Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

ELsmarta ÖMS

För att hantera den pågående klimatkrisen krävs det att stora delar av samhället och industrin ställs om. Vi måste på kort tid gå från ett tungt fossilberoende till ett fossilfritt samhälle. För att klara det krävs det att stora delar av samhället elektrifieras. Vi står alltså inför en strukturell samhällsomställning som ställer nya krav på hur vi producerar, distribuerar och använder el. Inom ramen för projektet Elsmarta Östra Mellansverige (ÖMS) samarbetar flera aktörer för att bidra till ökad samordning, kunskap och mer effektiv energisystemsplanering i fem regioner.

Kraftledningar mot en blå himmel. Logotyp för europeiska unionen

I projektet Elsmarta ÖMS ligger just elektrifieringen av samhället i fokus. Elsystemet är enormt komplext och för att hantera det så är projektet Elsmarta ÖMS indelat i tre olika områden, eller arbetspaket som det heter i projektbeskrivningen.

Paket 1: strategisk elnätsutveckling

Det första paketet handlar om samverkan och stöd för en strategisk elnätsutveckling. Kort handlar det om att etablera och utveckla nya och befintliga regionala, (och vid behov även lokala) samverkansarenor. Där kan aktörer som regioner, kommuner, myndigheter och elnätsbolag mötas för att gemensamt arbeta för en strategisk elnätsutveckling. Att samverka, helt enkelt.

Paket 2: lokal och hållbara energiförsörjning

För att kunna möta det framtida elbehovet behöver ny elproduktion skapas i hela landet. Vi kommer att stötta kommuner i deras arbete med att öka lokal produktion av fossilfri el. Det kan till exempel handla om en övergripande strategisk energiplanering men också utveckling av specifika planer som sol- och vindbruksplaner. Även frågor kopplade till elproduktion i kraftvärme kommer att beröras.

Paket 3: effektivare energianvändning

Det tredje och sista arbetspaketet handlar om att ha en effektivare och mer flexibel energianvändning. I ett smart energisystem används inte mer energi än nödvändigt och effektuttaget hålls lågt. Detta åstadkoms genom att minska energianvändningen med energieffektivisering och genom att arbeta med effektoptimering och smart styrning för att hålla effektuttaget lågt då elnätet är som mest belastat, exempelvis under kalla vinterdagar. Ett exempel på vad ett smartare elsystem kan göra är energidelning mellan fastigheter och byggnader.

Samverkansprojekt

Projektet Elsmarta ÖMS är ett samverkansprojekt mellan Region Örebro län, Energikontoret i Mälardalen, Region Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland samt Region Sörmland. Energikontoret i Mälardalen är verksamma i Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län. Vi kommer tillsammans ta en övergripande roll för kapacitetsutmaningarna i omställningsarbetet i våra respektive regioner.

Att flera aktörer i Mellansverige samverkar på det här sättet ökar förutsättningarna för ett lyckat projekt när man enkelt kan dela erfarenheter och utbyta kunskap med varandra.

Projektet är finansierat ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Logotyper för EU, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Östergötland, Region Sörmland, Region Uppsala, Energikontoret Östergötland, Energikontoret Mälardalen, Almi,

Kontakter

Katja Hagström

Utvecklingsledare cirkulär ekonomi och skogsfrågor

Krister Lauri

Utvecklingsledare energieffektivisering på företag

Linda Svensson

Utvecklingsledare hållbara transporter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 januari 2024