Region Örebro läns webbplats för Regional utveckling

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kultur på barns fritid

Rikare utbud av kultur- och fritidsaktiviteter kan bidra till en attraktivare livsmiljö och social sammanhållning, enligt den Regionala utvecklingsstrategin.

Kulturdeltagandet på fritiden bland barn och unga är högt, men varierar för olika aktiviteter och stimuleras av användningen av digitala verktyg som till exempel mobiltelefoner. Att se på film, tv-program, -serier och videoklipp tillhör de kulturaktiviteter som barn och unga gör dagligen. När det gäller eget utövande är fotografering, måla, rita, sjunga eller rappa på egen hand vanligast. Många spelar också TV- och datorspel. De flesta har läst minst en bok det senaste halvåret.

Det här jobbar vi med

Region Örebro läns främjandeverksamhet arbetar med talangutveckling, feriepraktik och arrangörsutveckling tillsammans med unga i länet. I många fall sker samverkan mellan olika parter där kommuner, folkbildningen och civilsamhället har viktiga roller.

Kultur- och musikskolor ger barn och unga möjlighet att utveckla sitt eget skapande.

I flertalet av Örebro läns kommuner finns kommunala kultur- och musikskolor. Det finns behov av en regionövergripande samordning för kulturskolorna i länet. Det visade en utredning som genomfördes av Region Örebro län.

Utvecklingsområden handlar om att alla barn och unga ska ha möjlighet att ta del av utbudet, oberoende av socioekonomi, samt att bredda kulturutbudet att gälla fler kulturslag.

Musikundervisningen i länet utvecklas till exempel genom El Sistema där den klassiska musiken är verktyg för social och mänsklig utveckling.

Syftet är att förebygga utanförskap genom undervisning i musik för barnen i deras egen miljö, med start i tidig ålder. Försök har startats på flera platser i länet.

Ung peng är ett stipendium som syftar till att uppmuntra och stödja ungdomar som vill genomföra kulturarrangemang eller kulturaktiviteter på fritiden för personer i åldrarna 13– 25 år.

Det finns ett etablerat samarbete kring Ung peng mellan Region Örebro län och flertalet kommuner i länet. För att Ung peng ska spridas och användas i hela länet krävs fortsatt utveckling.

Region Örebro län vill 2020–2023 

  • fortsätta vara en del i arbetet med att öka möjligheten för barn och unga i länet att utöva kultur tillsammans med länets kommuner exempelvis genom samordning av de kommunala kulturskolorna.

Önskvärt läge 2030 enligt den regionala utvecklingsstrategin

Barn och ungdomars inflytande stimulerar de demokratiska strukturerna. Det breda utbudet av kultur och fritidsaktiviteter i hela länet attraherar barn och unga, även från socioekonomiskt svaga grupper. Tillgången till lokaler och andra ytor för fritidsaktiviteter har ökat.

Kultur på barns fritid

Det är primärt ett kommunalt ansvar att se till att det finns platser där barn och unga kan bedriva kulturell fritidsverksamhet, till exempel i kulturskola, på fritidsgårdar och bibliotek. Även regionala kulturinstitutioner och kulturaktörer genomför programverksamhet som barn och unga kan ta del av, till exempel under skolloven.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021