Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Elevhälsodata i Örebro län

Elevhälsodata för elever i förskoleklass, skolår 4, skolår 7 och år 1 på gymnasiet.

Elevhälsans medicinska insats och Region Örebro län har till uppgift att följa barns och ungas hälsa. Delar av de hälsofrågor som eleverna svarar på inför hälsosamtalet hos skolsköterskan överlämnas för statistikändamål till Region Örebro län. Arbetet sker i samarbete mellan länets kommuner, friskolor och Region Örebro län.

Från och med läsåret 2015/2016 samlas avidentifierade underlag in löpande från samtliga hälsosamtal i förskoleklass, skolår 4 och 7 samt år 1 på gymnasiet. Samtliga kommunala skolor i länet deltar samt några friskolor.

Underlag för beslut vid prioriteringar

Vår förhoppning är att resultaten bland annat ska utgöra underlag vid beslut och prioriteringar inom region Örebro län, kommunerna och andra organisationer, samt att det är ett stöd i skolans hälsofrämjande arbete.

Contacts

Annsofie Karlsson

Länsdelsansvarig norra länsdelen

Carin Ahl

Länsdelsansvarig södra länsdelen

Linda Grefve

Länsdelsansvarig västra länsdelen

Ann-Louise Gelin

Länsdelsansvarig Örebro kommun

Ansvariga Region Örebro län

Fredric Welander

Utvecklingsledare: Folkhälsa

Did the content help you?

Last updated: Thursday, April 25, 2024