Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Projekt

I arbetet med metod- och verksamhetsutveckling ingår att driva både interna, regionala, nationella och internationella projekt. Nedan hittar du våra senaste och pågående projekt.

Nära vård ballong.jpg

Vi skapar hälsa tillsammans för framtidens utmaningar

Sverige ställer om till nära vård – en omställning som berör och kommer att göra skillnad för alla Sveriges invånare och hjälpa oss att klara välfärdens utmaningar. I Örebro län ställer kommunerna, regionen och civilsamhället – invånare, medarbetare, chefer och politiker om tillsammans. Omställningen innebär ett mer personcentrerat, sammanhållet, förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt för goda livsvillkor.

Här kan du läsa mer om omställningen till nära vård

Region Örebro län och fem kommuner driver en testbädd för att fler äldre och funktionsnedsatta i länet ska känna sig trygga, självständiga och aktiva. Vi vill underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd, med hjälp av välfärdsteknik.

Läs mer om testbädden InnoMera

Kontakt

Sarah Bergqvist

Processledare: Regional testbädd

Projektet Trygga kompetensen startade år 2020 med uppdrag att ta fram en länsgemensam kompetenskartläggning för vårdområdet. Länets kommuner och Region Örebro län fick skatta kompetensförsörjningsläget både i ett nuläge och för åren fram till 2024.

Utifrån skattningens resultat har sedan organisationerna fått identifiera strategiska vägval. Vidare har kommunerna angett:

 • vilka kompetensförsörjningsaktiviteter som görs i dag
 • vad de önskar göra framåt
 • vilka områden de ser behov av att samverka kring

Från det samlade resultatet i kompetenskartläggningen har åtta strategiska utvecklingsområden ringats in som tillsammans bildar länets kompetensförsörjningsplan inom vården:

 • Språk- och kulturkompetens
 • Attrahera till yrken i branschen
 • Utveckla chefer
 • Rätt använd kompetens
 • Utveckla medarbetare
 • Dialog och samverkan med utbildningsaktörer
 • Nyttja tekniken
 • Samverkan mellan organisationer

Inom ramen för projektet genomförs följande aktiviteter under 2024:

 • Digitala inspirationsfrukostar för första linjens chefer för att kompetensutveckla och skapa forum för nätverkande.
 • Arbetsgrupp för språk- och kulturkompetens med syfte att dela med sig, utveckla och vid behov samverka kring språk och kulturfrågor.
 • PRAO-vecka i Lindesberg för att öka ungas intresse för vårdyrket.
 • Arbetsgrupp för länsgemensam differentieringsmodell för att kunna nyttja alla medarbetares kompetens, bli en bättre utbildningsbeställare och skapa tydliga karriärvägar.
 • Arbetsgrupp kring möjligheterna att starta ett länsgemensamt kommunalt kliniskt träningscenter (KTC) som genom simuleringsutbildning ska bidra till kompetensutvecklingen av medarbetare inom vård och omsorg samt funktionshinder.

Kontakt

Emma Svanberg

Projektledare: Trygga kompetensen

 

Genomförda projekt

Ett treårigt projekt med utgångspunkt i hur hälso- och sjukvården på ett mer innovativt sätt kan bidra till att hantera konsekvenserna av lokala och regionala samhällsutmaningar.

Kort om projektet CHERRIES

CHERRIES var ett europeiskt forskningsprojekt som beviljats medel ur EU:s ramforskningsprogram, Horisont 2020. CHERRIES står för Constructing Healthcare Environments through Responsible Research Innovation and Entrepreneurship Strategies, vilket innebär att hitta lösningar på hälso- och sjukvårdens utmaningar genom ansvarsfulla innovations- och entreprenörskapsstrategier.

Region Örebro län och Stiftelsen Activa deltog i projektet och i Örebro län fokuserade man särskilt på de nya innovativa samverkansformer som höll på att växa fram mellan civilsamhället och hälso- och sjukvården i västra länsdelen (Degerfors, Karlskoga och Laxå kommuner). Samverkan syftar bland annat till att minska utanförskap hos individer och grupper i samhället.

I projektet CHERRIES ingick 12 organisationer (universitet, forskningsorganisationer, företag, civilsamhällesorganisationer, sjukhus, innovationscentra och regionala myndigheter) från sju europeiska länder (Österrike, Italien, Holland, Spanien, Cypern, Belgien och Sverige). Det leddes av Centrum för sociala innovationer i Wien.

