Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Förbättrad järnväg mellan Oslo och Stockholm

Trafikverket och Jernbanedirektoratet har i dagarna levererat en gemensam utredning till ländernas regeringar om förutsättningarna för att förbättra järnvägen mellan Oslo och Stockholm. Utredningen visar att en förbättrad järnväg skulle generera ett kraftigt ökat resande tillsammans med stora vinster för klimat och samhälle. Myndigheterna bekräftar därmed potentialen i att utveckla en bättre järnvägsförbindelse och efterfrågar nu regeringarnas mandat för att fortsätta arbeta med projektet i sin helhet.

Länk till Oslo-Stockholm 2.55:s hemsida
Illustration där operahuset i Oslo och stadshuset i Stockholm ligger helt nära varandra.

En ny järnväg över gränsen är ett första avgörande steg för att åstadkomma en modern järnvägsförbindelse i stråket Stockholm-Västerås-Örebro-Karlstad-Oslo. Utredningen visar tydligt att en förbättrad järnväg dels skulle medföra ett ökat resande, dels bidra till vinster för klimatet och samhället, säger Andreas Svahn (S), ordförande i Region Örebro läns regionstyrelse.

Utredningen har bland annat haft som uppdrag att studera möjliga sträckor, titta på samhällsnyttor samt bedöma järnvägens kapacitet och dess kostnader. Även frågan om finansiering har berörts av Trafikverket. Nu är det viktigt att svenska och norska staten ger Trafikverket och Jernbanedirektoratet det fortsatta utredningsuppdrag som de efterfrågar i utredningen. I det fortsatta uppdraget bör det ingå att titta på de regionala nyttorna och potentialen i att förbinda de större städerna i stråket med en ny järnväg mellan Örebro och Kristinehamn. Region Örebro län tillsammans med övriga regioner och kommunerna i stråket har ställt sig bakom projektet och en bättre förbindelse kommer leda till stora möjligheter till utveckling och bättre tillgänglighet i stråket. 

Vi är glada att Trafikverkets och Jernbanedirektoratets utredning bekräftar att en ny järnväg över gränsen till Norge är ett viktigt steg för att minska restiden och öka tillgängligheten i hela stråket. Nu ser vi framemot fortsatt arbete och att även de regionala nyttorna med en utvecklad järnväg, inklusive en ny bana mellan Örebro och Kristinehamn, tydligare lyfts in i arbetet. En effektiv förbindelse mellan Stockholm och Oslo är inte bra bara för huvudstadsregionerna, den kommer också att bidra till utvecklingen längs med hela sträckan, säger Nina Höijer (S), ordförande i Region Örebro läns samhällsbyggnadsnämnd.

Utredningen från Trafikverket och Jernbanedirektoratet hittar du här. 

Målet är att halvera restiden

I dag tar den 40 mil långa resan mellan Stockholm och Oslo drygt fem timmar. Flyget går snabbare och innan pandemin gjordes cirka 1,4 miljoner flygresor mellan städerna varje år. Med en restid under tre timmar med tåg beräknas en miljon av dessa flygresor flyttas till tåget. Detta skulle bidra till att knyta ihop huvudstadsregionerna med regionerna längs med sträckan och på så sätt skapa både regionala och nationella nyttor.

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Läs Trafikverkets pressmeddelande om Oslo-Stockholm här.

Kontakter

Karin Wallin

Områdeschef samhällsplanering och infrastruktur

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 februari 2024