Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Regional cykelplan

Region Örebro län vill bygga fler cykelvägar i länet dels för att höja trafiksäkerheten, dels för att göra det möjligt för fler att välja cykeln framför bilen och för att öka andelen hållbart resande.

I länsplan för regional transportinfrastruktur finns en pott pengar speciellt avsatt för cykelvägar. Det är sedan den regionala cykelplanen som specificerar hur prioriteringar av den potten ska göras. Det vill säga hur potten ska fördelas och i vilken ordning cykelvägar ska byggas.

Regionala cykelvägar är de som byggs längs det statliga och regionala vägnätet och finansieras av länsplanen för regional transportinfrastruktur. Kommunerna har ansvar för cykelvägar i det kommunala vägnätet.

Under 2021 har vi tagit fram en ny länsplan och samtidigt uppdaterade vi den regionala cykelstrategin och har gjort den till en cykelplan. Båda planerna antogs under hösten 2022. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2023