Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Kultur och hälsa

Kultur kan vara en resurs i förebyggande och hälsofrämjande arbete. Flera undersökningar och studier bekräftar kulturens betydelse för hälsan. Kultur kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem.

Här hittar du som exempelvis arbetar med äldre, personer med funktionsnedsättning och barn och unga projekt och aktuell forskning.

Utbildningar

Kompetenscentrum, Region Stockholm, samlar aktuella utbildningar inom området kultur och hälsa. 

Aktuella kurser och konferenser

Exempel på förebyggande hälsoarbete

Anna Duberg, Dans för hälsa

Ett systematiskt utvecklingsarbete, Dans för hälsa, pågår i Örebro län för att minska psykisk ohälsa bland ungdomar.

Region Örebro län ger stöd till organisationer och kommuner genom utbildning, processtöd för implementering av en forskningsbaserad dansinsats, samt startbidrag till kommuner för att starta upp verksamhet.

Läs mer om DANS FÖR HÄLSA (Anna Duberg dansforhalsa.se)

Lars, en 83-årig örebroare som deltar i “Dans för parkinson”.

Studieförbundet i Örebro erbjuder kursen Dans efter metoden Dans för Parkinson i Örebro län (studieframjandet.se)

Bakgrund: Regional utveckling, Region Örebro län, deltog i ett forskningsprojekt för att utvärdera vilka hälsorelaterade effekter dans för personer med Parkinson kan ha. Som en del i forksningsprojektet och med stöd av regional utveckling erbjöds kursen Dans för Parkinson via Studiefrämjandet i Örebro.

Dans för Parkinson baserar på metoden Dance for PD®, som utvecklades av Mark Morris Dance Group i New York. Metoden riktar sig till personer med Parkinsons sjukdom och används världen över.

Parkinsonförbundet - Parkinson Örebro län (parkinsonforbundet.se)

Faktakort ur boxen Biominnen

Biominnen är en box med 30 bilder från gamla svenska filmer och vänder sig främst till personer som var unga på 40-, 50- eller 60-talen.

Biominnen har tillkommit efter önskemål från vårdpersonal och anhöriga till personer med demenssjukdom. Bland dem finns många som har starka upplevelser av filmer, tidiga biobesök och allt det som hörde till.

Region Örebro län har köpt in en uppsättning boxar som vi skickat ut till aktivitetsansvariga eller motsvarande inom äldre/demensvård i länets kommuner.

Har ni i er kommun eller på ert boende behov av fler lådor? De går att beställa från Svenskt Demenscentrum.

 

Personer sitter mitt emot varandra på stolar och gör spegeldans

Med stöd av Regional utveckling, Region Örebro län, startade under 2022 en förstudie för att utveckla en dansmetod för personer med kognitiv svikt. Personer med kognitiv svikt och demensdiagnoser kan ha stor behållning av dansen både psykiskt, fysiskt och socialt.

Under 2023 och 2024 kommer metoden att spridas till fler platser i Örebro län. Just nu erbjuder Region Örebro län prova på tillfällen i dans för personal och personer med demensdiagnoser.

För mer information, se inbjudan:

Kurstillfällen våren 2024 - anmäl dig här

Två dansare i dansföreställning på ett äldreboendes innergård

I projektet Hälsa på! besökte Kazue Ikeda dansare, koreograf och Craniosacral Biodynamics terapeut äldreboenden i Örebro län. Hon framförde en kort dansförställning i syfte att motivera de äldre till att röra sig. De äldre fick även prova på några lätta dansrörelser. Varje besök avslutades med fika och samtal.

Projektet Hälsa på! genomfördes i Örebro län under 2020-2022 med stöd från Regional utveckling, Region Örebro län.

 Möte med bärbar dator

Fler exempel på terapimetoder kan du läsa om hos Region Stockholms Kompetenscentrum för kultur och hälsa.

Olika konstnärliga uttrycksformer kan användas som komplement till den kliniska vården. En kulturunderstödd vård är därför en viktig pusselbit som kan bidra till en mer effektiv och personcentrerad vård och omsorg.

