Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebo county Region Örebo county
Search

Publikationer - Epidemiologi

Epidemiologiska rapporter ur ett befolkningsperspektiv.

Bortfallsanalys – Liv & hälsa i Mellansverige 2022

Rapporten beskriver svarsfrekvenser och bortfall i enkätundersökningen Liv & hälsa 2022 utifrån kön, ålder, utbildningsnivå, födelseland och geografisk indelning samt skillnader mellan de som svarat via pappersenkät eller digitalt, via fullängds- eller kortenkät, tidigt eller sent samt viktningens betydelse.

Liv & hälsa ung anpassad skola – Skydds- och riskfaktorers samband med hälsan

En analysrapport som beskriver skydds- och riskfaktorers samband med hälsan bland elever i den anpassade grundskolans årskurs 7-9 samt den anpassade gymnasieskolan i Örebro län.

Liv & hälsa ung anpassad skola 2023

Resultat från den första Liv & hälsa ung undersökningen med elever i den anpassade grundskolans årskurs 7-9 samt den anpassade gymnasieskolan i Örebro län.

Liv & hälsa ung - Skydds- och riskfaktorers samband med hälsan

En analysrapport som beskriver skydds- och riskfaktorers samband med hälsan bland elever i årskurs 7 och 9 samt år 2 på gymnasiet.

Analys 2024 på demografiska statistikområden 2021

Rapporten ger en beskrivning av länet indelat i sex kluster med olika socioekonomiska och demografiska förutsättningar.

Liv & hälsa ung – kvalitativ fördjupning, resultatrapport 

I denna rapport sammanställs resultaten av de fokusgrupper och de skriftliga svar som ungdomarna bidragit med inom ramen för den kvalitativa studien Liv & hälsa ung kvalitativ fördjupning 2022.

Liv & hälsa i Mellansverige - en undersökning om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa år 2022

En rapport från undersökningen Liv & hälsa bland 18 år och äldre i samverkan mellan regionerna i Uppsala, Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro län.

Hälsa, levnadsvanor och livsvillkor – med fokus på övervikt och fetma/obesitas

Resultat från hälsosamtal i skolan – ELSA i Örebro län. I rapporten redovisas trender för övervikt eller fetma/obesitas samt hur förekomsten samvarierar med hälsans bestämningsfaktorer.

Liv & hälsa ung - Psykiskt välbefinnande, Analysrapport med fokus på skydds och riskfaktorer

I rapporten redovisas hur vanligt det är med psykiskt välbefinnande, skydds- och riskfaktorer samt hur skyddsfaktorerna samvarierar med med ett psykiskt välbefinnande utifrån en könsperspektiv.

Liv och hälsa ung - ett år in i coronapandemin

En uppföljningsundersökning bland elever i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet i Örebro län 2020–2021

Rapporten beskriver ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa före coronapandemins utbrott i Sverige och ett år med pandemin samt ungdomarnas tankar om pandemin och dess följder.

Hälsan ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv

Liv & hälsa i Örebro län 2000–2017

Rapporten beskriver trender och samband mellan skydds- och riskfaktorer för självskattat allmänt hälsotillstånd och psykiskt välbefinnande för elever i högstadiet och gymnasiet samt den vuxna befolkningen i länet.

Tandhälsa och barn och ungdomar 2017

Rapporten ger en beskrivning av fem kluster med liknande socioekonomiska förutsättningar inom klustren och olika förutsättningar mellan klustren. Vidare beskrivs hur tandhälsan fördelas bland de barn och unga som bor i de olika klustren. Rapporten innehåller kartor som kan laddas ned.

Liv & hälsa ung med fokus på sexuell läggning och könsidentitet

Hälsa, framtidstro, relationer, trygghet och utsatthet bland ungdomar i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet med fokus på sexuell läggning och könsidentitet.

Mår alla bra? Rapport 3 - Livsvillkor

Rapportserie från Liv & hälsa ung-undersökningarna 2017 i Mellansverige.

Rapporten, den tredje och sammanfattande rapporten i serien ”Mår alla bra?” bland elever i årskurs 9 i Uppsala, Sörmlands, Västmanlands och Örebro län, beskriver livsvillkor, levnadsvanor och hälsa ur ett jämlikhetsperspektiv.

Mår alla bra? Rapport 2 - Levnadsvanor

Rapportserie från Liv & hälsa ung-undersökningarna 2017 i Mellansverige.

Den här rapportserien undersöks jämlikhet i hälsa och resurser hos unga i Mellansverige. Serien tas fram i samarbete mellan Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och Region Örebro län (”CDUT” utifrån varderas länsbokstav).

Mår alla bra? Rapport 1 - Hälsa

Rapportserie från Liv & hälsa ung-undersökningarna 2017 i Mellansverige.

Den här rapportserien undersöks jämlikhet i hälsa och resurser hos unga i Mellansverige. Serien tas fram i samarbete mellan Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och Region Örebro län (”CDUT” utifrån varderas länsbokstav).

Liv och hälsa i mellansverige 2017

Resultat från en undersökning om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Äldres liv & hälsa i Mellansverige 2017

Liv & hälsa 2017

I rapporten redovisas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland personer 70 år och äldre i Uppsala, Sörmlands, Västmanlands, Värmlands och Örebro län.

Arbetshälsorapport

Liv & hälsa 2017

I rapporten redovisas hälsorelaterade och arbetsrelaterade faktorer från undersökningen "Liv & hälsa" bland förvärvsarbetande 18-69 år i Sörmlands, Västmanlands, Värmlands och Örebro län.

Bortfallsanalys

Liv & hälsa i Mellansverige 2017

Rapporten redovisar svarsfrekvenser och svarsmönster samt hur levnadsvanor, livsvillkor och hälsa skiljer sig åt mellan olika grupper av svarande på undersökningen "Liv & hälsa 2017".

Hälsa, levnadsvanor och livsvillkor ur ett jämlikhets och jämställdhetsperspektiv - ELSA i Örebro län läsåret 2015/2016

ELSA är ett samarbete mellan Region Örebro län och länets samtliga kommuner. Både elevhälsans medicinska del och Region Örebro län har
till uppgift att följa barn och ungas hälsa.

Did the content help you?

Last updated: Wednesday, June 19, 2024