Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Partnerskapet för sociala innovationer

Partnerskapet för sociala innovationer (PSI) är ett nätverk för att motverka sociala problem och utanförskap i samhället. Tillsammans utvecklar vi idéer och initiativ och sprider kunskap som är till nytta för samhället och invånare.

Finns det något du vill förändra? Har du en idé som kanske kan utveckla samhället och komma till nytta för många?

Logotyp Partnerskapet för sociala innovationer

Vad är Partnerskapet för sociala innovationer?

I filmen "Vad är Partnerskapet för sociala innovationer?" får du veta varför PSI är en värdefull arena för medlemmarna.

PSI är ett forum för organisationer i civilsamhället och offentliga aktörer som möter utanförskap och som tillsammans med andra vill göra skillnad i samhällets alla delar. Vi samverkar och skapar allianser för att lösa sociala problem och andra samhällsutmaningar.

PSI är ett regionalt samverkansforum där organisationer i civilsamhället kan mötas, dela kunskap och möjliggöra framväxten av idéer som kan utvecklas till sociala innovationer.

Partnerskapet har sina rötter i en mobilisering av föreningar, sociala företag och andra aktörer inom civilsamhället och den sociala ekonomin i Örebro län. I PSI ingår idag cirka 40 parter, främst organisationer från civilsamhället tillsammans med företrädare för offentlig verksamhet. Exempelvis Verdandi, Coompanion, Stiftelsen Activa, Fontänhuset, Studieförbundet Vuxenskolan, Studieförbundet Bilda, Örebro kommun, länets fyra samordningsförbund och Örebro universitet. PSI startade 2015.

PSI erbjuder

 • Projektstöd och finansiering
 • Råd och stöd för utveckling av sociala innovationer
 • Kontakter till samarbetspartners i andra regioner och på europeisk och internationell nivå

PSI bjuder in till

 • Samhällssamtalet – en öppen arena med samtal utifrån olika teman, exempelvis: en inkluderande arbetsmarknad, socialt företagande, social innovation och digitalt utanförskap. Arrangeras av organisationer inom PSI.
 • Stormöten – en intern mötesplats för och med parterna i PSI. Här tar vi upp aktuella utlysningar, pågående projekt och utvecklingsarbete i våra organisationer. Det finns möjlighet att dela med sig och inspireras, hitta partners framöver och komma vidare med en fråga.
  Vill du bli inbjuden till PSI:s stormöten? Kontakta Lotta Karlsson-Andersson eller Sofia Tungfelt

Aktuellt 2024

16 februari: Samhällssamtal - Möjligheter för samhällsnyttiga och hållbara idéer

31 maj: Samhällssamtal - Tillsammans hjälps vi åt att inkludera unga (FRAMFLYTTAT, NYTT DATUM KOMMER SENARE)

Om samhällssamtalet

Samhällssamtalet är en arena med tema-samtal om samhällsutmaningar och lösningar. Det kan exempelvis handla om ekonomisk utsatthet, utanförskap, hur vi skulle kunna arbeta med cirkulär ekonomi, hur vi får en levande landsbygd och hur kan vi ta tillvara civilsamhällets engagemang. Har du en utmaning eller idé på lösning som du vill ta upp? Tillsammans tar vi nästa steg för ett mer inkluderande och hållbart samhälle!

Glada människor runt ett bord i en möteslokal

Samhällssamtalet är en mötesplats för det offentliga, företag och civilsamhälle där vi tillsammans fokuserar och identifierar aktuella samhällsutmaningar utifrån våra respektive kunskaper och perspektiv.

Samhällssamtalet är en grund för att bygga nätverk, skapa allianser, utveckla samverkansprojekt och ta till vara idéer som är till nytta för medborgare och samhället i stort.

Samhällssamtal 2023

Under 2023 bjöd Partnerskapet för sociala innovationer in till ett samhällssamtal som hölls den 1 juni.

Nedan kan du läsa om innehållet och se vilka som medverkade.

Vad krävs för att vi bättre ska kunna växla upp våra gemensamma resurser för att stärka barnens möjligheter att nå skolans mål? Över 20 procent av länets niondeklassare saknar behörighet till gymnasiet. I hela Sverige är siffran cirka 15 procent. Välkommen att ta del av goda exempel att inspireras av, samtala om hinder och skapa samverkan för att lösa denna samhällsutmaning.

