelsinfrastruktur, de har utbildat om hållbarhetskrav vid upphandling. Vi gjorde en avsikts förklaring om inköp av fossilfria transporter senast 20230 och skulle göra en fiktiv upphandling, men Örebro kommun gjorde en riktig där de upphandlade arbetsmaskiner.
  • Nätverket för energisystem har dialog, kartläggning och planering av energi. De tittar på smarta städer och fokus sol.
  • Konsumtion och produktion: Detta fokusområde är i en utvecklingsfas och har inga konkreta aktiviteter ännu.


Nästa år återkommer RUS-forum med Läget i länet 2024.

Inspelning av RUS-forum 2023

Inspelning av hela RUS-forum.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2023