Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Ny kulturplan 2024-2027

Hösten 2021 påbörjades processen att ta fram kulturplanen för 2024-2027. Den gjordes i samverkan med länets kommuner, kulturverksamheter/kulturskapare och det civila samhället inom kulturområdet. Här kan du läsa mer om processen.

För att möta de behov som finns i länet och skapa delaktighet tar Region Örebro län fram kulturplanen i dialog med dig som påverkar länets kulturliv i ditt yrke eller genom ideellt arbete. Det vill säga kulturinstitutioner, professionella kulturskapare, kommunala tjänstepersoner, kulturföreningar, studieförbund och andra kulturaktörer i länet.

Förutom dialoger skickades planen ut på remiss mellan februari och april 2023, då kom totalt 43 remissvar in. De som svarade var länets kommuner, politiska partier, aktörer med kulturuppdrag i planen, intresseorganisationer för professionella kulturskapare och civilsamhället samt andra aktörer som Länsstyrelsen, Örebro universitet och Kävesta folkhögskola.

Vanliga synpunkter var att det behövdes tydligare prioriteringar i planen, att uppdragen till kulturaktörer borde skrivas ut i planen samt att Region Örebro läns arbete med konstnärlig frihet, principen om armlängds avstånd och kulturens egenvärde behövde förtydligas.

Kulturplanen har bearbetats enligt synpunkterna och den nya versionen bereddes i kulturnämnden 7 juni. Den 1 september beslutar kulturnämnden om kulturplanen.

Dialoger om kulturplanen

Dialogen om kulturplanen pågick under 2022:

 • Texter skapades tillsammans med exempelvis kulturaktörer som finansieras av Region Örebro län, länets kommuner och olika delar inom Region Örebro län.
 • Unga fick möjlighet att delta i idéverkstäder på fritidsgårdar och kulturskolor i länet under hösten 2022. Region Örebro län arrangerade idéverkstäder i samarbete med den nationella ideella föreningen Youth 2030 för att möjliggöra ungas inflytande.
 • Läs sammanfattade resultat från de olika dialogerna
Händer i fyra olika färger. Foto: Cottonbro, Pexels

Remissperioden för planen var 21 februari - 28 april 2023.

Remissinstanser

 • Länets kommuner (12)
 • Kulturaktörer inom kultursamverkansmodellen i Örebro län (7)
 • Aktörer med regionala verksamhetsmedel (9)
 • Politiska partier (8)
 • Intresseorganisationer: (KC-Mitt, Svensk form Örebro län, Art of Sweden, Ideell kulturallians nationellt, KLYS)
 • Utbildningsanordnare: Fellingsbro folkhögskola. Kävesta folkhögskola, Örebro konstskola, Örebro Universitet
 • Övriga aktörer: Länsstyrelsen Örebro, Örebro läns bildningsförbund, Konstfrämjandet Bergslagen, Riksteatern Örebro län samt Örebro läns hembygdsförbund

Remissvar

Sammanlagt inkom 43 svar varav 29 från remissinstanser:

 • Länets kommuner: Askersund, Kumla, Lekeberg, Örebro, Nora, Ljusnarsberg, Karlskoga, Hallsberg, Lindesberg, Hällefors.
 • Kulturaktörer inom kultursamverkansmodellen i Örebro län: Länsteatern i Örebro, Länsmusiken i Örebro, Örebro läns museum, Stadra teater,
 • Aktörer med regionala verksamhetsmedel: NJOV, Skoindustrimuseet
 • Politiska partier: Liberalerna, Moderaterna, Vänsterpartiet
 • Intresseorganisationer: KLYS, KRO, Sveriges författarförbund, The art of Sweden, Ideell kulturallians,
 • Utbildningsanordnare: Örebro universitet, Kävesta folkhögskola
 • Övriga aktörer: professionella kulturskapare (litteratur, dans, bild och form), kulturföreningar, Örebro läns hembygdsförbund, Riksteatern Örebro/teaterfrämjande verksamhet, Länsstyrelsen, Regional utveckling (Välfärd och folkhälsa samt Trafik och samhällsplanering) samt representanter för nationella minoriteter och Funktionshinderrådet.

Vanliga synpunkter

Vanliga synpunkter var att det behövdes tydligare prioriteringar i planen samt att Region Örebro läns arbete utifrån konstnärlig frihet behövde förtydligas.

Ytterligare en vanligt förekommande synpunkt var att planen var lång men också att den var genomarbetad och det upplevdes positivt med den inledande analysen samt att civilsamhället och länets kommuner fick större plats än i tidigare planer.

Omarbetningar genomfördes utifrån inkomna synpunkter och ett nytt förslag presenterades för kulturnämnden i juni 2023.

Vision

Enligt den regionala utvecklingsstrategin (RUS) ska Örebro län samskapa för:

 • ett rikt, dynamiskt och fritt kulturliv
 • ett kreativt och pulserande kulturliv för alla
 • ett attraktivt och hållbart län

Mål

Den regionala kulturplanen 2024-2027 har därför följande övergripande mål:

 • att utveckla den kulturella infrastrukturen i Örebro län
 • att öka delaktigheten i länets kulturliv med fokus på barn och unga samt personer med sämre socioekonomiska livsvillkor
 • att stärka kulturens kraft genom samverkan

Tidplan och process

Övergripande tidplan

Flödesschema från höst 2021 till höst 2023

Processen i korthet

 

Höst 2021

Vår och höst 2022 

Vår 2023

Höst 2023

Uppstart

Dialoger och skrivfas 1

Skrivfas 2 och remissperiod

Politiska beslut

 • Projektgrupp formas
 • Metod och tidplan tas fram
 • Politisk inriktning tas fram av Region Örebro läns kulturnämnd
 • Dialoger med länets kulturaktörer, kommuner, civilsamhälle och andra samhällsområden i april-juni
 • Skrivfas i samråd med alla ovanstående aktörer
 • Dialoger med barn och unga under hösten
 • Planen skrivs i samråd med kulturnämnden
 • Slutliga bearbetningar under remissperioden
 • Politiska beslut i Region Örebro län under augusti-oktober
 • Örebro läns kulturplan skickas till Kulturrådet i november

 

Contacts

Lena Adem

Strateg och analytiker

Petra Jansson

Kulturstrateg

Did the content help you?

Last updated: Thursday, December 28, 2023