Läs mer om CHERRIES

CHERRIES logga
EU
Activa

Johanna Ek

Utvecklingsledare: Folkhälsa

CROSS - Civilsamhälle och regionens offentliga aktörer i samverkan kring samhällsutmaningar

Tillsammans - filmen .png

Klicka på bilden eller HÄR för att se filmen.

Tillsammans skapar vi nya arbetssätt

CROSS arbetssätt är en möjlighet för kommun, närsjukvård och civilsamhälle att arbeta mer hälsofrämjande, förebyggande och proaktivt tillsammans. Under drygt två år har föreningar och organisationer, kommun och vårdcentral, i sex kommuner i Örebro län arbetat tillsammans för att skapa jämbördiga och långsiktiga samverkansrelationer. (Läs mer om projektet CROSS längre ner på sidan.)

Bra lokala samverkansrelationer kan leda till utveckling av nya tjänster, arbetssätt, samarbeten och metoder som kompletterar offentlig sektors stöd och vård på ett bättre sätt än idag.

Områden som skulle kunna gynnas av främjande och förebyggande samverkan, är enligt projektdeltagarna: äldres behov, psykisk hälsa, ofrivillig ensamhet, utsatta familjer, barn och ungas fysiska aktivitet, social isolering, levnadsvanor.

Ett ramverk för samverkan kring samhällsutmaningar

För att få reda på vad som krävs för att skapa samverkan som leder till utveckling mellan lokala aktörer gjordes löpande utvärderingar av delprojektens process, utveckling, erfarenheter och resultat. Utvärderingen har lett fram till en modell/ramverk som kommer att spridas och utvecklas.

CROSS - Slutrapportering 

CROSS - Modell för samverkan kring samhällsutmaningar

Här kan du se delar av konferensen

Välkommen och Hej lokala projektledare!

Skärmklipp1.JPG

Välkommen!

 • Johanna Ek, projektledare CROSS, Välfärd och folkhälsa, Regional utveckling, Region Örebro län

Hej lokala projektledare!

 • Ida Broman, folkhälsochef, Norra Örebro län
 • Johan Prabin, områdeschef IFO, Askersunds kommun
 • Lisa Nyquist, utvecklingsstrateg, Nora kommun
 • Sofia Tungfelt, verksamhetsledare, Möckelnföreningarna
 • Ylva Forslund, projektledare, Socialförvaltningen, Kumla kommun

Vart är vi på väg? Ett historiskt perspektiv på civilsamhällets roll – för att förstå nutiden och hur vi kan tänka framåt

Skärmklipp2.JPG

Vart är vi på väg? Ett historiskt perspektiv på civilsamhällets roll – för att förstå nutiden och hur vi kan tänka framåt

 • Paulina Van de Haar, verksamhetsutvecklare, Möckelnföreningarna

Vi blir bättre när vi gör det tillsammans

Skärmklipp3.JPG

Vi blir bättre när vi gör det tillsammans

 • Fredrik Bergström, socialchef, Nora kommun
 • Lisa Nyquist, utvecklingsstrateg, Nora kommun
 • Margareta Öjebo, ordförande, Nora Rödakorskrets
 • Patrik Jaensson, vårdcentralschef, Nora vårdcentral

Fastna inte i att allt ska vara perfekt

Skärmklipp4.JPG

Fastna inte i att allt ska vara perfekt

 • Johan Prabin, områdeschef IFO, Askersunds kommun
 • Pernilla Widlund, distriktssköterska, Askersunds vårdcentral
 • Ylva Forslund, projektledare, Socialförvaltningen, Kumla kommun
 • Lise Ohlin, vårdcentralschef, Pålsboda vårdcentral (tidigare Kumla kommun)

Välfärdens utmaningar är ett gemensamt ansvar

Skärmklipp5.JPG

Välfärdens utmaningar är ett gemensamt ansvar

 • Rickard Simonsson, regiondirektör, Region Örebro län

Tillsammans skapar vi ett bättre liv för våra invånare

Skärmklipp6.JPG

Tillsammans skapar vi ett bättre liv för våra invånare

 • Jonas Karlsson, verksamhetschef, RF-SISU
 • Margareta Öjebo, ordförande, Nora Rödakorskrets
 • Elin Hector, Ställdalens byalag

Social innovation i samverkan – nytänkande sätt att gemensamt tackla samhällsutmaningar

Skärmklipp7.JPG

Social innovation i samverkan – nytänkande sätt att gemensamt tackla samhällsutmaningar

 • Malin Lindberg, professor, Luleå tekniska universitet

Vad har CROSS med Jämlik hälsa och Nära vård-omställningen att göra?