Program
Inledning: Hur ser det ut med gymnasiebehörigheten i Örebro län?
Föreläsning: Det samhällsekonomiska värdet av tidiga insatser

Vad är värdet av att säkerställa att ett barn klarar behörigheten till ett nationellt gymnasieprogram och hur kan vi tidigt identifiera de barn som riskerar att inte uppnå detta mål? Det är ekonomiskt smart att sätta in insatser tidigt för att säkerställa att en individ klarar av skolan. Vi får även ta del av en nyligen publicerad rapport kring sambandet mellan resultaten på de nationella proven i årskurs tre och sannolikheten att uppnå gymnasiebehörigheten.

Friskfaktorer, studiero och trygghet när klassmormor och klassmorfar kliver in

Hör mer hur generationsgränser suddas ut och motivation ökar i samarbetet mellan PRO city och Stureskolan. Vilka blir effekterna? Både för barnen och de äldre. Och hur tänker en rektor, som får många olika förfrågningar dagligen, om att tacka ja och våga kliva in i ett sådant här arbete?

Samverkan för bättre förutsättningar

Vad är Region Örebro läns roll och vad står det i den regionala strategin?

Alla minns vi väl vår prao?

Minns du ditt första möte med arbetslivet? Här får vi lära mer om hur samverkan mellan skola och näringsliv kan trygga framtida kompetensförsörjning - en prioriterad fråga i många kommuner. Vi inspireras av gruppboendet Smedstorp i Askersund som tillsammans med skolan skapade konkreta arbetslivserfarenheter och hur kommunens AME öppnade upp platser för feriepraktik.

Medverkande
 • Maria Widar, moderator
 • Mona Hedfeldt, utvecklingsledare Civilsamhälle, Region Örebro län
 • Johan Larsson, rådgivare, Coompanion Mälardalen
 • Elin Vimefall, lektor i nationalekonomi vid Örebro universitet
 • Özlem Borgström, specialpedagog Stureskolan
 • Sinnika Sterner, rektor Stureskolan
 • Fisun Yavas, pensionär, PRO city
 • Karl-Göran Sundqvist, pensionär, PRO city
 • Carina Mokvist Koutakis, utvecklingsledare på Utbildning och arbetsmarknad, Regional utveckling, Region Örebro län,
 • Anneli Hagel, studie- och yrkesvägledare, Askersunds kommun
 • Ulrika Andersson, arbetsmarknadskonsulent, Arbetsmarknadsenheten Askersunds kommun
 • En representant från Smedsgårdens äldreboende

Samhällssamtal 2022

De flesta av våra första samhällssamtal filmades så att du kan ta del av dem i efterhand.

Under 2022 bjöd Partnerskapet för sociala innovationer in till fyra samhällssamtal:

19 april: Vad är social innovation?

16 juni: Sociala företag, samverkan och samhällsutmaningar

24 oktober: Från utanförskap till inkludering genom samverkan och utbildning

7 december: Tio projekt som fått stöd för att utveckla nya idéer

Program

Sociala innovationer handlar om att möta samhällsutmaningar med nya idéer och lösningar som höjer kvaliteten på och förbättrar samhällets tjänster till invånarna. Partnerskapet för sociala innovationer bjuder in till samhällssamtal för att samtala om nya gemensamma lösningar på tre olika samhällsutmaningar.

Föredrag

Malin Lindberg, Luleå Tekniska Universitet (LTU)

Tre samhällssamtal med olika teman
 1. Hur kan sociala innovationer bidra till landsbygdsutveckling?
 2. Hur kan sociala innovationer förebygga ofrivillig ensamhet?
 3. Hur kan kultur och social innovation stärka varandra?
Sammanfattning

Anders Bro/Malin Lindberg

I detta samhällssamtal vill vi framförallt involvera näringslivschefer/utvecklare, upphandlare/beställare, arbetsmarknadsenheter, politiker, sociala företag och andra som vill veta mer om socialt företagande och hur vi tillsammans kan möta våra gemensamma samhällsutmaningar.

Goda exempel från två kommuner

Sofia Olsen, näringslivschef, Lekeberg kommun och Linda Melander, näringslivssamordnare, Tierps kommun, berättar om deras kommuners arbete med socialt företagande.

Paneldiskussion

Efter presentationerna följer en diskussion och frågestund med en panel bestående av representanter från Lekebergs och Tierps kommun, Region Örebro län, Coompanion och Mikrofonden.

