Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Fossilfritt 2030 - Drivmedelsomställning i offentlig sektor

Projektet ska stärka regioner och kommuners arbete med att ställa om sina verksamheter till förnybara alternativ och även verka externt för att främja dessa.

Bilder på bilpoolsbilar samt logotyp Europeiska unionen

Projektmålet är att öka den regionala användningen av förnybara drivmedel och påskynda näringslivets investeringar i ny fordonsteknik, tank- och laddinfrastruktur samt smarta och resilienta energilösningar. Detta uppnås genom att kraftsamla och stötta projektets målgrupp - deltagande kommuner och regioner – i omställningsarbetet.

Metoden för att nå projektmålet är att projektdeltagare erbjuds både gemensamt och individuellt expertstöd och kunskaps- och erfarenhetsutbyte över kommun- och länsgränser. Stödet skräddarsys utifrån lokala behov och förutsättningar. Utöver detta erbjuds möjlighet att delta i relevanta nätverk, seminarier, workshops och utbildningar.

Övergripande projektmål

Projektet ska stärka regioner och kommuners arbete med att ställa om sina verksamheter till förnybara alternativ och även verka externt för att främja dessa. Den regionala användningen av förnybara drivmedel har ökat och accelererat näringslivets investeringar i ny fordonsteknik, tank- och laddinfrastruktur samt nya smarta och resilienta energilösningar.

Delmål

Delmål 1: Projektdeltagarna ska ha ökat sin kunskap om och sitt arbete med hur de kan underlätta utbyggnaden av laddinfrastruktur.

  • Operativt expertstöd i arbetet med att ställa om organisationens egen fordonsflotta och drivmedelsanvändning till fossilfritt. Stödet kan vara stöd med analys, prova på aktiviteter, jämförande totalkostnadsanalyser, etablera interna rutiner mm.
  • Infrastruktur för förnybara drivmedel - rådgivning i frågor som rör kommuners och regioners roll i utbyggnad av ladd- och tankinfrastruktur, på strategisk och operativ nivå.
  • Kunskapsspridning om förnybara drivmedel- miniwebinarier olika teman

 

Delmål 2: Projektdeltagarna har fått ökad kunskap om att ställa krav på miljömässig och social hållbarhet i offentlig upphandling kopplat till drivmedel, fordon och arbetsmaskiner. De ska ställa eller planera att ställa ökade krav på miljöfordon och förnybara drivmedel vid upphandling av varor och tjänster dar fordon används i stor utsträckning samt inom den interna verksamheten.

  • Stöd i offentliga upphandlingar av drivmedel – operativt expertstöd och vägledning vid främja ökad klimatsmart offentlig upphandling av transportintensiva tjänster och förnybara drivmedel.
  • Utveckling av upphandlingsvägledning
  • Storregional samverkan och leda nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte

 

Delmål 3: Projektet ska bidra till ökad kunskap om hur offentliga organisationer i samverkan med näringslivet kan stärka krisberedskapen i samhällsviktig verksamhet genom att öka användningen av förnybara drivmedel samt utveckla smarta regionala energisystem.

  • Kunskapsökning om krisberedskap och förnybara drivmedel, analysera, utveckla och visa på nya metoder och modeller för hur försörjningstryggheten på drivmedel behöver starkas på nya sätt i övergången till förnybara drivmedel eftersom tidigare metoder kan bli verkningslösa.
  • Operativa testpiloter- engagera några samhällsviktiga verksamheter som i samverkan med projektet arbetar operativt för att genomlysa sin verksamhet i ett krisberedskapsperspektiv kopplat till förnybara drivmedel.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Biodriv Öst, Region Örebro län, Region Östergötland, Länsstyrelsen Västmanland, Region Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanland och Länsstyrelsen i Östergötland. Projektägare är Biodriv Öst.

Projektet medfinansieras av den europeiska regionala utvecklingsfonden.

År 2020 stod transporter och arbetsmaskiner för 40 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. För att nå de regionala och nationella energi- och klimatmålen behöver utsläppen minska.

Vikten av att offentlig sektor går före i omställningen till fossilfria fordon, arbetsmaskiner och drivmedel har lyfts i flera utredningar på nationell nivå. När offentliga aktörer ställer offensiva klimat- och miljökrav på fordon, arbetsmaskiner och transporter i upphandlingar främjar de utvecklingen av marknaden för förnybara drivmedel, inklusive ny infrastruktur för tankning och laddning. På så sätt kan offentliga aktörer underlätta näringslivets och allmänhetens omställning.

Logotyper för projektparter

Kontakter

Linda Svensson

Utvecklingsledare hållbara transporter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 juni 2024