Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Länsplanen för transportinfrastruktur

Region Örebro län har ett uppdrag av regeringen att ta fram en länsplan för den regionala transportinfrastrukturen. Det görs i samarbete med länets kommuner, Trafikverket och andra som har intresse att utveckla infrastrukturen i Örebro län.

Collage med flera bilder på cyklar, landsvägar, järnväg

 

Länsplanen är ett viktigt verktyg för att utveckla länet och för att hantera utmaningar som framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet i transportsystemet. Planen styrs av politiska beslut tagna på både nationell och regional nivå. Region Örebro län ansvarar för att kartlägga behov, planera och prioritera mellan olika åtgärder i regionens transportsystem. Trafikverket ansvarar för att genomföra länsplanen.

Länsplanen innehåller åtgärder som utvecklar den regionala infrastrukturen i form av

 • tillgängliga hållplatser
 • nya cykelvägar
 • förbättring av statliga och regionala vägar
 • utveckling av järnvägar i länet

Planen omfattar drygt en miljard kronor under tolv år.

Finansiering av åtgärder på kommunalt vägnät

Via länsplanen kan kommunerna ansöka om upp till 50 procents statlig medfinansiering för åtgärder på kommunalt vägnät. Det kan handla om mindre byggnationer såsom cykelvägar eller större infrastrukturprojekt som prioriterad busstrafik i Örebro - snabbussar även kallade Bus Rapid Transit (BRT). BRT finansieras till hälften av Örebro kommun och till hälften av länsplanen.

Ny länsplan för transportinfrastruktur

Arbetet med den nya länsplanen startade 2020 med att ta fram underlag. Våren 2021 hade vi dialog med de aktörer som är med och tar fram planen. Tillsammans prioriterade vi alla de förslag på åtgärder som kommit in.

Förslag till ny länsplan skickades ut på remiss sommaren 2022 och i oktober 2022 reviderades förslaget med inspel från remissrundan. Länsplan för regional transportinfrastruktur beslutades sedan politiskt i samhällsbyggnadsnämnden och regionstyrelsen. Efter beslut i regionfullmäktige redovisas alla länsplaner för regeringen. 2022 fastställer riksdagen den Nationella planen, som länsplanerna är en del av.

Vem gör vad i processen?

 • Riksdagen har satt nationella mål som berör länsplanen och beslutar om både nationell plan och länsplan för transportinfrastruktur.
 • Regeringen ger uppdrag till Trafikverket och till regionerna. Formellt är det regeringen som skickar nationella planen på remiss och tar emot synpunkter.
 • Trafikverket tar fram den nationella planen och är även involverade i att ta fram länsplanen tillsammans med regionerna.
 • Regionen tar fram länsplanen och sammanställer kommunernas remissvar på den nationella planen.
 • Kommunerna ger förslag på åtgärder, finns med i dialogen om prioriteringar och får både länsplan och nationell plan på remiss.
 • Länsstyrelsen deltar i samråd om den strategiska miljöbedömningen och lämnar remissvar på länsplanen. 
 • Näringslivet och civilsamhället gör sina inspel under dialogerna men är inte formella remissinstanser.
Aktörer i länsplanen, illustration av texten under rubriken Vem gör vad i processen?

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 januari 2023