Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Ny kulturplan 2024-2027

Nuvarande kulturplan slutar gälla 2023 och en ny behöver tas fram i samverkan med länets kommuner, kulturverksamheter/kulturskapare och det civila samhället inom kulturområdet. Du kan vara med och påverka den nya kulturplanen!

Skicka in synpunkter på förslaget om ny kulturplan

För att möta de behov som finns i länet och skapa delaktighet tar Region Örebro län fram kulturplanen i dialog med dig som påverkar länets kulturliv i ditt yrke eller genom ideellt arbete. Det vill säga kulturinstitutioner, professionella kulturskapare, kommunala tjänstepersoner, kulturföreningar, studieförbund och andra kulturaktörer i länet.

Dialoger om kulturplanen

Dialogen om kulturplanen pågick under 2022:

 • Texter skapades tillsammans med exempelvis kulturaktörer som finansieras av Region Örebro län, länets kommuner och olika delar inom Region Örebro län.
 • Unga fick möjlighet att delta i idéverkstäder på fritidsgårdar och kulturskolor i länet under hösten 2022. Region Örebro län arrangerade idéverkstäder i samarbete med den nationella ideella föreningen Youth 2030 för att möjliggöra ungas inflytande.
 • Läs sammanfattade resultat från de olika dialogerna
Händer i fyra olika färger. Foto: Cottonbro, Pexels

Kulturnämnden har beslutat om följande inriktningar som särskilt viktiga att fokusera under perioden 2024-2027:

 • Ett livskraftigt och fritt professionellt kulturliv med en mångfald av kulturyttringar och stärkt arrangörskap i hela länet
 • Kultur som skapar delaktighet genom civilsamhället
 • Social sammanhållning genom ökat kulturdeltagande med fokus på sämre socioekonomiska förhållanden samt barn och unga
 • Kultur som en väsentlig del i en attraktiv och hållbar samhällsutveckling där utvecklingen av kultur och hälsa samt av kulturella kreativa näringar är central
 • Digital utveckling och innovationer i länets kultur
 • Stärkt internationell, interregional och mellankommunal samverkan

Tidplan och process

Övergripande tidplan

Flödesschema från höst 2021 till höst 2023

Processen i korthet

 

Höst 2021

Vår och höst 2022 

Vår 2023

Höst 2023

Uppstart

Dialoger och skrivfas 1

Skrivfas 2 och remissperiod

Politiska beslut

 • Projektgrupp formas
 • Metod och tidplan tas fram
 • Politisk inriktning tas fram av Region Örebro läns kulturnämnd
 • Dialoger med länets kulturaktörer, kommuner, civilsamhälle och andra samhällsområden i april-juni
 • Skrivfas i samråd med alla ovanstående aktörer
 • Dialoger med barn och unga under hösten
 • Planen skrivs i samråd med kulturnämnden
 • Slutliga bearbetningar under remissperioden
 • Politiska beslut i Region Örebro län under augusti-oktober
 • Örebro läns kulturplan skickas till Kulturrådet i november

 

Contacts

Lena Adem

Strateg och analytiker

Petra Jansson

Utvecklingsledare: Kultur och civilsamhälle

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, May 3, 2023