Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Uppdrag och mål - Biblioteksutveckling

Den regionala biblioteksverksamheten, Biblioteksutveckling Region Örebro län, har i uppdrag att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

Enligt bibliotekslagen 11 § ska den regionala biblioteksverksamheten främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Det sker bland annat genom fortbildning, nätverk, projektmedel, omvärldsbevakning och medverkan i nationella och interregionala projekt.

Syftet är att stötta kommunerna i utvecklandet av sina biblioteksverksamheter så att de blir mer angelägna och relevanta för sina kommuninvånare och i längden för länets alla invånare. Den regionala biblioteksverksamheten stödjer folkbiblioteken inom områden som exempelvis läsfrämjande, barnrättsfrågor, medie- och informationskunnighet (MIK) och bibliotekens arbete med andra kulturuttryck.

Det regionala uppdraget är att

 • tillsammans med bland annat folkbiblioteken arbeta långsiktigt och strategiskt för det demokratiska samhällets utveckling i länet
 • stärka folkbiblioteken i arbetet att erbjuda länets invånare en likvärdig biblioteksverksamhet i hela länet
 • stärka folkbiblioteken i uppdraget att ägna barn och unga ett särskilt fokus
 • stötta länets folkbibliotek i arbetet med de prioriterade grupperna nationella minoriteter, personer med annat modersmål än svensk och personer med funktionsnedsättning
 • genom omvärldsbevakning, nätverk, kompetensutveckling och annat verksamhetsstöd främja samarbete och kvalitet hos länets folkbibliotek
 • genom regionalt och nationellt samarbete främja utvecklingen av länets folkbibliotek.

Mål för den regionala biblioteksverksamheten enligt Biblioteksplanen

Den regionala biblioteksverksamheten ska

1. stödja folkbibliotekens arbete med mänskliga rättigheter, hållbarhet och demokrati.

DELMÅL

Tillsammans med folkbiblioteken ska den regionala biblioteksverksamheten

 • verka för att deltagandet vid allmänna val ökar
 • verka för att mänskliga rättigheter implementeras i folkbiblioteksverksamheterna
 • stärka kunskapen om barnrättsfrågor

2. stödja folkbibliotekens arbete med digitaliseringens effekter.

DELMÅL

Tillsammans med folkbiblioteken ska den regionala biblioteksverksamheten

 • verka för ett minskat digitalt utanförskap
 • verka för att folkbibliotekens kunskaper ökar när de möter det digitala samhällets utmaningar

3. stödja folkbibliotekens arbete med relevans för sina kommuninvånare.

DELMÅL

Tillsammans med folkbiblioteken ska den regionala biblioteksverksamheten

 • arbeta för att basen för allmänhetens användning av, och deltagande i, folkbibliotekens tjänsteutbud ska bli bredare och kvaliteten ökar
 • utveckla samverkan inom och utanför biblioteksområdet

4. stödja folkbibliotekens arbete med läs- och litteraturfrämjande insatser.

DELMÅL

Tillsammans med folkbiblioteken ska den regionala biblioteksverksamheten

 • stimulera och stödja folkbibliotekens läs- och litteraturfrämjande arbete
 • stärka folkbibliotekens och andra aktörers arbete med biblioterapi i Örebro län

I verksamhetsberättelsen kan den som är intresserad ta del av hur Biblioteksutveckling Region Örebro län arbetat för att uppnå mål i Kulturplan för Örebro län och Region Örebro läns biblioteksplan.

2021

Här kan du bland annat hitta en sammanfattande beskrivning av arbetet under pandemin och en beskrivning av läget på länets folkbibliotek.

Enligt bibliotekslagen ska kommuner och regioner anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Det är Kungliga Biblioteket som tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna som ska följa upp utformningen och användningen av biblioteksplanerna.

Det här jobbar vi med

Genom råd och fortbildning till folkbibliotekens verksamhetsansvariga och medarbetare stödjer den regionala biblioteksverksamheten kommunerna i länet i arbetet med att ta fram biblioteksplaner.

Den regionala biblioteksverksamheten deltar i Kungliga Bibliotekets årliga konferenser "Träffpunkt biblioteksplaner".

Contacts

Eva Bernsten Bang

Utvecklingsledare: Bibliotek

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, February 1, 2023