Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Kalender
Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Våra uppdrag

Arbetet inom kultur och civilsamhälle styrs övergripande av den visionärt inriktade Örebroregionens utvecklingsstrategi (RUS 2018-2030).

Prioriterade områden enligt Regional utvecklingsstrategi (RUS)

Arbetet inom kultur och civilsamhälle sorterar under de prioriterade områdena

Regionfullmäktige har beslutat om tre handlingsplaner som styr Region Örebro läns uppdrag och utvecklingsarbete inom kultur och civilsamhälle. Handlingsplanerna konkretiserar hur vi ska uppnå visionen och de önskvärda lägen som beskrivs i Örebroregionens utvecklingsstrategi (RUS 2018-2030).

Det är Område kultur och ideell sektor inom förvaltningen Regional utveckling som ansvarar för att verkställa uppdragen.

De tre handlingsplanerna är Örebro läns kulturplan, Biblioteksplan för Region Örebro län och Regional handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi. 

Kulturplanen

Kulturplanen är Örebro läns strategiska plan för hur länets kulturella infrastruktur ska stärkas för en demokratisk och hållbar utveckling.

Här finns de regionalt finansierade kulturverksamheternas uppdrag och utvecklingsmål, en beskrivning av arbetet med ett jämlikt och jämställt kulturliv och utvecklingsarbete som behöver göras i samspel med andra samhällsområden.

Biblioteksplanen

Enligt bibliotekslagen 17 § ska kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

Region Örebro län tar tillsammans med andra regionala biblioteksformer (medicinska fackbibliotek, patientbibliotek och folkhögskolebibliotek) fram en regional biblioteksplan.

Handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi

Det övergripande målet för planen är ett ökat deltagande och inflytande av civilsamhälle och social ekonomi i det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet.

Kulturnämnden beslutar inför varje år vilka prioriteringar som ska gälla för kommande budgetår.

För 2021 är följande prioriterat enligt kulturnämndens beslut:

  • Coronapandemin
  • Hela länet
  • Kultur och hälsa
  • Internationalisering
  • Civilsamhället
  • Partnerskapet för sociala innovationer

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 december 2021