Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Digitalt först

Biblioteksutveckling Region Örebro län har i uppdrag att stärka länets folkbibliotek i att främja en ökad digital kompetens hos allmänheten. Det gör vi genom att samordna ett utbildningsprojekt riktat till länets folkbibliotekspersonal - Digitalt först med användaren i fokus i Örebro län.

Digiteket - digital fortbildning för dig som jobbar på bibliotek

Kurser för länets folkbibliotek 2021

Under 2021 erbjuder vi alla folkbibliotek i Örebro län kurser i digital verksamhetsutveckling. Medborgarskolan arrangerar och anpassar kurserna till folkbibliotekens lokala och organisatoriska behov.

Exempel på kurser som Medborgarskolan erbjuder är

  • Källkritik – källgranskning och kritiskt förhållningssätt
  • Sociala medier/nätverk – budskap, produktion och lansering
  • Distanspedagogik

Om projektet Digitalt först

I december 2017 gav regeringen Kungliga biblioteket i uppdrag att under 2018-2020 nationellt samordna och finansiera en satsning, Digitalt först med användaren i fokus, på ett digitalt kompetenslyft med de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder.

Projektet "Digitalt först med användaren i fokus i Örebro län" avslutas 2021.

Bakgrund

Regeringen har som mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Utifrån detta mål ser regeringen behov av satsningar på olika områden för att åstadkomma en bred digital kompetenshöjning för hela befolkningen.

Vad innebär digital kompetens?

Digital kompetens innebär bland annat att individer är förtrogna med digitala verktyg och tjänster. Digital kompetens omfattar också medie- och informationskunnighet, det vill säga kunskaper och förmågor som krävs för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.

Den regionala biblioteksverksamheten ska

verka för att kunskaperna hos folkbibliotekspersonalen ökar, så att de upplever en större trygghet när folkbiblioteken möter det digitala samhällets utmaningar.

Indikatorer

  • Resultatet från självskattningstest i projektet ”Digitalt först med användaren i fokus” ska vara högre vid projektets slut än vid projektets början.
  • Minst 80% av bibliotekspersonalen på folkbiblioteken ska vid projektet ”Digitalt först med användaren i fokus” slut ha en användarprofil i fortbildningstjänsten Digiteket.
  • Andelen av folkbibliotekens verksamhetsansvariga som uppger att förmågan har stärkts att leda digital förändring efter projektets slut.
  • Antal fortbildningstillfällen av, för och med folkbibliotekspersonal som berör målet.
  • Antal projektbidrag där kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet är ett kriterium.
  • En handlingsplan för den regionala biblioteksverksamhetens fortsatta arbete med digitalisering är framtagen under perioden.
  • Antalet folkbibliotek som samverkar med Region Örebro län om information till allmänheten om 1177 Vårdguiden.

Contacts

Petra Jansson

Utvecklingsledare: Kultur och civilsamhälle

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, December 29, 2021