Moderator

Maria Widar, Maria Widar kommunikation

Medverkande

• Johan Larsson, rådgivare Coompanion Mälardalen
• Mari Cedervall, förbundschef Finsam Degerfors/Karlskoga
• Andreas Molin, rådgivare socialt företagande Karlskoga kommun
• Mattias Grubbström, verksamhetsledare Föreningen Integrera i Karlskoga

Panelsamtal och frågestund, fortsättning

• Se ovanstående personer
• Anders Bro, utvecklingsledare Region Örebro län
• Sofia Tungfelt, Skoopi/Möckelnföreningarna/Villingen

Berättelser från beviljade projekt

Vi får veta mer om olika projekt som har beviljats Region Örebro läns medel för sociala innovationer inom civilsamhället. Bland andra berättar Örebro Skateboard hur de har arbetat med att skapa balans mellan spontanidrott, kreativitet och organisering.

Vi får också höra hur projektet ledde vidare till en beviljad Arvsfondsansökan på närmare 3 miljoner kronor!

Diskussion och rådgivning

Du eller ni från organisationer i civilsamhället som har nya, kreativa projektidéer möter rådgivare och andra ifrån bland annat Coompanion, Region Örebro län och Activa för att diskutera, bolla och få råd och tips.

Moderator

Maria Widar, Maria Widar kommunikation

Samhällssamtal 2021

19 april: Hur bygger vi en ökad tillit i välfärden?

6 oktober: En inkluderande arbetsmarknad för unga som varken arbetar eller studerar

Program

Tillit är den goda sammanhållande kraften mellan människor. I ett tillitsfullt klimat kan kompetens och kreativitet tillvaratas och grunden för ett öppet, demokratiskt samhälle växa fram.

Några frågor som kommer att belysas under samhällssamtalet är:

 • Varför är tillit viktigt för personer i behov av välfärdens tjänster?
 • Vad behöver utvecklas hos våra offentliga aktörer för att öka tilltron och tilliten till välfärdens tjänster?
 • Vad kan man göra för att stärka tilliten i en organisation eller myndighet?
 • Vad innebär tillitsbaserad styrning?
I samtalspanelen deltar

Anna Lexelius, Förbundschef i Samordningsförbundet Östra Södertörn, tidigare huvudsekreterare i Tillitsdelegationen

Ann-Marie Wulfstrand-Byhlin, tidigare förbundsordförande för Verdandi och representant i referensgruppen som följde utarbetandet av förslaget till ny socialtjänstlag

Monika Berg, docent och lektor i sociologi och verksam som forskare inom miljösociologi vid Örebro universitet. Bedriver även forskning om välfärdsstatens organisering och dess inverkan på förtroendeskapande processer

Moderator

Samtalet modereras av Lisa Örnéus, Finsam Lekeberg-Örebro.

Arrangörer

Finsam Lekeberg-Örebro, Stiftelsen Activa, Verdandi, Örebro universitet, Region Örebro län samt Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län.

Hur interagerar olika samhällsaktörer för att tillsammans identifiera behov och utveckla lösningar? 

Innovativ samverkan i Sverige

Malin Lindberg, professor vid Luleå Tekniska universitet, introducerar temat och lyfter särskilt fram innovativ samverkan för arbetsinkludering utifrån ett aktuellt FORTE-finansierat forskningsprojekt.

För ett innovativt, hållbart och attraktivt Västerbergslagen

Petra Holmlund, kommunikatör och projektledare på Samarkand 2015 berättar om ett unikt samarbete i bolagsform i Ludvika och Smedjebacken som samlar ett 50-tal aktörer från offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle.

Gruppsamtal
1. Hur tar vi vara på civilsamhällets engagemang?

I projektet CROSS skapar vi tillsammans en modell för hälsofrämjande och proaktiv samverkan mellan kommuner, närsjukvård och civilsamhälle. Sektorernas olika utgångspunkter kan skapa hinder i samverkan men är också möjliggörare för alternativa arbetssätt. Vad behövs för att vi ska kunna ta vara på det lokala civilsamhällets engagemang och fria vilja att agera kring samhällsutmaningar? Johanna Ek är projektledare i Region Örebro län.

Samtalsledare: Johanna Ek

2. Gör skillnad för barn i ekonomisk utsatthet!

Nära tolv procent av alla barn 0-17 år i Örebro län lever i ekonomiskt utsatta hushåll, vilket innebär en ökad risk för sjukdom och psykisk ohälsa. Hur kan vi samverka för att möta effekterna av barnfattigdom i länet och på vilket sätt kan vi göra strukturella förändringar utifrån allas lika värde? Maria Lindborg genomför på regionens uppdrag en förstudie kring barnfattigdom i länet.

Samtalsledare: Maria Lindborg

3. Landsbygden behöver eldsjälar – vad behöver eldsjälarna för att orka?

Alf Wikström har under många år varit en av Bredsjös eldsjälar, en ständig pådrivare för arbete, kultur och livskraftiga näringar i Hällefors med omnejd. Vad behöver landsbygdens eldsjälar för att orka i längden? Hur kan vi hjälpas åt att stötta lokal utveckling?

