Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Läs- och litteraturfrämjande

Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.

Att alla kan läsa och förstå det de läser är en demokratifråga. Oavsett om läsningen sker via ögon, öron eller fingrar är läskunnighet och läsförståelse nödvändigt för att förstå och hantera omvärlden.

Läsning och de språkfärdigheter och insikter som följer av läsningen skapar förutsättningar för ett aktivt deltagande i det demokratiska samhället.

Det här jobbar vi med

Det är av största vikt att läsfrämjande insatser genomförs i så tidiga åldrar som möjligt. Att inspirera till läslust och en förbättrad språkutveckling är ett uppdrag för såväl den regionala biblioteksverksamheten som för patientbiblioteken och folkhögskolebiblioteken.

Pågående insatser

Kulturrådet genomför 2021–2023 en satsning på ett läsfrämjandelyft för personal på de kommunala folkbiblioteken. Läsfrämjandelyftet ska bidra till kompetensutveckling inom litteraturförmedling och läsfrämjande, med ett särskilt fokus på barns och ungas läsning.

Kulturrådets digitala frukostträffar med läsfrämjandelyftet

Erfarenhetsutbyte, lärande och inspiration – under våren 2023 bjuder Läsfrämjandelyft för folkbibliotek in till tre digitala frukostträffar där det kollegiala lärandet står i fokus. Träffarna vänder sig till medarbetarna på landets alla folk- och regionbibliotek och startar i april.

Läsfrämjandelyftet i Örebro län

Här hittar du fortbildning, inspiration och nätverkande för anställda på folkbibliotek i Örebro län under 2023. Listan uppdateras löpande.

Pratbubbla med texten En del av Läsfrämjandelyftet

Kännedom om litteraturens läkande kraft går tillbaka ända till antiken. Biblioterapi är en metod för att både förebygga och behandla psykisk ohälsa.

Biblioterapi som metod är visserligen relativt ny i Sverige, men har använts i många andra länder, till exemplel Storbritannien, USA och Finland ända sedan första världskrigets dagar.

Det här jobbar vi med

Biblioterapi, eller litteraturterapi, är en terapiform som dels kan handla om att läsa texter och samtala kring dem i grupp, men också att själv skriva och genom dessa texter uppnå en terapeutisk effekt.

Hösten 2016 bildades ett nätverk för att driva frågan om biblioterapi vidare i Örebro län.

Vill du gå med i nätverket? Kontakta Linda Berg Ottoson.

Linda Berg Ottoson

Utvecklingsledare: Bibliotek

Contacts

Linda Berg Ottoson

Utvecklingsledare: Bibliotek

Did the content help you?

Last updated: Friday, January 27, 2023