Skärmklipp8.JPG

Vad har CROSS med Jämlik hälsa och Nära vård-omställningen att göra?

 • Hans Åhnberg, kommunchef, Hällefors kommun
 • Ulrica Vidfelt, verksamhetschef, Vårdcentraler norr, Område nära vård, Region Örebro län
 • Ida Broman, folkhälsochef, Norra Örebro län

Att ta ansvar för invånarnas hälsa

Skärmklipp9.JPG

Att ta ansvar för invånarnas hälsa

 • Berit Westergren, kommunchef, Ljusnarsbergs kommun

Hur gör man en organisation samverkansredo?

 • Gabriella Mueller Prabin, kommundirektör, Kumla kommun

CROSS och vad händer nu?

Skärmklipp10.JPG

CROSS och vad händer nu?

 • Johanna Ek, projektledare CROSS, Välfärd och folkhälsa, Regional utveckling, Region Örebro län
 • Anders Trumberg, projektutvärderare CROSS, Välfärd och folkhälsa, Regional utveckling, Region Örebro län

Om CROSS

CROSS är ett Steg 2-projekt inom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation (UDI). Samverkansprojektet genomfördes av Region Örebro län (regional utveckling och vårdcentraler), Askersunds kommun, Hällefors kommun, Karlskoga kommun, Kumla kommun, Ljusnarsbergs kommun, Nora kommun, Möckelnföreningarna, samt lokala föreningar och organisationer, tillsammans.

CROSS byggde på initieringsprojektet (steg 1) ”Civilsamhälle och närsjukvård – nya samverkansformer och överenskommelser” i Karlskoga. Projekten valde egna teman att forma samverkan kring lokalt. Regional utveckling stod för processledning och koordination av delprojekten, och Möckelnföreningarna har bidragit med kompetens kring civilsamhället.

Utöver det lokala civilsamhället har även RF-SISU Örebro län och Örebro läns bildningsförbund bidragit genom att ingå i övergripande styrgrupp samt några av de lokala styr- och arbetsgrupperna.

Kontaktpersoner, projektledare och styrgrupp

Region Örebro län – Regional utveckling, och CROSS övergripande

Region Örebro län – Område Nära vård

Askersund

Hällefors

Karlskoga och CROSS övergripande

Kumla

Ljusnarsberg

Nora

RF-SISU

 

 

Läs mer 

Vinnovas program Utmaningsdriven innovation (UDI)

CROSS – ett UDI-projekt

Utgångspunkt för CROSS processtöd - MUCF:s Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället

Kontakt

Johanna Ek, utvecklingsledare, Regional utveckling, Välfärd och Folkhälsa

Skicka e-post till Johanna Ek. 

Telefon: 019-602 72 00

 

vinnova-complete-green.svg 

 

bildmärke-ny.png

En förstudie kring barnfattigdom ska koppla forskning och beprövad erfarenhet till en lokal kartläggning, sprida och fördjupa kunskap kring barnfattigdom samt identifiera och involvera det civila samhället.

Folkhälsomyndighetens statistik för 2019 visar att 11,8 % av barn 0-17 år i Örebro län bor i ekonomiskt utsatta hushåll. Det finns stora skillnader inom gruppen, barn med utländsk bakgrund och barn som har föräldrar med låg utbildningsnivå sticker ut negativt. Skillnaden mellan kommunerna i länet är också stor. Även Regionens skolundersökningar visar på stora differenser i upplevd hälsa mellan de som är oroliga för familjens ekonomi och de som inte är det. En förstudie ska nu koppla forskning och beprövad erfarenhet till en lokal kartläggning, sprida och fördjupa kunskap kring barnfattigdom samt identifiera och involvera det civila samhället i arbetet. Ökad samverkan och delaktighet, både under förstudien och i det fortsatta arbetet, ökar förutsättningarna för ett effektivt arbete mot barnfattigdom.

Kontakt

Maria Lindborg

Utvecklingsledare

Did the content help you?

Last updated: Tuesday, May 7, 2024