Samtalsledare: Alf Wikström

4. Vem skapar en fungerande delningsekonomi?

För att möta klimatutmaningarna behöver vi göra något åt våra konsumtionsmönster. En väg framåt är att främja en ekonomi där vi delar på våra tillgångar. Uppdraget är dock ingens – medan ansvaret är allas. Så hur kommer vi igång med delningsekonomiska initiativ i Örebro län? Andreas Sävenstrand är miljöstrategpå Örebro kommun.

Samtalsledare: Andreas Sävenstrand

Moderator

Samtalet modereras av Anders Hagman, Svenska kyrkan Västerås stift.

Arrangörer

Coompanion, Svenska kyrkan, Örebro kommun, Örebro universitet, Region Örebro län samt Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län.

Idag finns det drygt fem tusen unga människor i Örebro län som varken arbetar eller studerar. Varför gör de inte det? Vilka är de och hur kan vägen till arbetsgivarna se ut? Partnerskapet för sociala innovationer bjuder in till samhällssamtal för att hitta nya samarbeten och nya gemensamma lösningar.

Unga som varken arbetar eller studerar, vilka är de och varför finns de inte i arbete eller studier?

Vad vet vi om den grupp av unga vuxna som varken arbetar eller studerar, nationellt och i Örebro län?

Linnéa Hedkvist, utvecklingsledare Region Örebro län

Vägen till arbetsgivarna

Vad påverkar arbetsgivares synsätt på arbetslösa från utsatta grupper? Hur kan förutsättningarna förbättras för en mer inkluderande arbetsmarknad? I rapporten Vägen till arbetsgivarna finns många lärdomar och framgångsfaktorer.

Lena Strindlund, Fil. Dr och verksamhetsutvecklare på Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Inkludering och diskriminering

Vad säger lagen om hur vi aktivt kan förebygga diskriminering i arbetslivet? Hur kan detta användas som en metod på arbetsplatser?

Caroline Daly, verksamhetsansvarig Örebro rättighetscenter

Moderator

Samtalet modereras av Sofia Sjöström, Örebro kommun

Arrangörer

Örebro rättighetscenter, Finsam Lekeberg-Örebro, Stiftelsen Activa, Örebro universitet, Region Örebro län samt Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län.

Idag ser vi många exempel på sociala innovationer. Här är några från Örebro län.

Utanförskap, sjukskrivning eller avsaknad av etablering på arbetsmarknaden alternativt ofullständig utbildning är en realitet för många med psykisk ohälsa.

Genom att använda metoden IPS, Individual Placement and Support, redan under behandlingsfasen i specialistpsykiatrin vill projektet visa att betydligt fler kan komma i arbete eller utbildning än med det arbetssätt som finns idag. I studier har det visat sig att med stöd av IPS-metoden får en betydande andel av personer i målgruppen möjlighet till anställning och förbättrad hälsa.

Läs mer om Activas arbete och projekt

 

 

kvinna med slöja målar vid staffli

Ett koncept som prövas i Karlskoga under 2022 där bostadslösa med psykisk sjukdom varje torsdag möts av människor som på olika sätt har hjälp att erbjuda. Exempel är folktandvården, diabetessköterskor, diakon, socialsekreterare, Brottsofferjouren, frisörer från Kontaktservice med flera.

Målet är att skapa förtroende hos gästerna på Hela människan och över tid göra dem intresserade att ta emot den hjälp som finns att få, även utanför Hela människan. Konceptet Torsdagshäng har tagits fram via en ”synergiverkstad” där samtal förts mellan flera olika organisationer.

En gäst utryckte sin tacksamhet över Torsdagshäng med orden: "Jag kände mig som en vanlig människa", något som vi alla borde kunna ta för givet.

 

Familjekedjan finns för att hjälpa ekonomiskt utsatta familjer att starta om sina liv. Utbildade socionomer finns till hands för att ge stöd och råd i kontakt med myndigheter, hyresvärdar och arbetsmarknaden. Målet är att ge hjälp till självhjälp.

Familjekedjan är ett samarbete mellan Örebro Stadsmission, Immanuelskyrkan, Eksam, Rädda Barnen och Filadelfiakyrkan. 

 

Bostad Först är en metod som utgår från att en egen bostad är en grundläggande mänsklig rättighet. Med ett tryggt eget boende kan människor själva ta makten över sina liv.

Läs mer om Bostad först

 

Har du en idé som skulle kunna vara till nytta för samhället och invånarna?

