Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kultur och miljö

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta så kallade generationsmål visar inriktningen för Sveriges miljöpolitik.

Målet ger vägledning om de värden som ska skyddas och den omställning av samhället som behöver ske inom en generation för att nå miljömålen.

I Region Örebro läns program för hållbar utveckling beskrivs hur Region Örebro län tagit fram strategier för hållbarhet inom de egna verksamhetsområdena.

Det här jobbar vi med

En förbättrad miljö är viktigt för regionens attraktivitet både för besökare och för människor som lever här. För att uppnå det krävs utveckling, förändrade attityder och förändrade handlingsmönster.

Kulturen spelar en viktig roll genom att erbjuda annat än konsumtion eller en alternativ och mer hållbar konsumtion. Länets folkbibliotek är till exempel en viktig aktör inom delningsekonomin. Kulturen kan också bli mer klimatsmart genom återanvändning av material och rekvisita, översyn av energianvändning och förtäring vid evenemang med mera.

Region Örebro län vill 2020–2023 

  • att länets kultur är med och bidrar till samhällsomställningen för att uppnå Sveriges miljömål.

Prioriterade mål till 2030 enligt den regionala utvecklingsstrategin

  • Minskad klimatpåverkan
  • Giftfri miljö
  • Ökad biologisk mångfald
  • Säkrad vattenförsörjning

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021