Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Nätverk för regional utveckling

Utvecklingsstrategin (RUS) har tio prioriterade områden. Inom varje område finns nätverk där aktörer tillsammans arbetar för att nå målen i strategin. De flesta nätverken är för tjänstepersoner och märkta (T). Nätverk för politiker är märkta (P).

Näringsliv och entreprenörskap

 • Business Region Örebro (T)
 • Styrgrupp Business Region Örebro (P)
 • Företagsutvecklarna (T)
 • Entreprenörskapsteamet (T)

Kontakt: Kristina Eklöf

Innovationskraft och specialisering

 • Samordningsgrupp Innovationsstödsystemet (P och T)
 • Aktörsgrupp Innovationsstödsystemet Politiker (T)

Kontakt: Kristina Eklöf

Kunskapslyft och utbildning

 • REKO (Regionlat kompetensforum för vuxnas lärande) (T)
 • Gysam, Gymnasiesamverkan (T)
 • Gysär, Gymnasiesärskolesamverkan (T)
 • VUX syv nätverk, Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledarnätverk (T)

Kontakt: Ewa Lindberg

Kunskapslyft och utbildning och Kompetensförsörjning och matchning

 • Specifika samverkansrådet för skola, utbildning och
  kompetensförsörjning (P)
 • Tjänstemannastödet för skola, utbildning och kompetensförsörjning (T)

Kontakt: Ewa Lindberg

Social sammanhållning och demokrati

Kontakt: Katarina Strömgren Sandh

Hälsofrämjande arbete och hälso- och sjukvård

 • Specifika samverkansrådet för social välfärd samt vård och omsorg (P)
 • Tjänstemannastöd för social välfärd samt vård och omsorg (T)
 • Specifikt samverkansråd för folkhälsa (P)
 • Tjänstemannastöd för folkhälsa (T)
 • Ifo-chefsnätverket (individ- och familjeomsorg) (T)
 • BBIC-nätverket (Barns behov i centrum) (T)
 • Familjerättssekreterare (T)
 • Socialchefsmöte (T)
 • Familjehemssekreterarnätverk (T)
 • Arbetsgrupp för kunskapsstyrningsfrågor (T)
 • Vård- och omsorgschefsnätverket (T)
 • Samverkansledarnätverket (T)
 • Funktionshinderchefsnätverket (T)
 • Statistikgrupp folkhälsa (T)
 • MAS/MAR-nätverket. Medicinskt ansvarig sjuksköterska samt ansvarig
 • för rehabilitering (T)
 • Kommunal e-hälsa och välfärdsteknik inom Socialtjänsten (T)
 • Arbetsutskott samverkan e-hälsa (T)
 • Arbetsterapeuternas utbildningsgrupp (T)
 • Arbetsgrupp ELSA (Elevhälsosamtal sammanställt och analyserat) (T)
 • Arbetsgrupp Kunskapslyft folkhälsa (kopplad till chefsgrupp folkhälsa (T)
 • Strategisk arbetsgrupp föräldraskapsstödsutveckling (T)
 • Arbetsgrupp föräldraskapsstöd (T)
 • Barnföljarnätverket (T)
 • Styrgrupp samverkan för God och nära vård (T)

Kontakt: Ingmar Ångman

Konsumtion och försörjning

 • Nätverk för hållbart resande i Örebroregionen (T)
 • Fastighetsnätverket (T)
 • EENet Örebro (T)
 • Leverantörsnätverk (T)
 • Energi- och klimatnätverket (T)

Kontakt: Thérèse Hjelseth

Bostadsförsörjning och attraktiva miljöer

 • Arena Röp (regional översiktlig planering) (T)

Kontakt: Johan Ljung

Transporter och infrastruktur

 • Beredningsgrupp till regionala chefssamverkansgruppen för trafik och infrastruktur (T)
 • LänsIT-grupp (T)

Kontakt: Johan Ljung

Upplevelser och evenemang

 • Branschrådet (T)
 • Regionala turismutvecklingsgruppen (T)
 • Aktörsnätverket för besöksnäring (T)
 • Samverkansgrupp för turism- och besöksnäringsutveckling inom Östra Mellansverige (T)

Kontakt: Katarina Strömgren Sandh och Kristina Eklöf

Övergripande

 • Partnerskapet för regional utveckling i Örebro län (T)
 • Statistik- och analysnätverk (T)
 • Demokratinätverket (P)
 • Styrgrupp digitaliseringsstrategi (T)
 • Regionala samverkansrådet (P)
 • EU-pris (T)
 • Kommunchefs/regiondirektörsmöten, KC/RD (T) 

Kontakt: Petter Arneback 

Kriterier för att vara med på denna lista:

 • Det är grupper och nätverk kopplade till regional utveckling
 • Det är grupper och nätverk där organisationer inom Örebro län träffas
 • Det är grupper och nätverk som sammankallas av förvaltningen Regional utveckling eller av en organisation på uppdrag av förvaltningen Regional utveckling.
 • Det är grupper och nätverk som möts mer än en gång per år och över flera år (inte projektgrupper, årskonferenser).

Kontakter

Petter Arneback Hjulström

Regional utvecklingsdirektör

Ewa Lindberg

Områdeschef: Utbildning och arbetsmarknad

Ingmar Ångman

Områdeschef: Välfärd och folkhälsa

Johan Ljung

Områdeschef - Trafik och samhällsplanering

Katarina Strömgren Sandh

Områdeschef: Kultur och ideell sektor

Kristina Eklöf

Områdeschef: Näringslivsutveckling

Thérèse Hjelseth

Områdeschef energi och klimat

Senast uppdaterad: den 10 januari 2022