Du som vill ha råd och metodstöd kring en möjlig social innovation kan vända dig till:

Coompanion, Stiftelsen Activa är några organisationer inom PSI som har till huvuduppgift att ge råd och stöd i framväxten av sociala innovationer.

Många parter inom PSI driver olika typer av projekt. Därför arbetar PSI med samverkan kring projektverksamhet och att erbjuda projektstöd. Vi arbetar aktivt för att hitta möjligheter att samverka både kring ansökningar och projekt vad gäller nationella, europeiska och internationella utlysningar och finansieringsmöjligheter.

Har du en projektidé?

Kontakta PSI för att

 • få tips om lämplig rådgivare i det innovationsstödjande systemet
 • utveckla idéer och formulera projektansökningar tillsammans med oss 
 • få information om hur du kan finanisera projekt genom aktuella nationella, europeiska och internationella utlysningar

Parter inom PSI som driver projekt kan få stöd från partnerskapet med

 • projektansökningar och samordning av projekt. Ofta kan flera parter inom PSI samverka kring gemensamma ansökningar.
 • PSI kan fungera som en regional referensgrupp i projekt eller som en så kallad ”stakeholder group” i europeiska och internationella ansökningar.

Kontakta oss

Har din organisation en projektidé som ni söker samverkansparter och finansiering till? Eller har ni andra frågor om projektstöd? Kontakta någon av representanterna i PSI's arbetsutskott.

Stöd från Region Örebro län

Läs mer om och ansök om stödet Utvecklingsmedel social innovation

Lista över beviljade stöd Utvecklingsmedel social innovation

Film med presentationer av de projekt som fått Utvecklingsmedel social innovation 2021

Tio projekt har fått 50 000 kronor var av Region Örebro län för att utveckla nya idéer.

Partnerskapet har sina rötter i en mobilisering av föreningar, sociala företag och andra aktörer inom civilsamhället och den sociala ekonomin i Örebro län.

I januari 2015 beslutade dåvarande Landstingsstyrelsen och Regionförbundets styrelse att Partnerskapet för sociala innovationer (PSI) skulle starta. Dåvarande föreningen L&SEK (Lokal utveckling för social ekonomi) fattade samma beslut och därmed ersattes L&SEK av PSI. Beslutet föregicks av ett omfattande förarbete.

Vision

Vår vision är ett samhälle som i grunden är inkluderande och hållbart. I hanteringen av dagens och morgondagens samhällsutmaningar tillvaratar vi kraften hos alla människor och nätverk. Ekonomiska, ekologiska och sociala värden och resurser är lika viktiga. Sociala innovationer är centrala i länets innovationsstödjande system.

Organisation

PSI är ingen formell organisation, utan är ett nätverk där respektive part deltar i den utsträckning som är möjlig. Varje part ansvarar för att utse en kontaktperson.

Det löpande arbetet inom PSI leds av en mindre arbetsgrupp, arbetsutskottet. Alla parter i PSI har möjlighet att vara med i arbetsutskottet. De som ingår i arbetsutskottet bidrar med olika kompetenser och perspektiv utifrån ett brett arbete, för och med olika sociala innovationer i länet.

Under 2024 ingår följande parter/personer i arbetsutskottet:

 • Coompanion Mälardalen, Anders Johansson
 • Fontänhuset Örebro, Helena Lundell
 • Möckelnföreningarna, Sofia Tungfelt
 • Region Örebro län, Regional utveckling, Anders Bro
 • Region Örebro län, Regional utveckling, Mona Hedfeldt
 • Region Örebro län, Regional utveckling, Maria Lindborg
 • Samordningsförbundet Sydnärke, Raed Shaqdih
 • Stiftelsen Activa, Lotta Karlsson-Andersson (sammankallande)
 • Örebro universitet holding, Katarina Wetter Edman

Under 2020 tog Partnerskapet för sociala innovationer fram en verksamhetsplan för 2021-2026. Den uppdateras varje år.

Varje år tar vi också fram en aktivitetslista för det kommande året.

Vad är en social innovation?

Film från Mötesplats Social innovation (MSI) som förklarar begreppet "social innovation".

En social innovation är en ny idé, ny tjänst eller ny modell som tar itu med behov och utmaningar i samhället, exempelvis integration, folkhälsa och hållbarhetsfrågor. Sociala innovationer är bra för både individer och samhället, eftersom de kan hjälpa till att lösa sådana utmaningar.

Kontakter

Anders Bro

Utvecklingsledare: Social ekonomi

Mona Hedfeldt

Utvecklingsledare: Civilsamhälle

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 april 2024