Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kultur i skolan

Kultur kan vara med och stärka förutsättningarna för en god måluppfyllelse i skolan eftersom estetiska och kreativa lärprocesser ger tillgång till andra verktyg och ingångar till kunskap.

Hjärnvilja - kultur för lärande med Gunnar Bjursell

Estetiska ämnen är en viktig del i läroplanen och i elevers utbildning, men en till stor del outnyttjad resurs. Forskning visar att estetiska ämnen inte bara stärker elevers motivation i skolan utan också skapar goda lärandemiljöer. De estetiska ämnena visar positiva effekter även på andra ämnen i skolan, särskilt språkutveckling.

Förskola och skola är en plattform i samhället där barn kan nås oberoende av bakgrund, ekonomi eller var i länet de bor. Att stärka barn och ungas rätt till kultur i förskola och skola är därför särskilt viktigt.

Mycket arbete genomförs i länet för att nå skolan med professionell kultur. Trots det varierar tillgången till kultur stort mellan olika klasser, på olika skolor och i olika kommuner.

Det här jobbar vi med

I det fortsatta arbetet behöver samverkan mellan kultur och skola stärkas. Fungerande resmöjligheter till och från kulturaktiviteter samt fungerande scener och lokaler är också viktigt för att kunna erbjuda varierad kultur för barn och unga i hela länet.

KulturKraft - för varenda unge

Ett pågående arbete i Region Örebro län är ”KulturKraft – för varenda unge”. Det är en modell som på ett systematiskt sätt ska stärka förekomsten av professionell kultur i förskola, skola och gymnasiet i länet. Modellen ska också öka kompetensen hos pedagoger samt stödja skolans urval av kultur genom utbudskatalog och utbudsdag, subventionsmedel och fortbildning. Kommunerna bidrar med kommunala barnkulturplaner, referensgrupp och kontaktpersoner.

Läs mer om KulturKraft

Region Örebro län vill 2020–2023

  • stärka förutsättningarna för att alla barn i länet ska få tillgång till kultur i förskola och skola genom ett systematiskt arbete.

Önskvärt läge 2030 enligt den regionala utvecklingsstrategin

Vi har uppnått en jämlik hälsa bland barn och vuxna genom att säkra att alla barn får en bra start i livet. En start med goda uppväxtvillkor som stimulerar deras tidiga utveckling, inlärning och hälsa. Det är ett resultat av en satsning på en likvärdig förskola och skola av hög kvalitet samt på metoder och medel som sätter barnens behov i centrum.

Alla barn har rätt till kultur

Kultur har ett egenvärde och att uppleva kultur för kulturens egen skull är viktigt för barn och unga. Alla barn har rätt till kultur står det i FN:s barnkonvention. 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 februari 2021