Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Digital delaktighet och MIK

Medie- och informationskunnighet, MIK, omfattar kunskaper, förmågor och förhållningssätt som är nödvändiga för ett aktivt medborgarskap: för att var och en ska kunna ta till sig tillförlitlig information, bilda sig åsikter och göra sin röst hörd.

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning” – 2§ Bibliotekslagen

I och med digitaliseringen är kraven stora på att förstå hur digital teknik fungerar. Folkbiblioteken spelar en viktig roll i arbetet med digital delaktighet och medie- och informationskunnighet.

Biblioteksutveckling Region Örebro län främjar folkbibliotekens arbete med att öka kunskapen om hur informationsteknik fungerar och kan användas, dels för informationsinhämtning och dels för delaktigheten i kulturlivet.

Genom att bland annat omvärldsbevaka, delta i nationella såväl som regionala nätverk ger regional biblioteksutveckling stöd och inspiration till det utvecklingsarbete som görs i kommunerna, både för besökare på folkbiblioteken och den egna personalen. 

Besök även

Digitekets webbplats
En plattform med samlad kunskap och erfarenheter som ger fortbildning inom digitalt arbete inom bibliotek. Våren 2023 kommer det också innefatta läsfrämjande arbete inom läsfrämjandelytet.

Statens medieråd
Myndighet under Kulturdepartementet som arbetar för att stärka barn och ungas medvetna medieanvändande och skydda dem från skadlig påverkan.

Digidel
Ett nätverk som arbetar för att stärka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige. Region Örebro län är tillsammans med andra regioner och myndigheter med och finansierar verksamheten 2022-2027.

Contacts

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, April 12, 2023