Kompetens- och metodutveckling - Region Stockholm

Exempel på hälsofrämjande insatser i Örebro län

Anna-Lena Karlsson Biominnen Lindesberg

Anna-Lena Karlsson, filmintresserad och pensionerad lärare, har uppskattade träffar på demensboendet Källgården i Lindesberg.

Uppskattade filmträffar på boende i Bergslagen (Demenscentrum)

”Jag har använt materialet Biominnen som Filminstitutet tagit fram i samarbete med Demenscentrum. En förutsättning har varit hjälpsamhet och en positiv inställning från ledning och personal på boendet.

Jag har vidareutvecklat idén och har haft träffar med titeln ”Minnen från Lindesberg”. De bygger på ett bildspel med en blandning av nutida och äldre foton från kommunens kulturhistoriska arkiv.”

Anna-Lena Karlsson, kontakt: annalena.karlsson@telia.com

 

Clownen Bulgo i Läkparken, USÖ

Clownen Bulgos teater möter sjuka barn och deras familjer på Universtitetssjukhuset i Örebro.

”Jag har besökt avdelning 26 en gång varje vecka sedan 2005. Jag kommer som clownen Bulgo och frågar först ifall det är någon patient som inte har en bra dag (vilket nästan aldrig händer). Sedan besöker jag avdelningens olika rum och trollar, visar korttrick och ger barnen varsin ballongfigur. Jag avslutar med att gå ner till barnakuten. Om något barn har dåligt immunförsvar går jag in där först.

Något som fungerat extra bra är samarbete med andra kulturarbetare.

Finansiering av insatsen går via Curo som är en ideell organisation för cancersjuka.”

Jonny Lundgren, clownen Bulgo, kontakt: bulgo@me.com

 

En grupp ungdomar i träningskläder med händerna uppsträckta

”Ett bra exempel på lyckad hälsofrämjande insats är DansVariation. Dansen är till för personer med funktionsnedsättning, så alla kan vara med. En del av framgångskonceptet var att en medarbetare åkte ut till exempelvis daglig verksamhet och dansade med deltagare på plats.

En utmaning är att det kan vara svårt att nå personer med funktionsnedsättning. De är ofta styrda av boendet de bor på eller sin dagliga verksamhet som inte alltid kan komma till andra platser. Pensionärer/daglediga tycker det är svårt med parkering eller att ta sig med buss till platsen för aktiviteten. Intresset är stort för olika typer av gruppverksamhet inte bara rörlighet utan även körverksamhet eller samtalsgrupper. Ungdomar, unga vuxna, har inte så bra ekonomiska möjligheter. Psykisk ohälsa är ganska vanligt förekommande.

Vi önskar så klart nå ut brett med vårt utbud eftersom vi upplever att folkbildningens metod är inkluderande och ger positiva effekter för människor som har en utmanande livssituation.”

Pernilla Wedin, Studieförbundet Vuxenskolan, kontakt: pernilla.wedin@sv.se

Stillbild ur videoklipp om Bildas kulturaktiviteter

Se filmklippet om verksamheten hos Studieförbundet Bilda

”Våra aktiviteter riktar sig främst till vuxna med NPF-diagnoser (neuropsykiatriskt funktionshinder), och deltagarna har vittnat om hur de mår bättre i vår gemenskap. Många har till och med sagt att de möjligen inte skulle vara här idag utan musiken och samhörigheten de funnit hos oss.

Att bli sedd och att få delta efter sina egna villkor är centralt för oss. Att kunna komma 1-2 timmar innan aktiviteten börjar har visat sig vara ovärderligt. Många deltagare samlas då för att fika, äta och umgås, vilket stärker relationer och skapar samhörighet. Personer som tidigare kände sig ensamma har funnit vänskap och socialt umgänge hos oss.

Vi möter ofta psykisk ohälsa som ibland leder till konflikter och utmaningar under våra aktiviteter. Genom att erbjuda flera parallella aktiviteter kan vi anpassa grupperna och ge varje individ en meningsfull upplevelse. Vi har föräldrar som volontärer, som erbjuder stöd och en trygg plats för de som behöver en paus. En utmaning är den ökade efterfrågan på stödsamtal. Många unga vuxna behöver någon att prata med och få stöd från. Ibland räcker våra resurser inte till för att möta detta behov.

Tyvärr är våra möjligheter begränsade på grund av resursbrist. Vi kan inte ta emot alla som önskar delta hos oss. Därför är ytterligare ekonomiskt stöd mycket välkommet.”

Lena Jurland, projektledare på Studieförbundet Bilda, kontakt: lena.jurland@bilda.nu

Området kultur och hälsa handlar om samverkan där kulturinsatser används som resurs i förebyggande arbete och hälsofrämjande arbete.

Region Örebro läns uppdrag handlar om att

 • anordna fortbildningar, workshops, seminarier, konferenser
 • anordna mötesplatser för professionellt erfarenhetsutbyte
 • samarbeta med andra områden inom regional utveckling
 • ge handledning och konsultation
 • ge implementeringsstöd till nya arbetssätt och metoder
 • genomföra utvärderingar och uppföljningar
 • informera och kommunicera via rapporter och webbplats
 • omvärldsbevaka och kommunicera nyheter

Region Örebro län har sedan lång tid överenskommelser med länets kommuner, Örebro Läns Idrottsförbund/SISU Idrottsutbildarna Örebro och Örebro Läns Bildningsförbund om samverkan för en god, jämlik och jämställd hälsa i länet.

Syftet med överenskommelserna är att skapa ett långsiktigt och kunskapsbaserat lokalt och regionalt folkhälsoarbete i länet. Den ideella sektorn är en viktig aktör i det arbetet.

Inom kultur och hälsoområdet har Region Örebro län de senaste åren:

 • initierat ett internt nätverk för kultur och hälsa med representanter från regional utveckling samt hälso- och sjukvården.
 • genomfört en kartläggning av kommunernas arbete med kultur för äldre.
 • initierat samverkan för äldres tillgång till kultur i kommunerna. 
 • tagit fram en handlingsplan för personer med funktionsnedsättning och deras tillgänglighet och delaktighet till kultur.
 • genomfört metodutvecklingsprojektet Shared Reading (fortbildningsinsats och forskning i samarbete med Örebro universitet).
 • tagit fram handlingsplan för Kultursamverkan region kommun 2020-2023.

Kulturnämnden har beslutat om följande inriktningar som särskilt viktiga att fokusera under perioden 2022-2027

 • Använd kultur som verktyg i ett förebyggande och hälsofrämjande syfte för en god och jämlik/jämställd hälsa i Örebro län.
 • Stärk arbetet med kultur och hälsa i länet. Fokusområden är psykisk hälsa, funktionsnedsättning och äldreomsorg. Unga och äldre pekas ut som prioriterade grupper.
 • Utvecklingsarbetet ska göras genom att sprida kunskap, bygga nätverk, samverka och ge stöd till verksamheter och projekt.

Mål

Region Örebro län vill 2022-2027

 • Erbjuda forskar- och praktiknära stöd till kommunerna och andra aktörer i syfte att bidra till långsiktig kunskapsuppbyggnad för Kultur och hälsoområdet.
 • Utveckla och stärka befintliga samverkansformer med Örebro universitet och andra relevanta lärosäten och Forsknings och utvecklingsverksamheter (FoU).
 • Utveckla regionalt stöd/bidrag till Kultur- och hälsaområdet i länet.
 • Undersöka och kartlägga vilka aktörer i länet som erbjuder kulturinsatser som metod i ett förebyggande och hälsofrämjande syfte.

Önskvärt läge 2030 enligt den regionala utvecklingsstrategin

En god, jämlik och jämställd hälsa med goda livsvillkor och levnadsvanor där
alla känner delaktighet, tillit och sammanhang.

Området kultur och hälsa

Området kultur och hälsa är tvärsektoriellt och avser främst kultursektorns samverkan genom insatser där kultur används inom sjukvårds-, omsorgs- eller folkhälsoområdet.

Contacts

Anette Granberg

Utvecklingsledare: Kultur och hälsa, Samverkan och implementering

Linda Berg Ottoson

Utvecklingsledare: Bibliotek

Did the content help you?

Last updated: Friday, April 12, 2024